Actual projects

National

Development of progressive dispersion-reinforced metal matrix composites prepared by pulsed electric current sintering
Vývoj progresívnych disperzne spevnených kompozitov s kovovou matricou pripravených spekaním pomocou pulzného elektrického prúdu
Program: VEGA
Project leader: Ing. Puchý Viktor PhD.
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2022
Histes – Development of high-alloy isotropic electrical steels for traction engines of electric vehicles
Vývoj vysoko-legovaných izotrópnych elektro ocelí pre trakčné motory elektromobilov
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Kováč František CSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2019 – 30.6.2022
Re-evaluation of the effect of intermetallic phase on embrittling processes of creep-resistant steels
Prehodnotenie vplyvu intermetalickej fázy na procesy krehnutia žiarupevných ocelí
Program: VEGA
Project leader: Ing. Falat Ladislav PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2021
Preparation and development of nanocrystalline Cu-based composite for high-temperature applications
Príprava a vývoj nanokryštalického kompozitu na báze Cu určeného pre vysokoteplotné aplikácie
Program: VEGA
Project leader: doc. Ing. Milkovič Ondrej PhD.
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2021
Double-oriented electrical steels with high and isotropic magnetic induction.
Textúrne dvojito orientované elektrotechnické ocele s vysokou, izotrópnou indukciou.
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Kováč František CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2021
VaTRsEDVFsOAM – Development and testing of respirators with efficient degradation of viruses by filters containing antiviral materials
Vývoj a testovanie respirátorov s efektívnou degradáciou vírusov filtra s obsahom antivirotických materiálov
Program: SRDA
Project leader: Ing. Saksl Karel DrSc.
Annotation:
Duration: 16.9.2020 – 31.12.2021
Development of new biodegradable metal alloys for medical applications
Vývoj nových biodegradovateľných kovových zliatin určených pre medicínske aplikácie
Program: VEGA
Project leader: Ing. Saksl Karel DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2021
SEMOD-75 – Nanocomposite material for balistic protection
Nanokompozitný materiál pre balistickú ochranu
Program: Other projects
Project leader: Ing. Puchý Viktor PhD.
Duration: 1.5.2019 – 31.8.2021
BiAll – Development of new biodegradable metal alloys for medical and prosthetic applications
Vývoj nových biodegradovateľných kovových zliatin určených pre medicínske a protetické aplikácie
Program: SRDA
Project leader: Ing. Saksl Karel DrSc.
Annotation:
Duration: 1.8.2018 – 30.6.2021