Aktuálne projekty

Medzinárodné

MagEIMat – Vývoj nových multifunkčných materiálov pre magnetoelektrické senzory a úložiská digitálnych dát budúcej generácie
Development of novel multifunctional materials for next-generation magnetoelectric sensors and data storage devices
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kovaľ Vladimír PhD.
Doba trvania:
Príprava a charakterizácia pokročilých anorganicko-organických polymérnych hybridov pre 3D tlač
Syntesis and characterization of novel organic-inorganic polymeric hybrids for 3D printing
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bureš Radovan CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2020
Progresívne metódy úpravy funkčných a mechanických vlastností práškových materiálov
Progressisve methods for treatment of the functional and mechanical properties of powder materials
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kovaľ Vladimír PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2020
WȔRTH – Príprava magneticky mäkkých kompozitov pre priemysel
Preparation of soft magnetic composites for infustrial application
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Strečková Magdaléna PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.9.2017 – 31.8.2020

Národné

Príprava a charakterizácia pórovitých EuTbGd-MOF tenkých filmov pre luminiscenčné senzory.
Preparation and characterization of porous EuTbGd-MOF thin films for luminescent sensors.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bruncková Helena PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2022
VIFKDBB – Výskum inovatívnych foriem liečenia kostných defektov prepojením bioaktívnych biomateriálov s autológnymi rastovými faktormi
Research of innovative forms treatment of bone defects by joining bioactive biomaterials and autologous growth factors
Program: ŠPVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Medvecký Ľubomír PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 15.12.2018 – 14.12.2021
INJEHYB – Injektovateľné hybridné kompozitné biocementy
Injectable hybrid composite biocements
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Medvecký Ľubomír PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.8.2018 – 30.6.2021
Nanomateriály a nanoštruktúrované vrstvy so špecifickou funkcionalitou
Nanomaterials and nanostructured layers with specific functionality
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kupková Miriam CSc.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
SBIOMAT – Spekané biologicky odbúrateľné kovové materiály
Sintered biodegradable metallic materials
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kupková Miriam CSc.
Doba trvania: 1.7.2017 – 31.12.2020
Výskum progresívnych metód úpravy práškových zliatin určených na prípravu magneticky mäkkých kompozitov
Investigation of the progressive powder processing methods designated for fabrication of the soft magnetic composite
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bureš Radovan CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2020