Finished

International

NANOUPTAKE – Overcoming Barriers to Nanofluids Market Uptake ( NANOUPTAKE)
Prekonanie bariiér pre komerčné využitie nanokvapalín (NANOUPTAKE)
Program: COST
Project leader: RNDr. Timko Milan CSc.
Annotation:
Project webpage: http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15119
Duration: 19.4.2016 – 18.4.2020
CHINMEDAMY – Discovery and Mechanism of Small Molecule Compounds from Traditional Chinese Medicine for treatment of Alzheimer \’s Disease
Identifikácia a mechanizmus účinku malých molekúl využívaných v tradičnej čínskej medicíne na liečbu Alzheimerovej choroby
Program: Bilateral – other
Project leader: doc. RNDr. Gažová Zuzana CSc.
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2019
JEM-EUSO – JEM-EUSO, Extreme Universe Space Observatory Onboard Japan Experiment Module
JEM-EUSO, Kozmické Observatórium Extrémneho Vesmíru na palube Japonského Experimentálneho Modulu
Program: European Space Agency (ESA)
Project leader: RNDr. Bobík Pavol PhD.
Annotation:
Project webpage: http://jem-euso.roma2.infn.it
Duration: 1.1.2010 – 31.12.2019
Point-contact and tunneling spectroscopy of emergent iron-based superconductors
Mikrokontaktová spektroskopia supravodičov na báze železa
Program: Inter-academic agreement
Project leader: prof. RNDr. Samuely Peter DrSc., akademik US Slovensko
Annotation:
Duration: 1.1.2017 – 31.12.2019
BIOSAP – Design of nanostructured bio-hybrid materials through self-assembly process
Nanoštrukturované bio-hybridné materiály generované samousporiadajúcimi procesmi
Program: Bilateral – other
Project leader: RNDr. Tomašovičová Natália CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2019
Research on preparation and magnetic properties of Co/CoO core-shell nanoparticles
Príprava a magnetické vlastnosti Co/CoO core-shell nanočastíc
Program: Inter-academic agreement
Project leader: RNDr. Škorvánek Ivan CSc.
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2019
MMP REBCO – RE211 nanosize pining centers in REBCO bulks formed by modified precursor powder process
RE211 nanorozmerové piningové centrá v REBCO masívnych supravodičoch vytvorené MPP procesom
Program: Bilateral – other
Project leader: Ing. Diko Pavel DrSc., akademik US Slovensko
Annotation:
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2019
Superconductivity of boride thin films
Supravodivosť tenkých filmov boridov
Program: Bilateral – other
Project leader: doc. RNDr. Flachbart Karol DrSc., akademik US Slovensko
Annotation:
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2019
Synthesis and comparison of properties of Fe3O4 and (La,Sr)MnO3 nanoparticles and magnetic fluids based on them
Program: Inter-institute agreement
Project leader: RNDr. Timko Milan CSc.
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2019
SOOSA – Study of orientation ordering and self-assembly in biopolymer and liquid crystal
Štúdium usporiadania, orientácie a samozbaľovania v biopolyméroch a kvapalných kryštáloch
Program: Bilateral – other
Project leader: RNDr., Ing. Šipošová Katarína PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2019
Theoretical and experimental studies of orientational, magneto-optical and dielectric properties of composite liquid crystals filled with magnetic particles.
Teoretické a experimentálne štúdium orientačných, magneto-optických a dielektrických vlastností kompozitov kvapalných kryštálov dopovaných magneticckými časticami.
Program: Inter-academic agreement
Project leader: RNDr. Tomašovičová Natália CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2017 – 31.12.2019
NGP-NET – Non-globular proteins – from sequence to structure, function and application in molecular physiopathology
Neglobulárne proteíny – od sekvencie ku štruktúre, funkcii a aplikácii v molekulárnej fyziopatológii
Program: COST
Project leader: doc. RNDr. Gažová Zuzana CSc.
Annotation:
Project webpage: http://www.cost.eu/COST_Actions/bmbs/BM1405
Duration: 27.7.2015 – 25.3.2019
CEMENT – Enhancement of superconducting Tc in 2D thin films under pressure
Zvýšenie supravodivej Tc v 2D tenkých filmoch vplyvom tlaku
Program: JRP
Project leader: RNDr. Pristáš Gabriel PhD.
Duration: 3.2.2019 – 5.3.2019
Effect of small molecules and nanoparticles on amyloid aggregation of poly/peptides
Účinok malých molekúl a nanočastíc na amyloidnú agregáciu poly/peptidov
Program: Bilateral – other
Project leader: doc. RNDr. Gažová Zuzana CSc.
Annotation:
Duration: 11.1.2016 – 31.12.2018
RADIOMAG – Multifunctional Nanoparticles for Magnetic Hyperthermia and Indirect Radiation Therapy
Multifunkcionalizované nanočastice pre magnetickú hypertermiu a nepriamu radiačnú
Program: COST
Project leader: doc. RNDr. Kopčanský Peter CSc.
Annotation:
Project webpage: http://www.cost-radiomag.eu/
Duration: 13.11.2014 – 12.11.2018
One pixel – Feasibility study to observe ionospheric disturbances by one pixel UV detector
Štúdia vykonateľnosti pre pozorovania ionosférických narušení jednopixelovým UV detektorom
Program: European Space Agency (ESA)
Project leader: RNDr. Bobík Pavol PhD.
Annotation:
Duration: 1.6.2016 – 30.4.2018
Amyloid aggregation of proteins in hybrid interfaces
Amyloidná agregácia proteínov na hybridných povrchoch
Program: Inter-academic agreement
Project leader: doc. RNDr. Gažová Zuzana CSc.
Annotation:
Duration: 11.1.2016 – 31.12.2017
Magnetic properties of tetraborides
Magnetické vlastnosti tetraboridov
Program: Bilateral – other
Project leader: doc. RNDr. Flachbart Karol DrSc., akademik US Slovensko
Duration: 0.0.0000 – 31.12.2017
UEFSIT – MEMORANDUM OF UNDERSTANDING FOR ACADEMIC EXCHANGES AND COOPERATION BETWEEN THE INSTITUTE OF EXPERIMENTAL PHYSICS, SLOVAKIA AND SHIBAURA INSTITUTE OF TECHNOLOGY, JAPAN
Memorandum o porozumení pre akademické výmeny a spoluprácu medzi Ústavom experimentálnej fyziky SAV a Shibaura Institute of Technology , Japonsko
Program: Bilateral – other
Project leader: Ing. Diko Pavel DrSc., akademik US Slovensko
Annotation:
Duration: 11.7.2014 – 31.12.2017
Radiačné polia v blízkosti Zeme: možné súvislosti s kozmickým žiarením meraným na zemskom povrchu
Program: Inter-academic agreement
Project leader: Prof. Ing. Kudela Karel DrSc.
Duration: 1.1.2015 – 31.12.2017
Spectroscopic, transport and thermodynamic properties of strongly-correlated electronic systems with competing orders
Spektroskopické, transportné a termodynamické vlastnosti silno korelovaných elektrónových systémov s konkurenčnými parametrami usporiadania
Program: Inter-academic agreement
Project leader: RNDr. Vargaeštoková Zuzana PhD.
Duration: 1.1.2015 – 31.12.2017
Comprehensive studies of novel magnetic materials
Štúdium nových magnetických materiálov
Program: Inter-academic agreement
Project leader: RNDr. Zentková Mária CSc.
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2017
ChinherbAD – The multitarget low molecular compounds from traditional Chinese herbs in treatment of Alzheimer´s disease
Využitie multitargetových nízkomolekulových látok z tradičných čínskych bylín pri liečbe Alzheimerovej choroby
Program: Bilateral – other
Project leader: doc. RNDr. Gažová Zuzana CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2017
Relaxation and photoinduced phenomena in chalcogenide glasses
Relaxácia a fotoindukované javy v chalkogenidových sklách
Program: Inter-governmental agreement
Project leader: doc. RNDr. Flachbart Karol DrSc., akademik US Slovensko
Duration: 1.1.2015 – 31.12.2016
Cryodef – Physical Mechanisms of the Low Temperature Plastic Deformation and Failure of New High Strength Multicomponent Amorphous and High-Entropy Alloys
Fyzikálne mechanizmy nízkoteplotnej plastickej deformácie a porušovania nových vysokopevných multikomponentých amorfných a vysokoentropických zliatin
Program: Inter-governmental agreement
Project leader: RNDr. Csach Kornel CSc.
Duration: 1.4.2015 – 31.12.2016
Hierarchi of phase transitions in cooperative systems with spin-interactions: Towards emergent time-scales for read-heads
Hierarchia fázových prechodov v kooperatívnych systémoch so spinovou interakciou: Zameranie na emergentné časové škálovanie pre čítacie hlavy
Program: Inter-academic agreement
Project leader: RNDr. Mihalik Marián CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2014 – 31.12.2016
MAGKOMBIO – Magnetic nanocomposites for biomedical application
Magnetické nanokompozity pre biomedicínu
Program: Bilateral – other
Project leader: RNDr. Zentková Mária CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2015 – 31.12.2016
MAPACON – Magnetic properties of anisotropic composite nanosystems
Magnetické vlastnosti anizotrópnych kompozitnych systémov
Program: Bilateral – other
Project leader: RNDr. Tomašovičová Natália CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2015 – 31.12.2016
Mechanical properties and failure pecurarities of the high-strength nanocrystalline metals, processed by the method of severe plastic deformation at temperatures 300 and 77 K
Mechanické vlastnosti a prejavy porušenia vysokopevných nanokryštalických kovov pripravených metódou viacnásobnej plastickej deformácie pri teplotách 300 a 77 K.
Program: Inter-academic agreement
Project leader: RNDr. Csach Kornel CSc.
Duration: 1.1.2014 – 31.12.2016
Grafénové vlny – Elaboration and characterization of graphene layers with controlled nanoscale rippling
Príprava a charakterizácia grafénu s kontrolovateľnou korugáciou povrchu
Program: Inter-governmental agreement
Project leader: Mgr. Szabó Pavol CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2015 – 31.12.2016
NanoSC –COST – Nanoscale Superconductivity: Novel Functionalities through Optimized Confinement of Condensate and Fields
Supravodivosť na nanoškále: Nové funkcionality prostredníctvom optimalizovaného ohraničenia kondenzátu a polí
Program: COST
Project leader: prof. RNDr. Samuely Peter DrSc., akademik US Slovensko
Project webpage: http://www.kuleuven.be/inpac/cost/
Duration: 19.10.2012 – 18.10.2016
MACOSYS – Magnetically active anisotropic composite systems
Magneticky aktívne anizotrópne kompozitne systémy
Program: ERANET
Project leader: doc. RNDr. Kopčanský Peter CSc.
Annotation:
Duration: 1.9.2013 – 31.8.2016
Amyloid aggregation of proteins in hybrid interfaces
Amyloidná agregácia proteínov na hybridných povrchoch
Program: Inter-academic agreement
Project leader: doc. RNDr. Gažová Zuzana CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2013 – 31.12.2015
ALICE KE – ALICE experiment at the CERN LHC: a study of strong interacting matter properties at high energy densities.
Experiment ALICE na LHC v CERN: štúdium vlastností silne interagujúcej hmoty pri extrémnych hustotách energie
Program: CERN
Project leader: RNDr. Králik Ivan CSc.
Duration: 1.1.2013 – 31.12.2015
ATLASKE – ATLAS experiment on LHC in CERN: deep-inelastic events and new physics at TeV energies
Experiment ATLAS na LHC v CERN: hlboko-nepružné javy a nová fyzika pri TeV energiách
Program: CERN
Project leader: doc. RNDr. Bruncko Dušan CSc.
Project webpage: http://www.saske.sk/UEF/OSF/ATLAS/atlas_1.html
Duration: 1.1.2011 – 31.12.2015
URAN – Uranium intermetallics and their hydrides
Intermetalické zlúčeniny uranu a ich hydridy
Program: Bilateral – other
Project leader: RNDr. Mihalik Marián CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2014 – 31.12.2015
Nanocolloid – Colloidal Aspects of Nanoscience for Innovative Processes and Materials
Koloidné aspekty nanovedy pre inovatívne procesy a materiály
Program: COST
Project leader: RNDr. Sedlák Marián DrSc.
Annotation:
Project webpage: http://www.cost.eu/domains_actions/cmst/Actions/CM1101
Duration: 19.1.2012 – 31.12.2015
MMVVM – Magnetic and magnetooptical properties of selected manganites.
Magnetické a magnetooptické vlastnosti vybraných manganitov.
Program: Bilateral – other
Project leader: RNDr. Mihálik Matúš PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2015 – 31.12.2015
Magnetic and structural properties of novel materials
Magnetické a štruktúrne vlastnosti nových materiálov
Program: Inter-academic agreement
Project leader: RNDr. Zentková Mária CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2013 – 31.12.2015
MAPACON – Magnetic properties of anisotropic composite nanosystems
Magnetické vlastnosti anizotrópnych kompozitnych systémov
Program: Bilateral – other
Project leader: RNDr. Tomašovičová Natália CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2015 – 31.12.2015
BULKS – Bulk Superconductors with optimesed pinning
Masívne supravodiče s optimalizovaným piningom
Program: Bilateral – other
Project leader: Ing. Diko Pavel DrSc., akademik US Slovensko
Annotation:
Duration: 1.1.2014 – 31.12.2015
Nanoparticles in anisotropic soft matter
Program: Inter-academic agreement
Project leader: RNDr. Tomašovičová Natália CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2013 – 31.12.2015

National

MVISION – Nanoparticles in anisotropic systems
Nanočastice v anizotrópnych systémoch
Program: SRDA
Project leader: doc. RNDr. Kopčanský Peter CSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2016 – 30.6.2020
MICROMANIP – Image analysis of microscopic particles in the automation of optical manipulation techniques applicable in mikro/nanorobotics.
Obrazová analýza mikroskopických častíc pri automatizácii optických manipulačných techník aplikovateľných v mikro/nanorobotike.
Program: SRDA
Project leader: doc. Ing. Tomori Zoltán CSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2016 – 30.6.2020
Analysis of EUSO-SPB, Mini-EUSO and ground UV detectors experiments measurement
Analýza meraní z experimentov EUSO-SPB, Mini-EUSO a siete pozemných UV detektorov
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Bobík Pavol PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2017 – 31.12.2019
ANGSTROM – Atomic structure and exceptional properties of intermetallics, amorphous, nanocrystalline and complex metallic alloys
Atomárna štruktúra a unikátne vlastnosti intermetalík, amorfných, nanokryštalických a komplexných kovových zliatin
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Škorvánek Ivan CSc.
Duration: 1.7.2016 – 31.12.2019
MACOMA – Design of the structure and the functional properties of soft magnetic 3-d transitions metals based composites
Dizajn štruktúry a funkčných vlastností magneticky mäkkých kompozitných materiálov na báze 3-d prechodných kovov
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Baťková Marianna PhD.
Annotation:
Duration: 1.7.2016 – 31.12.2019
Interaction of magnetic fluids with electromagnetic field
Interakcia magnetických kvapalín s elektromagnetickým poľom
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Timko Milan CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2019
Complementary study of superconductivity of selected materials
Komplementárne štúdium supravodivosti vybraných materiálov
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Kačmarčík Jozef PhD
Annotation:
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2019
Magnetization and relaxation processes in magnetic particles and composites.
Magnetizačné a relaxačné procesy v magnetických časticiach a kompozitoch.
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Kováč Jozef CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2019
Magnetoelectric and magnetocaloric effect in exactly solvable lattice-statistical models
Magnetoelektrický a magnetokalorický jav v exaktne riešiteľných mriežkovo-štatistických modeloch
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Čenčariková Hana PhD
Annotation:
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2019
Mezoškálové javy a štruktúry v mäkkých látkach polymérneho a nepolymérneho charakteru,
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Sedlák Marián DrSc.
Duration: 1.1.2017 – 31.12.2019
Supramolecular complexes of biomacromolecules
Supramolekulárne komplexy biomakromolekúl
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Valušová Eva PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2019
Influence of extreme conditions on strongly correlated electron systems
Vplyv extrémnych podmienok na silne korelované elektrónové systémy.
Program: VEGA
Project leader: doc. RNDr. Gabáni Slavomír PhD.
Annotation:
Duration: 1.7.2016 – 31.12.2019
Development of new procedures for the reconstruction and analysis of the data from the proton-proton collisions at the LHC
Vývoj nových postupov pre rekonštrukciu a analýzu dát z protón-protónových zrážok na urýchľovači LHC
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Stríženec Pavol CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2019
GONanoplatform – Graphene-based nanoplatform for detection of cancer
Grafénová nanoplatforma na detekciu rakoviny
Program: SRDA
Project leader: Ing. Koneracká Martina CSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2015 – 30.6.2019
PSI – Superconductor – insulator transition
Prechod supravodič – izolant
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Szabó Pavol CSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2015 – 30.6.2019
NANOSIMKA – Effects of nanoencapsulated simvastatin on cardiovascular system in experimental metabolic syndrome
Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme
Program: SRDA
Project leader: Ing. Závišová Vlasta PhD.
Annotation:
Duration: 1.7.2015 – 30.6.2019
LDQSS – Complex study of effects in low-dimensional quantum spin systems
Komplexné štúdium efektov v nízko-rozmerných kvantových spinových systémoch
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Čenčariková Hana PhD
Annotation:
Duration: 1.1.2017 – 31.12.2018
RGBD_Algorithms – Natural User Interface based on RGB-D Image Processing Algorithms and their Application in Biomedicine
Prirodzené užívateľské rozhranie na báze algoritmov spracovania RGB-D obrazu s využitím v biomedicíne
Program: VEGA
Project leader: doc. Ing. Tomori Zoltán CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2018
Rapidly quenched amorphous and Heusler alloys with unique properties. Production and characterization.
Rýchlochladené amorfné a Heuslerove zilatiny s význačnými vlastnosťami. Príprava a charakterizácia.
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Kováč Jozef CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2018
Rapidly quenched soft and hard magnetic composites for energy and sensor applications.
Rýchlochladené magneticky mäkké a magneticky tvrdé kompozitné materiály pre aplikácie v energetike a senzorike.
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Škorvánek Ivan CSc.
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2018
Satellite detectors for space physics research
Satelitné detektory pre kozmofyzikálny výskum
Program: VEGA
Project leader: Ing. Baláž Ján PhD., akademik IAA
Annotation:
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2018
SUMAC – Superconducting and magnetocaloric ceramics
Supravodivá a magnetokalorická keramika
Program: VEGA
Project leader: Ing. Diko Pavel DrSc., akademik US Slovensko
Annotation:
Project webpage: WWW.saske.sk
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2018
Magnetic properties of selected 3d metal-oxides based multiferroics
Štúdium magnetických vlastností vybraných multiferoických materiálov na báze oxidov 3d kovov
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Zentková Mária CSc.
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2018
Study of superconducting nanostructures and nanolayers
Štúdium supravodivých nanoštruktúr a nanovrstiev
Program: VEGA
Project leader: prof. RNDr. Samuely Peter DrSc., akademik US Slovensko
Duration: 1.1.2015 – 31.12.2018
Effect of extreme environment (magnetic field, pressure, temperature) on the anomalous behavior of the ground state and phase transitions in strongly correlated materials.
Vplyv extrémnych podmienok (magnetické pole, tlak, teplota) na neobvyklé chovanie základného stavu a fázové prechody v korelovaných látkach
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Mihálik Matúš PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2018
ANMAGEL – Anisotropy of magnetoelectric coupling in rare-earth
Anizotropia magneticko – elektrickej väzby v manganitoch vzácnych zemín
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Mihalik Marián CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2017
Mechanical properties and stability of amorphous alloys and nanosized systems
Mechanické vlastnosti a stabilita amorfných zliatin a nanorozmerných sústav
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Csach Kornel CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2014 – 31.12.2017
Superfluid helium-3 as topological insulator
Supratekuté hélium-3 ako topologický izolátor
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Skyba Peter DrSc.
Duration: 1.1.2015 – 31.12.2017
Study of the intrinsically disordered protein stability and aggregation
Štúdium stability a agregácie natívne rozbalených proteínov
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Fedunová Diana PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2014 – 31.12.2017
Variability of cosmic ray flux measured on Earth\’s surface
Variabilita kozmického žiarenia meraného na zemskom povrchu
Program: VEGA
Project leader: Prof. Ing. Kudela Karel DrSc.
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2017
Properties of nuclear matter created in interactions with nuclear targets at high energies
Vlastnosti jadrovej matérie vytvorenej v interakciách s jadrovými terčíkmi pri vysokých energiách
Program: VEGA
Project leader: doc. RNDr. Nemčík Ján CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2014 – 31.12.2017
CRSPSW – Low energy cosmic rays, suprathermal particles and space weather
Nízkoenergetické kozmické žiarenie, supratermálne častice a kozmické počasie
Program: SRDA
Project leader: Prof. Ing. Kudela Karel DrSc.
Duration: 1.7.2016 – 27.12.2017
SUPRABULK – Bulk Superconductors
Masívne supravodiče
Program: SRDA
Project leader: Ing. Diko Pavel DrSc., akademik US Slovensko
Annotation:
Duration: 1.10.2013 – 30.9.2017
Sensitivity of liquid crystals containing nanoparticles to external magnetic field
Citlivosť kvapalných kryštálov s nanočasticami na vonkajšie magnetické pole
Program: VEGA
Project leader: doc. RNDr. Kopčanský Peter CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2013 – 31.12.2016
Functionality and Structural Integrity of Proteins in Bicelles – Implications for Mitochondrial and Amyloidogenic Proteins
Funkčná a štruktúrna integrita proteínov v dvojvrstvových micelách – aplikácia na mitochondriálne a amyloidogénne proteíny
Program: VEGA
Project leader: MUDr. Musatov Andrey DrSc.
Duration: 1.1.2014 – 31.12.2016
Inhibitors of protein amyloid aggregation
Program: VEGA
Project leader: doc. RNDr. Gažová Zuzana CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2013 – 31.12.2016
KOLJA – Collective phenomena in coupled electron and spin systems
Kolektívne javy vo viazaných elektrónových a spinových systémoch
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Farkašovský Pavol DrSc.
Annotation:
Duration: 1.10.2013 – 31.12.2016
Spontaneously occurring and induced target-oriented self-assembly of polymeric and nonpolymeric materials in liquid state
Spontánne a vyvolané cielené samousporiadanie polymérnych a nepolymérnych materiálov v kvapalnom stave
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Sedlák Marián DrSc.
Duration: 1.1.2014 – 31.12.2016
(Study of properties of turbulent environments with symmetry breaking
Štúdium vlastností turbulentných prostredí s narušenými symetriami
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Jurčišin Marián PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2013 – 31.12.2016
Thin films and thin film structures for sensoric and memristive applications
Tenké vrstvy a tenkovrstvové štruktúry pre senzorické a memristívne aplikácie
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Baťková Marianna PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2013 – 31.12.2016
Development and implementation of algorithms and methods for the study of fiber like objects using image processing and mathematical modeling
Vývoj a implementácia algoritmov a metód na štúdium vláknitých objektov použitím spracovania obrazu a matematického modelovania
Program: VEGA
Project leader: Ing. Demjén Erna PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2014 – 31.12.2016
Application of magnetic fluids in electrical engineering
Aplikácia magnetických kvapalín v elektrotechnike
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Timko Milan CSc.
Duration: 1.1.2012 – 31.12.2015
MICRO_NUI – Interactive methods of image acquisition and processing in microscopy using natural user interface
Interaktívny zber a spracovanie obrazov v mikroskopii použitím prirodzeného užívateľského rozhrania
Program: SRDA
Project leader: doc. Ing. Tomori Zoltán CSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2012 – 31.12.2015
Quantum phase transitions. Influence of chemical and hydrostatic pressure on selected rare earth borides.
Kvantové fázové prechody. Vplyv chemického a hydrostatického tlaku na vybrané boridy vzácnych zemín.
Program: VEGA
Project leader: doc. RNDr. Gabáni Slavomír PhD.
Annotation:
Project webpage: https://www.e-vega.sav.sk/
Duration: 1.1.2013 – 31.12.2015
Cosmic rays modulation in the Heliosphere
Modulácia častíc kozmického žiarenia v Heliosfére
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Bobík Pavol PhD.
Annotation:
Duration: 1.5.2013 – 31.12.2015
NANOTAILOR – Nanocrystalline and quasicrystalline metallic systems with tailored structure and morfology
Nanokryštalické a kvázikryštalické kovové systémy s cielene modifikovanou štruktúrou a morfológiou
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Škorvánek Ivan CSc.
Duration: 1.7.2012 – 31.12.2015
NEMESYS – Novel quantum states in nanoscopic magnetic systems.
Nekonvenčné kvantové stavy v nanoskopických magnetických systémoch.
Program: SRDA
Project leader: doc. RNDr. Gabáni Slavomír PhD.
Annotation:
Duration: 1.7.2012 – 31.12.2015
Progressive amorphous and nanocrystalline soft magnetic alloys for energy and magnetic cooling applications
Progresívne amorfné a nanokryštalické magneticky mäkké zliatiny pre aplikácie v energetike a magnetickom chladení
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Marcin Jozef PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2013 – 31.12.2015
Strongly correlated electron systems based on oxides of 3d metals and lanthanides
Silne korelované elektrónové systémy na báze oxidov 3d kovov a lantanidov
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Mihalik Marián CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2013 – 31.12.2015
SIMEX – Strongly interacting matter under extreme conditions
Silno interagujuca hmota v extremnych podmienkach
Program: SRDA
Project leader: doc. RNDr. Nemčík Ján CSc.
Project webpage: http://dcps.sav.sk/olejnik/projects/apvv_0050_11/
Duration: 1.7.2012 – 31.12.2015
Supramolecular proteincomplexes
Supramolekulárne komplexy proteínov
Program: VEGA
Project leader: prof. Ing. Antalík Marián DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2012 – 31.12.2015
Superconductors with non-conventional pairing
Supravodiče s nekonvenčným párovaním
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Kačmarčík Jozef PhD
Annotation:
Duration: 1.1.2013 – 31.12.2015
Superconducting and magnetocaloric ceramics with perovskite structure
Supravodivá a magnetokalorická keramika s perovskitovou štruktúrou
Program: VEGA
Project leader: Ing. Diko Pavel DrSc., akademik US Slovensko
Annotation:
Duration: 1.10.2013 – 31.12.2015
Structure-forming phenomena in self-assembly structures of proteins influenced by nanoparticles
Štrukturalizačné javy v samousporiadajúcich štruktúrach proteínov ovplyvňované nanočasticami
Program: VEGA
Project leader: Ing. Koneracká Martina CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2012 – 31.12.2015
Theoretical study of cooperative phenomena in strongly correlated electron and spin systems.
Teoretické štúdium kooperatívnych javov v silne korelovaných elektrónových a spinových systémoch
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Farkašovský Pavol DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2013 – 31.12.2015
VNKZ – –
Variácie nízkoenergetického kozmického žiarenia a supratermálnych kozmických častíc: súvislosti s efektami kozmického počasia
Program: VEGA
Project leader: Prof. Ing. Kudela Karel DrSc.
Duration: 1.1.2013 – 31.12.2015
Vplyv interakcie feromagnetických častíc na báze železa na magnetické vlastnosti kompozitných materiálov
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Kováč Jozef CSc.
Duration: 1.1.2012 – 31.12.2015
The influence of temperature, magnetic fields, high pressure and dimension on the ground state of compounds
Vplyv teploty, magnetického poľa, vysokých tlakov a rozmeru na základný stav zlúčenín s neobvyklým chovaním
Program: VEGA
Project leader: prof. RNDr. Reiffers Marián DrSc.
Duration: 1.1.2012 – 31.12.2015
HECOSTE – High strength electrotechnical composite steels
Vysokopevné elektrotechnické kompozitné ocele
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Škorvánek Ivan CSc.
Duration: 1.7.2012 – 31.12.2015
Development and implementation of procedures for reconstruction and analysis of data from proton-proton interactions on LHC accelerator
Vývoj a implementácia postupov pre rekonštrukciu a analýzu dát z protón-protónových zrážok na urýchľovači LHC
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Stríženec Pavol CSc.
Duration: 1.1.2012 – 31.12.2015
SPACEDET – Development of space energetic particle detectors for scientific satellites and support of the space technology infrastructure at the Institute of Experimental Physics SAS.
Vývoj detektorov kozmických energetických častíc pre vedecké satelity a podpora infraštruktúry kozmických technológií na Ústave experimentálnej fyziky SAV.
Program: VEGA
Project leader: Ing. Baláž Ján PhD., akademik IAA
Annotation:
Project webpage: http://space.saske.sk
Duration: 1.1.2013 – 31.12.2015
Development of novel real time methods of acquisition and data analysis in distributed experimental environment
Vývoj nových metód zberu a spracovania dát v distribuovanom experimentálnom prostredí v reálnom čase
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Králik Ivan CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2013 – 31.12.2015
PhysNet – –
Medzinárodné virtuálne laboratórium fyziky progresívnych materiálov – PhysNet
Program: Štrukturálne fondy EÚ Vzdelávanie
Project leader: RNDr. Juríková Alena CSc.
Duration: 1.9.2013 – 31.10.2015