PhD. štúdium

Podmienky pre prijatie na DŠ:

Po vypísaní prijímacieho konania treba na sekretariáte Ústavu materiálového výskumu SAV vyplniť prihlášku na DŠ (tlačivo ŠEVT 493990) a priniesť životopis, overenú kópiu diplomu alebo potvrdenie o ukončení štúdia v prípade nových absolventov. Záujemci sa v prihláške uchádzajú spravidla o jednu z vypisaných tém ku konkrétnemu školiteľovi.

Úspešné absolvovanie prijímacieho pohovoru (koná sa v mesiaci jún); prijímacie konanie je neverejné pred viacčlennou komisiou. Komisia na základe prijímacieho pohovoru určí poradie úspešných uchádzačov, ktorí vyhoveli požadovaným kritériám.

Doktorandi po úspešnej skúške a prijatí budú mať zvýhodnené finančné podmienky pre doktorandské štúdium.

Nástup na doktorandské štúdium je obvykle 2. septembra.

Doktorandské štúdium je možné absolvovať formou denného štúdia, pre ktoré zatiaľ neboli stanovené žiadne poplatky, alebo externe, kedy všetky výdavky hradí zamestnávateľská organizácia.

Podrobnejšie informácie o doktorandskom štúdiu Vám poskytne p. Terézia Rácová, telefón: 055/792 2404, e-mail: tracova@saske.sk

 

Témy pre PhD. štúdium:

Akademický rok:

2019/2020

Doktorandské štúdium uskutočňované na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE

EVI – Ústav materiálového výskumu SAV, Košice

 

Študijný odbor: 5.2.26 MATERIÁLY

študijný program: Náuka o materiáloch

 

Školiteľ: Ing. Radovan Bureš, CSc., ÚMV SAV , Košice

Téma: Mikroštruktúra a funkčné vlastnosti práškových magneticky mäkkých kompozitov

 

Školiteľ: Ing. Radovan Bureš, CSc., ÚMV SAV , Košice

Téma: Vplyv progresívnych metód kompaktizácie na štruktúrno-fyzikálne  vlastnosti spekaných

funkčných materiálov

 

Školiteľ: prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc., ÚMV SAV , Košice

Konzultant: Ing. Alexandra Kovalčíková, PhD.

Téma: Nanomechanické vlastnosti progresívnych keramických materiálov     

 

Školiteľ: prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc., ÚMV SAV , Košice

Konzultant: Ing. Alexandra Kovalčíková, PhD.

Téma: Vývoj ultra-vysoko teplotných  keramických materiálov            

 

Školiteľ: prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc., ÚMV SAV , Košice

Konzultant: Ing. Alexandra Kovalčíková, PhD.

Téma: Mikroštruktúrne a mechanické vlastnosti keramických materiálov spevnených kubickým

nitridom bóru       

 

Školiteľ: prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc., ÚMV SAV , Košice

Konzultant: Ing. Alexandra Kovalčíková, PhD.

Téma: Vývoj kompozitov keramika-grafén                        

 

Školiteľ: prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc., ÚMV SAV , Košice

Konzultant: Ing. Erika Múdra, PhD.

Téma: Vývoj keramických vlákien metódou elektrostatického zvlákňovania pre špeciálne technické

aplikácie 

 

Školiteľ: prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc., ÚMV SAV , Košice

Téma: Príprava a charakterizácia kompozitov s keramickou matricou so špeciálnymi plnivami       

 

Školiteľ: RNDr. Vladimír Kovaľ, PhD., ÚMV SAV , Košice

Téma: Dielektrická spektroskopia feroelektrických a iných feroických keramických materiálov

 

Školiteľ: doc. RNDr. František Lofaj, DrSc., ÚMV SAV , Košice

Téma: Vysokoionizované plazmové naprašovanie multikomponentných keramických povlakov s vysokou

entropiou

 

Školiteľ: doc. RNDr. František Lofaj, DrSc., ÚMV SAV , Košice

Téma: Kvantitatívna charakterizácia plazmovej depozície a keramických  povlakov pomocou optickej a

elektrónovej spektroskopie

              

Školiteľ: doc. RNDr. František Lofaj, DrSc., ÚMV SAV , Košice

Téma: Modelovanie procesov nanoindentácie, vrypovej skúšky a trenia v komozitných systémoch

pomocou MKP

 

Školiteľ: Ing. Ľubomír Medvecký, PhD., ÚMV SAV , Košice

Téma: Vplyv anorganických plnív a polymérnych zložiek na vlastnosti kostných  biocementových

kompozitov

 

Školiteľ: doc. Ing. Ondrej  Milkovič, PhD., ÚMV SAV , Košice

Konzultant: prof. RNDr. Rastislav Varga, DrSc.

Téma: Moderné zliatiny s javom tvarovej pamäte 

 

Školiteľ: Mgr. Ivan Petryshynets, PhD., ÚMV SAV , Košice

Téma: Štúdium tvorby kryštalografických textúr s ľahkym smerom magnetizácie v elektrotechnických

oceliach

 

Školiteľ: Ing. Karel Saksl, DrSc., ÚMV SAV , Košice

Téma: Vývoj a výskum nových metal hybridných materiálov

 

Školiteľ: Ing. Karel Saksl, DrSc., ÚMV SAV , Košice

Konzultant: Ing. Zuzana Molčanová, PhD.

Téma: Vývoj a výskum nových biokompatibilných a bioresorbovateľných zliatin

 

Doktorandské štúdium uskutočňované na Prírodovedeckej falulte UPJŠ

 EVI – Ústav materiálového výskumu SAV, Košice

 

Študijný odbor: 4.1.3 FYZIKA KONDENZOVANÝCH LÁTOK  A  AKUSTIKA

študijný program: Progresívne  materiály

 

Školiteľ: Ing. Radovan Bureš, CSc., ÚMV SAV , Košice

Téma: Korelácia štruktúrnych a fyzikálnych vlastností spekaných magneticky  mäkkých kompozitov 

 

Školiteľ: prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc., ÚMV SAV , Košice

Téma: Nano-mechanické vlastnosti progresívných keramických materiálov

                   

Školiteľ: RNDr. Vladimír  Kovaľ, PhD., ÚMV SAV , Košice

Téma: Štruktúra a vlastnosti feroických keramických materiálov

 

Školiteľ: doc. RNDr. František Lofaj, DrSc., ÚMV SAV , Košice

Téma: Vysokoionizované plazmové naprašovanie multikomponentných keramických povlakov s vysokou

entropiou

 

Školiteľ: doc. RNDr. František Lofaj, DrSc., ÚMV SAV , Košice

Téma: Kvantitatívna charakterizácia plazmovej depozície a keramických povlakov pomocou optickej a

elektrónovej spektroskopie

 

Školiteľ: doc. RNDr. František Lofaj, DrSc., ÚMV SAV , Košice

Téma: Matematické modelovanie procesov nanoindentácie, vrypovej skúšky a trenia v kompozitných

systémoch pomocou MKP

 

Školiteľ: RNDr. Magdaléna Strečková, PhD., ÚMV SAV , Košice

Téma: Dizajn a charakterizácia uhlíkových vlákien obohatených nanočasticami kovov ako katalyzátorov

pre vývoj vodíka