Ukončené projekty

Medzinárodné

WȔRTH – Príprava magneticky mäkkých kompozitov pre priemysel
Preparation of soft magnetic composites for infustrial application
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Strečková Magdaléna PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.9.2017 – 31.8.2020
Kompaktizácia magneticky mäkkých práškových materiálov s obmedzenou schopnosťou plastickej deformácie
Compaction of soft magnetic powder materials with limited plastic deformation ability
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bureš Radovan CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2019
MagElMat – Vývoj nových multifunkčných materiálov pre magnetoelektrické senzory a úložiska digitálnych dát budúcej generácie
Development of novel multifunctional materials for next generation magnetoelectric sensors and data storage devices
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kovaľ Vladimír PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2019
Konštrukčné PM ocele obsahujúce legujúce prvky s vysokou afinitou ku kyslíku spekané v atmosférach s rôznym chemickým zložením
Structural PM steels containing alloying elements with high affinity for oxygen sintered in atmosphere with different chemical composition
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kupková Miriam CSc.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018
Funkčné kompozity na báze elastomérnej matrice a anorganických plnív
Functional composites based on elastomer matrix and inorganic filler
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bureš Radovan CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2017
Príprava a charakterizácia magneticky mäkkých zliatin s vysokou entropiou
Preparation and characterization of soft magnetic high entropy alloys
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Strečková Magdaléna PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2017
Výskum konštrukčných ocelí spekaných v atmosférach rôzneho chemického zloženia
The investigation of structural steels sintered in atmosphere with different chemical composition
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kupková Miriam CSc.
Doba trvania: 1.8.2013 – 31.12.2015
COST MP1005 – Pórovité kompozitné biomateriálové substráty typu biopolymér-kalcium fosfát pre regeneratívnu medicínu
Porous composite biomaterial substrates biopolymer-calcium phosphate type for regenerative medicine
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Medvecký Ľubomír PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 30.3.2012 – 30.3.2015
SIMUFER – Feroelektrické a magnetoelektrické materiály
Ferroelectrics and magnetoelectric multiferroics
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kovaľ Vladimír PhD.
Anotácia:
Web stránka projektu: http://stoner.phys.uaic.ro/cost/
Doba trvania: 13.1.2010 – 31.5.2014
Kalcium fosfátové biomateriály využiteľné v lekárstve
Calcium phosphate based biomaterials utilized in medicine
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Medvecký Ľubomír PhD.
Doba trvania: 17.12.2009 – 16.12.2012
NCM – Kompozity s novými funkčnými a štruktúrnymi vlastnosťami prostredníctvom nanomateriálov
Composites with Novel Functional and Structural Properties by Nanoscale Materials (Nano Composite Materials-NCM)
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Medvecký Ľubomír PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.3.2012
Inovatívne materiály na báze kalcium fosfátov pre medicínu
Innovative Calcium Phosphate based Materials for Medicine
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Medvecký Ľubomír PhD.
Doba trvania: 1.9.2006 – 30.9.2009
ELENA – Štúdium vzájomného vzťahu medzi mikroštruktúrou a vlastnosťami v progresívnych elektrokeramických materiáloch pripravených z nanopráškov
Structure-property Relationship Study in Advanced Nanostructured Electroceramic Materials
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kovaľ Vladimír PhD.
Web stránka projektu: www.cost539.cms-bg.net
Doba trvania: 27.5.2005 – 22.6.2009
PROSURFMET – Modifikácie povrchových úptav PM nástrojových ocelí
Modifications of Surfacing PM Tool Steels
Program: EUREKA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jakubéczyová Dagmar CSc.
Anotácia:
Web stránka projektu: www.eureka.be
Doba trvania: 1.1.2005 – 31.12.2007
Spekané zliatiny na báze železa s mikrogradientnou štruktúrou
Sintered iron-based alloys with microgradient structure
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kupková Miriam CSc.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2007
Charakterizácia ferolektrík pri mechanickom a elektrickom namáhaní
Switching and subswitching properties of ferroelectrics under mechanical load
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kovaľ Vladimír PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 16.1.2007 – 15.7.2007
POLECER – Polárna elektrokeramika
Polar Electroceramics
Program: 5RP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kovaľ Vladimír PhD.
Web stránka projektu: www.polecer.rwth-aachen.de
Doba trvania: 1.4.2002 – 31.3.2007
Elektromechanická charakterizácia tenkých feroelektrických filmov s využitím nanoindentácie
Electromechanical characterisation of ferroelectric thin films using nanoindentation
Program: 5RP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kovaľ Vladimír PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 3.3.2003 – 2.3.2005
UPLETOOLS – Povrchová úprava ledeburitických PM nástrojových ocelí
Upgrading of ledeburitic type P/M tool steels
Program: EUREKA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jakubéczyová Dagmar CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2002 – 31.12.2004
SURTELEM – Metódy povrchových úprav pre progresívne ledeburitické ocele a tvrdé materiály
Surfacing Techniques for Advanced Ledeburitic Steel and Hard Materials
Program: EUREKA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jakubéczyová Dagmar CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.1999 – 31.12.2001
Spolupráca pri mikroštruktúrnej charakterizácii a meraniach elektrofyzikálnych vlastností piezoelektrickej keramiky
Co-operation for microstructural Characterization and Electrophysical Properties Measurements of Piezoelectric Ceramics
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kovaľ Vladimír PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 13.2.1998 – 12.2.2001

Národné

Biomimeticky vytvrdzované hydrogél/kalcium fosfátové cementy
Biomimetically hardened hydrogel/calcium phosphate cements
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Medvecký Ľubomír PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2019
MACOMA – Dizajn štruktúry a funkčných vlastností magneticky mäkkých kompozitných materiálov na báze 3-d prechodných kovov
Design of the structure and the functional properties of soft magnetic 3-d transitions metals based composites
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bureš Radovan CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2016 – 31.12.2019
Multifunkčné keramické materiály Aurivilliového typu pre pokročilé magnetoelektrické pamäťové zariadenia a senzory
Multifunctional Aurivillius-type magnetoelectrics for advanced data storage and sensor applications
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kovaľ Vladimír PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2019
Vplyv lantanoidov na štruktúru a nanomechanické vlastnosti pyrochlórových polymorfných Ln(Nb, Ta)O4 tenkých filmov pripravených sol-gel procesom.
Effect of lanthanides on structure and nanomechanical properties of pyrochlore polymorphic Ln(Nb, Ta)O4 thin films prepared by sol-gel process.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bruncková Helena PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2019
Výskum systémov duplexných nanokompozitných PVD povlakov s laserom modifikovaným podkladovým materiálom pre aplikácie tlakového liatia kovov.
Research of systems of duplex nanocomposite PVD coatings with laser – modified base material intended for pressure mould cast applications.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jakubéczyová Dagmar CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2019
Nízkorozmerné systémy pre elektródové a magnetické materiály využité v zelených technológiách
Lowdimensional systems in electrode and magnetic materials potentially applied in green technologies.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Strečková Magdaléna PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2017 – 1.12.2019
Spekané biologicky odbúrateľné materiály na báze práškového železa.
Sintered biologically degradable materials based on the iron powders.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kupková Miriam CSc.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2017
Vývoj mikroštruktúry a vlastnosti funkčných kompozitov založených na progresívnych magneticky mäkkých zliatinách
Microstructure development and properties of functional composites based on progressive soft magnetic alloys
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bureš Radovan CSc.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2017
Fázové transformácie v sol-gel R1/3(Nb, Ta)O3 keramike a tenkých filmoch na báze prvkov vzácnych zemín
Phase transformation in sol-gel R1/3(Nb, Ta)O3 ceramics and thin films based on rare earth elements.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bruncková Helena PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2016
Hybridné kompozitné systémy s bioskelnou zložkou
Hybrid composite systems with bioglass component
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Medvecký Ľubomír PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2016
Štúdium fázových prechodov indukovaných v keramických magnetoelektrikách chemickou substitúciou a teplotnými zmenami
Investigation of phase transitions induced in magnetoelectric ceramics by chemical substitution and temperature changes
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kovaľ Vladimír PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2016
Výskum procesov degradácie moderných nanokompozitných multivrstiev v tavenine zlievárenských zliatin hliníka.
Investigation of degradation processes of advanced nanocomposite mutilayers in melt of aluminum foundry alloys.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jakubéczyová Dagmar CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2016
AMETIST – Biologicky odbúrateľné kovové materiály pripravené práškovými technológiami
Biodegradable metallic materials prepared by powder technologies
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kupková Miriam CSc.
Web stránka projektu: http://ametist.saske.sk
Doba trvania: 1.7.2012 – 31.12.2015
Príprava a charakterizácia nanoštruktúrovaných funkčných vrstiev
Preparation and characterization of nanostructured functional layers
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kupková Miriam CSc.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2015
PROMALLOY – Progresívne magneticky mäkké materiály na báze viaczložkových zliatin
Progresive soft magnetic materials base on multicomponent alloys
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Strečková Magdaléna PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2015
MIKROMATEL – Progresívna technológia prípravy mikrokompozitných materiálov pre elektrotechniku
Advanced technology of preparation of micro-composite materials for electrotechnics
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bureš Radovan CSc.
Anotácia:
Web stránka projektu: http://www.imr.saske.sk/project/mikromatel/index.html
Doba trvania: 1.12.2010 – 31.3.2015
Kovové biomateriály pripravené práškovými technológiami
Metallic biomaterials prepared by powder-processing techniques
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kupková Miriam CSc.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2014
Príprava, mikroštruktúra a vlastnosti magnetických kompozitov na báze práškového železa.
Preparation, microstructure and properties of magnetic composites based on iron powders.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bureš Radovan CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2014
Kompozitné systémy biocement-biopolymér s povrchovo aktívnymi aditívami
Composite biocement-biopolymer systems with addition of surfactants
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Medvecký Ľubomír PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2013
Multiferoické materiály – príprava, štruktúra a vlastnosti substitučne modifikovaných perovskitových systémov na báze oxidu železito-bizmutitého
Multiferroics – fabrication, structure and properties of substitutionally modified bismuth ferrite based materials
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kovaľ Vladimír PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2013
Výskum vlastností kompozitných povlakov aplikovaných modernými PVD technológiami na nástrojoch práškovej metalurgie
Research of the properties of composite coatings applied by advanced PVD technologies onto powder metallurgy tools
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jakubéczyová Dagmar CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2013
Vývoj mikroštruktúry a fázová transformácia sol-gel prekurzorov bezolovnatých feroelektrických (K, Na)NbO3 tenkých filmov
Evolution of the microstructure and phase transformation of sol-gel precursors in lead-free ferroelectric (K, Na)NbO3 thin films
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bruncková Helena PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2013
Centrum excelentnosti biomedicínskych technológií
Center of excellence of biomedical technologies
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Medvecký Ľubomír PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 15.11.2010 – 31.10.2013
Pokročilé implantáty s naočkovanými kmeňovými bunkami na regeneráciu a rekonštrukciu tvrdých tkanív
Advanced implants seeded with stem cells for hard tissue regeneration and reconstruction
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Medvecký Ľubomír PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.3.2012
Štúdium kompaktizácie mikrokompozitných materiálov na báze Fe práškov
Compaction of microcomposite materials based on iron powder
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bureš Radovan CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2011
Výroba, štruktúra a vlastnosti kompozitov s kovovou matricou, pripravených z povlakovaných, nanoštruktúrnych alebo amorfných surovín.
Processing, structure and properties of metal matrix composites originating from coated, nanostructured or amorphous raw materials
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kupková Miriam CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2011
Biocementy na báze kompozitov s aktívnym rozhraním kalcium fosfát- biopolymér
Biocements on composite basis with active calcium phosphate-biopolymer interface
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Medvecký Ľubomír PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
Sol-gel procesy syntézy feroelektrických nanoprekurzorov a ich vplyv na fázové zloženie a mikroštruktúru v tenkých vrstvách
Sol-gel processes of the synthesis of ferroelectric nanoprecursors and their influence on phase composition and microstructure in thin layers
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bruncková Helena PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
Štúdium charakteristík PVD povlakov na nástrojových oceliach pripravených práškovou metalurgiou a ich
Study of Characteristics of PVD Coatings on the Tool Steels prepared by Powder Metallurgy and their Behaviour
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jakubéczyová Dagmar CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
Tribologické aspekty porušovania spekaných materiálov s dôrazom na kontaktnú únavu a opotrebenie.
Tribologic aspects of sintered materials failures as a result of rolling contact fatigue and wear
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jakubéczyová Dagmar CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
Štúdium korelácie medzi vlastnosťami povlakovaných práškových častíc a správaním sa práškovej masy, surových výliskov a spekaných materiálov pripravených z takýchto častíc
Investigation of correlation between properties of induvidual coated powder particles and behaviour of powder mass, green compacts and sinte red materials made of such particles
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kupková Miriam CSc.
Doba trvania: 1.1.2006 – 1.12.2008
Biokompozity na báze hydroxiapatitu s orientovanou štruktúrou
Biokomposites on hydroxiapatite basis with oriented structure
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Medvecký Ľubomír PhD.
Doba trvania: 1.1.2005 – 1.12.2007
Multikomponentné a dotované relaxátorové feroelektrické systémy na báze PZT a PMN s vysokou povrchovou aktivitou a chemickou homogenitou
Multicomponent and doped ferroelectric systems of relaxor type on PZT and PMN basis with high surface activity and chemical homogeneity
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bruncková Helena PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2005 – 1.12.2007
Štúdium povlakovaných povrchových vrstiev nástrojových ocelí pripravených práškovou metalurgiou
Study of coated surface layers of tool steels prepared by powder metallurgy
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jakubéczyová Dagmar CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2005 – 1.12.2007
Analýza správania a vlastností výliskov v rôznych štádiách kompaktizácie
Analysis of behaviour and properties of powder compacts at various stages of compaction
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kupková Miriam CSc.
Doba trvania: 1.1.2003 – 31.12.2005
Povrchová úprava práškovej rýchloreznej ocele
Surface treatment of high speed steel prepared by powder metallurgy
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jakubéczyová Dagmar CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2002 – 31.12.2004
Kovové peny a gradientné materiály: štúdium vplyvu mikroštruktúry na makroskopické vlastnosti
Metallic foams and functionally graded materials: Investigation of influence of microstructure on macroscopic properties
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kupková Miriam CSc.
Doba trvania: 1.1.2000 – 31.12.2002
Zákonitosti vzťahov medzi mikroštruktúrou a vlastnosťami nekonvenčných rýchlorezných ocelí vyrobených cestou práškovej metalurgie
Regularities of relationship between microstructure and properties of unconventional high speed steels produced via powder metallurgy
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jakubéczyová Dagmar CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.1999 – 31.12.2001