Aktuálne projekty

Národné

Vývoj progresívnych disperzne spevnených kompozitov s kovovou matricou pripravených spekaním pomocou pulzného elektrického prúdu
Development of progressive dispersion-reinforced metal matrix composites prepared by pulsed electric current sintering
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Puchý Viktor PhD.
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2022
Histes – Vývoj vysoko-legovaných izotrópnych elektro ocelí pre trakčné motory elektromobilov
Development of high-alloy isotropic electrical steels for traction engines of electric vehicles
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kováč František CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2019 – 30.6.2022
Prehodnotenie vplyvu intermetalickej fázy na procesy krehnutia žiarupevných ocelí
Re-evaluation of the effect of intermetallic phase on embrittling processes of creep-resistant steels
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Falat Ladislav PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2021
Príprava a vývoj nanokryštalického kompozitu na báze Cu určeného pre vysokoteplotné aplikácie
Preparation and development of nanocrystalline Cu-based composite for high-temperature applications
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Milkovič Ondrej PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2021
Textúrne dvojito orientované elektrotechnické ocele s vysokou, izotrópnou indukciou.
Double-oriented electrical steels with high and isotropic magnetic induction.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kováč František CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2021
Vývoj nových biodegradovateľných kovových zliatin určených pre medicínske aplikácie
Development of new biodegradable metal alloys for medical applications
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Saksl Karel DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2021
SEMOD-75 – Nanokompozitný materiál pre balistickú ochranu
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Puchý Viktor PhD.
Doba trvania: 1.5.2019 – 31.8.2021
BiAll – Vývoj nových biodegradovateľných kovových zliatin určených pre medicínske a protetické aplikácie
Development of new biodegradable metal alloys for medical and prosthetic applications
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Saksl Karel DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.8.2018 – 30.6.2021