International

Multifunctional magnetic materials – research into structure and physical properties“
Multifunctional magnetic materials – research into structure and physical properties“
Program: Inter-academic agreement
Project leader: RNDr. Zentková Mária CSc.
Duration:
RBS – Research on bulk superconductors
Výskum masívnych supravodičov
Program: Other
Project leader: Ing. Diko Pavel DrSc. akademik US
Annotation:
Duration: 1.5.2018 – 30.4.2023
EMP – European Microkelvin Platform
Europská Mikrokelvinová Platforma
Program: Horizon 2020
Project leader: RNDr. Skyba Peter DrSc.
Project webpage: https://emplatform.eu/
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2022
TESTIMONIES – Theoretical and Experimental Study of Transition Metal Oxyhydride Nanomaterials for Superconductivity and Photocatalysis
Teoretické a experimentálne štúdium nanomateriálov na báze oxyhydridov prechodových kovov pre supravodivosť a fotokatalýzu
Program: ERANET
Project leader: doc. RNDr. Flachbart Karol DrSc.
Duration: 1.10.2019 – 30.9.2022
Multifunctional magnetic materials – research into structure and physical properties
Multifunctional magnetic materials – research into structure and physical properties
Program: Inter-academic agreement
Project leader: RNDr. Zentková Mária CSc.
Annotation:
Duration: 19.2.2019 – 31.12.2021
Nanocohybri – NANOSCALE COHERENT HYBRID DEVICES FOR SUPERCONDUCTING QUANTUM TECHNOLOGIES
NANOSCALE COHERENT HYBRID DEVICES FOR SUPERCONDUCTING QUANTUM TECHNOLOGIES
Program: COST
Project leader: prof. RNDr. Samuely Peter DrSc.
Annotation:
Duration: 18.10.2017 – 17.10.2021
FMF – Flexible Magnetic Filaments: Properties and Applications
Flexibilné magnetické vlákna: Vlastnosti a aplikácie
Program: ERANET
Project leader: doc. RNDr. Kopčanský Peter CSc.
Annotation:
Duration: 1.9.2018 – 31.8.2021
MAGSAT – Novel soft magnetic cores tailored for use in space qualified magnetometers and satellite devices
Nové magneticky mäkké jadrá pre satelitné zariadenia a magnetometre pracujúce v kozmických podmienkach.
Program: JRP
Project leader: RNDr. Škorvánek Ivan CSc.
Duration: 1.9.2018 – 31.8.2021
MAGBBRIS – New MAGnetic Biomaterials for Brain Repair and Imaging after Stroke
Nové magnetické biomateriály pre obnovu mozgu a zobrazovanie po mozgovej príhode
Program: ERANET
Project leader: doc. RNDr. Kopčanský Peter CSc.
Annotation:
Duration: 1.3.2018 – 28.2.2021
Atmospheric electricity and secondary cosmic radiation
Atmosferická alektrina a sekundárne kozmické žiarenie
Program: Inter-academic agreement
Project leader: Mgr. Langer Ronald
Annotation:
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2020
AMAZON – Dynamical study of formation/destruction of protein amyloid aggregatess targeted by magnetic zeolite nanocomposites
Dynamické štúdium amyloidnej agregácie proteínov pomocou magnetických zeolitových nanočastíc
Program: Bilateral – other
Project leader: doc. RNDr. Kopčanský Peter CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2020
ALICE experiment at the CERN LHC: The study of strongly interacting matter under extreme conditions
Experiment ALICE na LHC v CERN: Štúdium silno interagujúcej hmoty v extrémnych podmienkach
Program: CERN
Project leader: RNDr. Králik Ivan CSc.
Annotation:
Project webpage: http://osf.saske.sk/sk/?id=vyskum&sub=experimenty_ALICE
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2020
ATLAS experiment on LHC in CERN: deep-inelastic events and new physics at TeV energies
Experiment ATLAS na LHC v CERN: hlboko-nepružné javy a nová fyzika pri TeV energiách
Program: CERN
Project leader: doc. RNDr. Bruncko Dušan CSc.
Project webpage: http://www.saske.sk/UEF/OSF/ATLAS/atlas_1.html
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2020
MGFS – Metallic geometrically frustrated systems
Kovové geometricky frustrované systémy
Program: Bilateral – other
Project leader: doc. RNDr. Gabáni Slavomír PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2020
Cosmic rays as observed at two high mountain observatories: BEO Moussala and Lomnicky Stit
Kozmické žiarenie pozorované na dvoch vysokohorských observatóriách: Moussala a Lomnický štít
Program: Inter-academic agreement
Project leader: Mgr. Langer Ronald
Annotation:
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2020
– – Study of the protein amyloid aggregation in vitro and in cerebrospinal fluid
Štúdium amyloidnej agregácie proteínov in vitro a v mozgomiešnom moku
Program: Inter-institute agreement
Project leader: doc. RNDr. Gažová Zuzana CSc.
Annotation:
Duration: 13.7.2015 – 31.12.2020
SPACE:LAB – place to attract, educate and involve young generation in space science and engineering
Program: European Space Agency (ESA)
Project leader: RNDr. Mackovjak Šimon PhD.
Duration: 1.12.2018 – 30.11.2020
JUICE-PEP-ACM – Slovak contribution to ESA-JUICE mission: Development of Anti-Coincidence Module ACM for Particle Environment Package PEP
Slovenský príspevok k misii ESA-JUICE: Vývoj anti-koincidenčného modulu ACM pre časticový komplex PEP
Program: European Space Agency (ESA)
Project leader: Ing. Baláž Ján PhD., akademik IAA
Annotation:
Duration: 15.11.2018 – 30.10.2020
AMON-net – Follow-up of feasibility study to observe ionospheric disturbances by airglow monitoring network (AMON-net)
Program: European Space Agency (ESA)
Project leader: RNDr. Mackovjak Šimon PhD.
Duration: 1.10.2018 – 30.9.2020
NANOUPTAKE – Overcoming Barriers to Nanofluids Market Uptake ( NANOUPTAKE)
Prekonanie bariiér pre komerčné využitie nanokvapalín (NANOUPTAKE)
Program: COST
Project leader: RNDr. Timko Milan CSc.
Annotation:
Project webpage: http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15119
Duration: 19.4.2016 – 18.4.2020
CHINMEDAMY – Discovery and Mechanism of Small Molecule Compounds from Traditional Chinese Medicine for treatment of Alzheimer \’s Disease
Identifikácia a mechanizmus účinku malých molekúl využívaných v tradičnej čínskej medicíne na liečbu Alzheimerovej choroby
Program: Bilateral – other
Project leader: doc. RNDr. Gažová Zuzana CSc.
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2019
BIOSAP – Design of nanostructured bio-hybrid materials through self-assembly process
Nanoštrukturované bio-hybridné materiály generované samousporiadajúcimi procesmi
Program: Bilateral – other
Project leader: RNDr. Tomašovičová Natália CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2019
Research on preparation and magnetic properties of Co/CoO core-shell nanoparticles
Príprava a magnetické vlastnosti Co/CoO core-shell nanočastíc
Program: Inter-academic agreement
Project leader: RNDr. Škorvánek Ivan CSc.
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2019
MMP REBCO – RE211 nanosize pining centers in REBCO bulks formed by modified precursor powder process
RE211 nanorozmerové piningové centrá v REBCO masívnych supravodičoch vytvorené MPP procesom
Program: Bilateral – other
Project leader: Ing. Diko Pavel DrSc. akademik US
Annotation:
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2019
SOOSA – Study of orientation ordering and self-assembly in biopolymer and liquid crystal
Štúdium usporiadania, orientácie a samozbaľovania v biopolyméroch a kvapalných kryštáloch
Program: Bilateral – other
Project leader: RNDr., Ing. Šipošová Katarína PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2019
Theoretical and experimental studies of orientational, magneto-optical and dielectric properties of composite liquid crystals filled with magnetic particles.
Teoretické a experimentálne štúdium orientačných, magneto-optických a dielektrických vlastností kompozitov kvapalných kryštálov dopovaných magneticckými časticami.
Program: Inter-academic agreement
Project leader: RNDr. Tomašovičová Natália CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2017 – 31.12.2019