Projektová činnosť

Medzinárodné

DURACER – Odolné keramické kompozity so supertvrdými časticami pre obrábacie nástroje so zvýšenou odolnosťou voči opotrebeniu
Durable ceramics composites with superhard particles for wear-resistant cutting tools
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.
Doba trvania: 1.7.2018 – 30.6.2021
CERANEA – Multifunkčné hrubé povlaky keramika-grafén pre perspektívne aplikácie
Multifunctional Ceramic/Graphene Thick Coatings for New Emerging Application
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2020
NICRE – Inovatívne Ni-Cr-Re povlaky so zvýšenou odolnosťou voči korózii a erózii pre vysokoteplotné aplikácie v energetike
Innovative Ni-Cr-Re coatings with enhanced corrosion and erosion resistance for high temperature applications in power generation industry
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.
Doba trvania: 1.9.2017 – 31.8.2020
Electrospun – Nanovlákna pre kompozitné materiály a inovatívne aplikácie
Electrospun Nano-fibres for bio inspired composite materials and innovative industrial applications
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.
Doba trvania: 1.10.2013 – 30.9.2017
GRACE – Kompozity keramika-grafénové platničky pre využitie v tribologických systémoch pracujúcich vo vodnom prostredí
Graphene-ceramic composites for tribological application in aqueous environments
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.
Doba trvania: 1.9.2014 – 31.8.2017
Agilent – Indentačné skúšky systému WC-Co pri izbovej teplote a za vysokých teplôt
Room and high temperature indentation testing of WC-Co cemented carbides
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.
Doba trvania: 1.8.2013 – 31.7.2015
Mechanické vlastnosti materiálov používaných v regeneratívnej ortopedickej a dentálnej medicíne
Mechanical properties of materials for regenerative orthopedic and dental medicine
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tatarková Monika PhD.
Doba trvania: 1.4.2013 – 30.4.2015
INNVIN – Inovatívne materiálové riešenia pre oblasť dopravy, energie a biomedicíny pomocou posilnenia integrácie a zvýšenia dynamiky výskumu v KMM-VIN
Innovative materials solutions for Transport, Energy and Biomedical sectors by strengthening integration and enhancing research dynamics of KMM-VIN
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.
Doba trvania: 1.2.2012 – 31.1.2015
Príprava a charakterizácia organicko-anorganických kompozitov na báze polyuretán-X systémov
Preparation and characterisation of organic-inorganic composites based on polyurethan-X systems
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.
Anotácia: Laboratórna príprava kompozitných organicko-anorganických materiálov na báze polyuretanového elastoméru s dispergovanou anorganickou fázou. Ako anorganická budú použité uhlíkové nanovlákna, graphenove vrstvené prekursory, práškové železo a jeho zliatiny. Pripravené kompozity budú hodnotené z hľadiska mikroštruktúry, mechanických a elektrických vlastností. Cieľom je komplexná charakterizácia a interpretácia vlastností skúmaných kompozitov v závislosti od parametrov technológie ich prípravy. Budú využité okrem tradičných metodík LOM, SEM aj najmodernejšie metódy charakterizácie a analýzy vlastností materiálov: AFM (AV ČR, SAV) pre dokumentovanie topológie povrchu a medzifázových rozhraní; inštrumentovaná nanoindentácia (SAV) pre meranie nanotvrdosti a elastických charakteristík; DMTA (AV ČR) pre meranie dynamických mechanických vlastností; elektrofyzikálne metódy (SAV) pre meranie elektrických vlastností; digitálna obrazová analýza, stereológia a štatistické medódy (SAV) pre analýzu vzťahov medzi mikroštruktúrou a vlastnosťami; NMR spektroskopia pevného stavu (AV ČR) pre štruktúrne dynamickú charakterizáciu študovaných monomérov na úrovni polymérnych segmentov. Projekt je založený na maximálne efektívnom využívaní komplementárnej infraštruktúry, ktorou sú vybavené spolupracujúce pracoviská. Výsledky budú publikované v 4 príspevkoch v odborných časopisoch, prezentované na 5 konferenciách. Výsledky budú tiež súčasťou dizertačnej PhD. práce na oboch pracoviskách (Duszová, Poręba, Kobera).
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2014
Kompozity anorganických nanotrubičiek a polymérov
Composites of inorganic nanotubes and polymers
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.
Doba trvania: 5.2.2012 – 5.11.2013
ISWA – Ponorenie sa do sveta vedy prostredníctvom umenia
Immersion in the Science Worlds through the Arts
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.
Doba trvania: 1.3.2011 – 28.2.2013
Tribologické vlastnosti keramických nanoštruktúrnych kompozitov
Tribological properties of ceramic nanostructured composites
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Hvizdoš Pavol DrSc.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2012
INTEG-RISK – Včasné zistenie, monitorovanie a integrovaný manažment rizík prinášaných s novými technológiami
Early recognition, monitoring and integrated management of emerging, new technology related risks
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.
Doba trvania: 1.11.2008 – 31.10.2012
Optimalizácia kompozitov na báze nitridov kremíka s uhlíkovými nanotrubicami a grafénom
Optimization of silicon nitride based composites with carbon nanotubes and graphene
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.
Doba trvania: 1.7.2010 – 30.9.2012
HANCOC – Tvrdé nanokompozitné povlaky
Hard nanocomposite coatings
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2011
DEMATEN – Posilnenie výskumného potenciálu oddelenia pre materiálové inžinierstvo
Reinforcement of research potential of the Department of Materials Engineering in the field of processing and characterization of nanostructured materials
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.
Doba trvania: 1.5.2008 – 30.4.2011
Optimalizácia PVD technológií pre prípravu DLC nanokompozitov s odolnosťou oteru
Optimization of Plasma Enhanced PVD technology for the wear resistant nanocomposite DLC based coatings
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.
Doba trvania: 1.8.2007 – 31.7.2010
IMPROVING – Posilnenie výskumných kapacít Ústavu materiálového výskumu v Košiciach
Improving the research capacity of the Institute of materials research in Košice
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.
Doba trvania: 1.3.2009 – 28.2.2010
ELENA – Štúdium vzájomného vzťahu medzi mikroštruktúrou a vlastnosťami v progresívnych elektrokeramických materiáloch pripravených z nanopráškov
Structure-property Relationship Study in Advanced Nanostructured Electroceramic Materials
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kovaľ Vladimír PhD.
Web stránka projektu: www.cost539.cms-bg.net
Doba trvania: 27.5.2005 – 22.6.2009
Mechanické vlastnosti vláknových kompozitov pri zvýšených teplotách
Mechancal properties of fiber composites at higher temperature
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2008
KMM-NoE – Multikomponentné materiály pre bezpečné a dlhodobé použitie
Knowlwdge-based Multicomponent Materials for Durable and Safe Performance
Program: 6RP
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.
Web stránka projektu: www.kmm-noe.org
Doba trvania: 1.10.2004 – 31.10.2008
HUSKUA – Podkarpatské virtuálne výskumné a inovačné centrum
Karpatian Virtual Research and Inovation Centre
Program: INTERREG
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.
Doba trvania: 1.10.2006 – 31.10.2008
CRV – Centrum rozvoja vzdelávania v oblasti multidisciplinárneho výskumu a vývoja progresívnych materiálov a technológií
Centre for the education on the multidisciplinar research and development of advanced materials and technologies
Program: European Science Foundation (ESF)
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.
Doba trvania: 8.10.2007 – 30.9.2008
Zlepšenie vysokoteplotných mechanických vlastností žiaruvzdorrných materiálov na báze spinela a oxidu horčíka s rôznymi prídavkami
Enhanced high temperature mechanical properties of spinel and magnesia based refractory materials by carbon addivites
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.
Doba trvania: 1.1.2005 – 31.12.2006
NENAMAT – Sieť nanoštruktúrnych materiálov pre štáty asociované EU
Network for Nanostructured Materials of ACC
Program: 6RP
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.
Web stránka projektu: www.nenamat.org
Doba trvania: 1.8.2004 – 31.8.2006
SICMAC – Štruktúrna integrita keramických viacvrstevných materiálov a povlakov
Structural Integrity of Ceramic Multilayers and Coatings
Program: 5RP
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.
Doba trvania: 1.9.2002 – 31.8.2006

Národné

REDHYBEAR – Výskum a vývoj energeticky úsporného hybridného ložiskového reduktora so zníženým opotrebením pre robotické zariadenia (pre Priemysel 4.0)
Research and development of energy saving hybrid bearing reducer with lowered wear rate for robotic equipment (for Industry 4.0)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Hvizdoš Pavol DrSc.
Doba trvania: 1.7.2019 – 30.6.2022
BMREBCO – Vývoj REBCO supravodičov pre biomedicínske aplikácie
Developmnt of REBCO superconductors for biomedical applicatios
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.
Doba trvania: 1.8.2018 – 30.6.2022
PyrMat – Vývoj žiaruvzdorných pyrochlórnych fáz pre vysokoteplotné aplikácie neeoxidovej keramiky
Development of refractory pyrochlore phases for high temperature applications of non-oxide ceramics
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.
Doba trvania: 1.7.2018 – 30.6.2022
SEMOD-75 – Nanokompozitný materiál pre balistickú ochranu
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Puchý Viktor PhD.
Doba trvania: 1.5.2019 – 31.8.2021
Vývoj nano/mikrovlákien na báze oxidov kovov metódou elektrostatického zvlákňovania pre špeciálne technické aplikácie
Development of nano/microfibers based on metal oxides by needle-less electrospinning for special technical applications
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Múdra Erika PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na výskum prípravy rôznych typov oxidických nano/mikrovlákien na báze Ti, Zn a Sn. V závere má presne definovať viacstupňovú prípravu vlákien pre špeciálne technické aplikácie. Sledovaných bude niekoľko parametrov prípravy vlákien: základné procesné podmienky zvlákňovania, vplyv stabilizácie, kalcinácie a modifikované spracovania prekurzorov. Projekt sa sústreďuje na nanovlákenné systémy vyrobené relatívne novou, finančne nenáročnou a pritom produktívnou metódou, u ktorých sa očakáva veľký potenciál v oblasti solárnych aplikácií. Prínosom projektu je zodpovedanie vzťahov medzi podmienkami prípravy, formovaním mikroštruktúry a vybranými funkčnými vlastnosťami vyvíjaných nanovlákien a má všetky predpoklady posunúť hranice poznania prípravy daných vlákien smerom k reálnym produkčným možnostiam. Cieľom projektu je na základe získaných výsledkov predikovať aplikačné možnosti študovaných materiálov v praxi, a zároveň nastaviť podmienky samotnej výroby nanovlákenných vrstiev v priemysle.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2020
Extremecer – Keramické materiály pre použitie v extrémnych podmienkach
Ceramic materials for extreme operating conditions
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.
Doba trvania: 1.7.2016 – 30.6.2020
Vplyv grafénu na tribologické vlastnosti keramických materiálov na báze karbidov a boridov
The influence of graphene platelets addition on tribological properties of ceramic composites based on carbides and borides.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kovalčíková Alexandra PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na skúmanie vplyvu grafénu na tribologické vlastnosti a odolnosť voči opotrebeniu keramických materiálov na báze karbidov (SiC, B4C) a boridov (ZrB2). Projekt sa sústreďuje na relatívne málo preskúmané systémy, u ktorých sa očakáva veľký potenciál zvýšenia odolnosti voči opotrebeniu, ako aj nárastlomovej húževnatosti a elektrickej vodivosti. Prínosom projektu je zodpovedanie viacerých vzťahov medzi podmienkami prípravy, formovaním mikroštruktúry a výslednými mechanickými vlastnosťami a má všetky predpoklady posunúť hranice poznania smerom k novým a lepším keramickým kompozitným materiálom. Cieľom projektu je na základe získaných výsledkov predikovať aplikačné možnosti študovaných keramickýchkompozitných materiálov v praxi.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2019
LuminSion – Fotoluminescenčné keramické materiály na báze oxynitridov kremíka
Silicon oxynitride-based photoluminecent ceramic materials
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.
Doba trvania: 1.7.2015 – 30.6.2019
Deformačné a lomové vlastnosti keramických materiálov na nano a mikro úrovni
Deformation and fracture properties of ceramic materials in micro/nano scale
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na zvládnutie a aplikáciu progresívnych skúšobných metodík na skúmanie deformačných a lomových vlastností keramických materiálov na nano a mikro úrovni. Projekt sa sústreďuje na materiály ako spekané karbidy WC-Co, keramické monolitné materiály Si3N4 a ZrB2, ako aj na ďalšie keramické kompozity pripravené spekaním SPS (spark plasma sintering). Prínosom projektu je zvládnutie najnovších skúšobných metodík, zodpovedanie viacerých vzťahov medzi štruktúrou (kryštalografickou orientáciou jednotlivých zŕn, hraníc zŕn) a následnými mikro/nano mechanickými a lomovými vlastnosťami (tvrdosť, pevnosť, medza sklzu, modul pružnosti, indentačný creep, odolnosť voči praskaniu) vybraných keramických materiálov.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018
MICONA – Multikomponentné nanokompozitné povlaky pripravené vysokoionizovanými depozičnými technológiami
Multicomponent nanocomposite coatings prepared by highly ionized deposition technologies
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Lofaj František DrSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na uplatnenie najnovších teoretických modelov zvyšovania teplotnej stability, štruktúrnej a oxidačnej odolnosti, oteruvzdornosti, životnosti a húževnatosti pri vývoji nových tvrdých troj- a multikomponentných nanoštrukturovaných vrstiev na báze nitridov Ti, Cr, Al, W pomocou legovania reaktívnymi prvkami a na základe optimalizácie najnovších iPVD procesov s vysokým stupňom ionizácie nanášaného materiálu na báze technológií HiPPMS a HiTUS. Cieľom je vytvárať nanoštrukturované systémy na základe známych 2D a 3D nanokompozitov (TiB2, Ti-B-N, Ti- Al-N, Cr-Al-N, W-C, W-C-N), ktoré legovaním ďalšími prvkami (Ta, V, Y, W, Nb, Si, B a pod.) zvýšia húževnatosť, pružnosť vrstiev a ich odolnosť proti tvorbe trhlín. Zároveň vytvoria aktívne bariéry spomaľujúce oxidáciu, ktoré bránia degradácii mechanických vlastností vrstiev, príp. povlakovaných materiálov pri zvýšených teplotách. Súčasťou práce, ktorá je logickým pokračovaním predchádzajúceho projektu APVV-0520-10, je určenie základných vzťahov medzi depozičnými parametrami, výslednou štruktúrou a vlastnosťami nových systémov pre tvrdé vrstvy a pochopenie mechanizmov formovania nanoštruktúr, dekompozície metastabilných fáz, vytvárania stabilných štruktúr a pod. pri použití nových depozičných technológií s vysokým stupňom ionizácie naprašovaného materiálu.
Doba trvania: 1.7.2015 – 29.6.2018
Vplyv rozhrania keramika-uhlíkové nanoštruktúry na mechanické vlastnosti kompozitov s keramickou matricou
The effect of the ceramic/carbon nanostructures interface on the mechanical properties of ceramic matrix composites
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tatarková Monika PhD.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2017
Vplyv chemického zloženia a tepelného spracovania na odolnosť voči oxidácii moderných keramických materiálov na báze karbidu kremičitého
Influence of chemical composition and heat treatment on the oxidation resistance of advanced silicon carbide based ceramics
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kovalčíková Alexandra PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na skúmanie vplyvu chemického zloženia, vplyvu spôsobu prípravy a vplyvu žíhania, aplikovaného po spekaní, na odolnosť voči oxidácii keramických materiálov na báze karbidu kremičitého. Projekt sa sústreďuje na relatívne málo preskúmané systémy, resp. aj na kompozit SiC+Si3N4, u ktorého sa očakáva veľký potenciál zvýšenia niektorých mechanických vlastností a hlavne zlepšenie vysokoteplotných vlastností. Prínosom projektu je zodpovedanie viacerých vzťahov medzi podmienkami prípravy, formovaním mikroštruktúry a výslednými vlastnosťami a má všetky predpoklady posunúť hranice poznania smerom k novým a lepším keramickým kompozitným materiálom. Cieľom projektu je na základe získaných výsledkov predikovať aplikačné možnosti študovaných materiálov v praxi.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2016
Lokálne mechanické vlastnosti kostného cementu
Local mechanical properties of bone cement
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Hvizdoš Pavol DrSc.
Anotácia: Hlavným zámerom projektu je skúmanie mechanických vlastností kostných cementov, ako aj štruktúrnej integritya vlastností rozhraní kostného cementu a vybraných protetických materiálov. Ťažiskom bude experimentálneurčovanie tvrdosti a modulu pružnosti kostného cementu metódami inštrumentovanej indentácie ananoindentácie na lokálnej mikro až nano-úrovni vo vzťahu k parametrom prípravy, zloženia (prítomnosťantibiotík) a vzniknutej mikroštruktúry (zrnitosti, pórovitosti) s cieľom pochopenia ich vplyvu na výslednésprávanie sa. Obdobne sa budú skúmať rozhrania cementu a materiálu protézy, budú sa sledovať ichmechanické ako aj tribologické vlastnosti a dôsledky zistených hodnôt na mechanickú stabilitu toho-ktorého typuspojenia.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
PROMATECH – Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie „PROMATECH“
Research Centre of Advanced Materials and Technologies for Recent and Future Applications „PROMATECH“
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.
Doba trvania: 30.8.2013 – 31.7.2015
CE SAV – Centrum fyziky nízkych teplôt a materiálového výskumu v extrémnych podmienkach (CFNT-MVEP)
Program: Centrá excelentnosti SAV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.
Doba trvania: 4.8.2011 – 30.6.2015
Mechanické vlastnosti zubnej skloviny a syntetických zubných výplní
Mechanical properties of tooth enamel and synthetic dental materials
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2014
Centrum excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové materiály
Centre of Excellence of Cearmics, Glasses and Silicates
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.
Doba trvania: 1.9.2010 – 31.8.2013
SVIP – Slovenská výskumno-inovačná platforma pre trvalo udržateľné surovinové zdroje
Slovak Research-Innovation Platform on Sustainable Mineral Resources
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.
Anotácia: Cieľom predkladaného projektu je:Rozvojom a integráciou výskumnej základne vytvoriť podmienky na komplexné riešenie úloh Európskej technologickej platformy pre trvalo udržateľné surovinové zdroje cestou: 1. integrácie výskumných kapacít a podpora transferu výsledkov výskumu do praxe2. výskumu a vývoja nových produktov na báze domácich surovín a nových technológií pre ich získavanie a spracovanie 3. informatizácie a digitalizácie procesov
Doba trvania: 1.1.2010 – 30.6.2013
nanoCEXmatII – Budovanie infraštruktúry Centra excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou
Infrastructure Improving of Centre of Excellence of Advanced Materials with Nano- and Submicron- Structure
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.
Anotácia: Cieľom predkladaného projektu je:Budovanie infraštruktúry Centra excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou v Košiciach cestou: 1. budovania infraštruktúry výskumu a vývoja pre oblasť: Nové technológie pre prípravu nanoštruktúrnych materiálov2. budovania infraštruktúry výskumu a vývoja pre oblasť: Charakterizácia štruktúry, chemického zloženia a povrchových vlastností nanoštruktúrnych materiálov3. budovania infraštruktúry výskumu a vývoja pre oblasť: Skúšanie mechanických vlastností materiálov na makro, mikro a nano úrovni4. budovania infraštruktúry výskumu a vývoja pre oblasť: Charakterizácia fyzikálnych a chemických vlastností nanoštruktúrnych materiálov
Doba trvania: 1.5.2010 – 30.4.2013
nanoCEXmat – Centrum excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou
Centrum of advanced materials with nano and submicron sized structure
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.
Anotácia: Cieľom predkladaného projektu je vybudovanie Centra excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou v Košiciach cestou:1. budovania infraštruktúry výskumu a vývoja v oblasti nanotechnológií a progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou, 2. realizácie špičkového výskumu a posilnenia medzinárodnej spolupráce v oblasti nanotechnológií a progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou3. posilnenia ľudského potenciálu, započatia prípravy študijného programu „Nanotechnológie a nanomateriály“ a príprava na transfer poznatkov pre prax4. budovania informačno-komunikačných technológií a zabezpečovania diseminácie výsledkov Centra
Doba trvania: 20.5.2009 – 30.6.2011
DENACOM – Vývoj keramických nanokompozitov
Development of ceramic nanocomposites
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.
Doba trvania: 1.7.2008 – 30.6.2011
HITECER – Vysokoteplotné vlastnosti konštrukčných keramických materiálov na báze SiC
High temperature properties of silicon carbide besed structural ceramics
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.
Doba trvania: 1.6.2008 – 31.5.2011
Tvrdé a supertvrdé nanokompozitné povlaky
Hard and superhard nanocomposite coatings (NANOHARDCOAT)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.
Doba trvania: 1.9.2008 – 31.12.2010
Vývoj nanokompozitných keramických povlakov na báze WC, DLC, TiN a CrN z karbonylov kovov metódou PVD/CVD
The development of nanocomposite WC, DLC, TiN, and CrN based ceramic coatings from carbonyls using PVD/CVD method
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Lofaj František DrSc.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
NANOSMART – Centrum nanoštruktúrnych materiálov
Centre for nanostructural materials
Program: Centrá excelentnosti SAV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.
Doba trvania: 1.10.2002 – 30.9.2010
Charakterizácia kvázikryštálov a ich aproximantov v zliatinách Al-Pd-TM (TM=prechodný kov)
Characterisation of Quasicrystals and Quasicrystalline Approximants in Al-Pd-TM alloys (TM= transition metals)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
Kontaktné mechanické vlastnosti konštrukčných keramických materiálov
Contact mechanical properties of structural ceramics
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.
Anotácia: Hlavným cieľom projektu je štúdium mechanických vlastností konštrukčných keramických materiálov pri kontaktných skúškach. Projekt je zameraný hlavne na skúmanie mechanických vlastností ako je pevnosť, únava a lomová húževnatosť. Na meranie týchto vlastností bude vyvinutá nová skúšobná metodika. Skúmané systémy budú konštrukčné keramické materiály s rozdielnou krehkosťou: MoSI2 a MoSi2 +SiC, SI3N4 a nanokompozity na báze Si3N4, kompozity keramika/kov (WC-Co a AI2O3-CU) a vrstevnaté kompozity Al2O3+ZrO2/AL2O3. Okrem skúmania kontaktných mechanických vlastností týchto systémov bude analyzované šírenie trhlín pri kontaktnom zaťažení a vplyv napätosti na Weibullovu distribúciu pevnostných hodnôt. Na základe nameraných údajov bude predikovaná životnosť a spoľahlivosť skúšobných vzoriek. Podrobná analýza mikroštruktúrnych charakteristík materiálov bude realizovaná pomocou rtg-analýzy a využití optickej, rastrovacej a vysoko rozlišovacej elektrónovej mikroskópie. Hlavným cieľom projektu je študovať vplyv mikroštruktúry na kontaktné mechanické vlastnosti keramických materiálov s odlišnou hodnotou lomovej húževnatosti.
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
PP7RP 2008/INTEG – Refundácia nákladov na prípravu 7 RP projektu – PP7RP 2008/INTEGRISK
Refundation of the expenses connected with the preparation of 7RP project – PP7RP 2008/INTEGRISK
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2009
Výskum keramických materiálov pre vysoko korozívne úprostredia
Research of ceramics materials for high corrosive enviroments
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.
Doba trvania: 1.2.2007 – 31.12.2009
CELMEF – Korelácia elekrofyzikálnych a mechanických vlastností s mikroštruktúrnymi parametrami vo feroelektrických materiáloch perovskitového typu
Correlation between the electrophysical and mechanical properties and microstructural parameters in perovskite-type of ferroelectrics
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.
Doba trvania: 1.2.2007 – 30.11.2009