National

Kozmické žiarenie v heliosfére s terminačnou rázovou vlnou a heliosférickou obálkou
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Bobík Pavol PhD.
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2023
Quantum matters at very low temperatures
Kvantové materiály pri ultra-nízkych teplotách
Program: Other projects
Project leader: RNDr. Skyba Peter DrSc.
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2023
Magnetic frustration and superconductivity in 2D and 3D borides
Magnetická frustrácia a supravodivosť v 2D a 3D boridoch
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Pristáš Gabriel PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2023
Magnetizačné procesy kompozitov s magnetickými časticami s modifikovaným povrchom
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Kováč Jozef CSc.
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2023
Samousporiadanie polymérnych a nepolymérnych materiálov v kvapalnom stave na mezoškálach
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Sedlák Marián DrSc.
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2023
Slzná tekutina a sliny v preventívnej, prediktívnej a personalizovanej medicíne
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Tomašovičová Natália CSc.
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2023
Štruktúra a dynamika magnetických kvapalín v elektrickom poli
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Rajňák Michal PhD.
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2023
Štúdium netriviálnej supravodivosti vybraných materiálov.
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Kačmarčík Jozef PhD
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2023
Teoretické štúdium multifunkčných kvantových nízko-rozmerných magnetických materiálov
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Čenčariková Hana PhD
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2023
ECODISC – Electron correlations in disordered superconductors
Elektrónové korelácie v neusporiadaných supravodičoch
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Szabó Pavol CSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2019 – 30.6.2023
NANOELEN – Nanofluids in Electrical Engineering
Nanokvapaliny v elektrotechnike
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Rajňák Michal PhD.
Annotation:
Duration: 1.7.2019 – 30.6.2023
MULTIHIT – Multi-target inhibitors of poly/peptides associated with Alzheimer´s disease
Multifunkčné inhibítory poly/peptidov spojených s Alzheimerovou chorobou
Program: SRDA
Project leader: doc. RNDr. Gažová Zuzana CSc.
Duration: 1.7.2019 – 1.6.2023
Aplikácia matematickej fyziky v rôzne škálovateľných systémoch
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Pinčák Richard PhD.
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2022
Functionalization of magnetic nanoparticles for cancer cell detection
Funkcionalizácia magnetických nanočastíc na detekciu rakovinových buniek
Program: VEGA
Project leader: Ing. Koneracká Martina CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2022
Ising superconductors and topologigal phases of the matter
Isingove supravodiče a topologické fázy hmoty
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Szabó Pavol CSc.
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2022
Rapidly quenched metallic alloys and composites for magnetic and magnetocaloric applications
Rýchlochladené kovové zliatiny a kompozity pre magnetické a magnetokalorické aplikácie
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Škorvánek Ivan CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2022
Štúdium termodynamických vlastností frustrovaných magnetických systémov exaktne riešiteľnými modelmi
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Jurčišinová Eva PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2022
FRUSTKOM – Frustrated metallic magnetic systems
Frustrované kovové magnetické systémy
Program: SRDA
Project leader: doc. RNDr. Gabáni Slavomír PhD.
Annotation:
Project webpage: http://extremeconditions.saske.sk/projects/
Duration: 1.8.2018 – 30.6.2022
BMREBCO – Development of REBCO superconductors for biomedical applications
Vývoj REBCO supravodičov pre biomedicínske aplikácie
Program: SRDA
Project leader: Ing. Diko Pavel DrSc., akademik US Slovensko
Annotation:
Duration: 1.8.2018 – 30.6.2022
Deformation of metastable amorphous and crystalline materials
Deformácia metastabilných amorfných a kryštalických materiálov
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Csach Kornel CSc.
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2021
Detection of space plasma and energetic particles on board of space probes.
Detekcia kozmickej plazmy a energetických častíc na palube vesmírnych sond.
Program: VEGA
Project leader: Ing. Baláž Ján PhD., akademik IAA
Annotation:
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2021
Classical to quantum crossover in mechanical resonators
Klasicko-kvantový prechod v mechanických rezonátoroch
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Človečko Marcel PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2021
Kozmické energetické častice zo slnečných erupcií – mnohobodové pozorovanie od Slnka až po Lomnický Štít
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Mackovjak Šimon PhD.
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2021
ARES – Alloyed REBCO bulk superconductors
Legované REBCO masívne supravodiče
Program: VEGA
Project leader: Ing. Diko Pavel DrSc., akademik US Slovensko
Annotation:
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2021
Supramolecular complexes of proteins – conformational transitions, stability and aggregation
Nadmolekulárne komplexy proteínov – konformačné prechody, stabilita a agregácia
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Fedunová Diana PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2021
Nové metódy v štatistickej a korelačnej analýze parametrických modelov povrchov a ich distribúcií
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Marek Jozef PhD.
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2021
Orthorhombic multiferroic materials with strong magneto – electric coupling: effect of substitution in octahedral sites on magnetism and multiferroicity
Ortorombické multiferoické materiály so silnou magneto – elektrickou väzbou: vplyv substitúcie v oktaedrických polohách na magnetizmus a multiferoicitu
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Mihalik Marián CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2021
Skúmanie vlastností jadrovej matérie v produkcii ťažkých kvarkov na jadrových terčíkoch
Skúmanie vlastností jadrovej matérie v produkcii ťažkých kvarkov na jadrových terčíkoch
Program: VEGA
Project leader: doc. RNDr. Nemčík Ján CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2021
Systematic study of influence of local and nonlcal interactions on coexistence of quantum phases with different order parameters
Systematické štúdium vplyvu lokálnych a nelokálnych interakcií na koexistenciu kvantových fáz s rôznymi parametrami usporiadania
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Farkašovský Pavol DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2021
Influence of chemical composition on unique physical properties of modern functional materials
Vplyv chemického zloženia na význačné fyzikálne vlastnosti moderných funkčných materiálov.
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Kováč Jozef CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2021
EXSES – Exotic quantum states of low-dimensional spin and electron systems
Exotické kvantové stavy nízkorozmerných spinových a elektrónových systémov
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Čenčariková Hana PhD
Annotation:
Duration: 1.7.2017 – 30.6.2021
Interactions of relativistic nuclei, eta-meson nuclei and spin physics
Interakcie relativistických jadier; eta-mezónové jadrá a spinová fyzika
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Mušinský Ján PhD.
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2020
QuTeMaD – Quantum Technologies, Materials and Devices
Kvantové technológie. materiály a zariadenia
Program: SRDA
Project leader: prof. RNDr. Samuely Peter DrSc., akademik US Slovensko
Annotation:
Duration: 1.7.2017 – 31.12.2020
Macroscopic anisotropic composites based on liquid crystals and magnetic nanoparticles
Makroskopicky anizotrópne kompozity na báze kvapalnych kryštálov a magnetických nanočastíc
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Tomašovičová Natália CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2017 – 31.12.2020
NANOSEG – Nanosegregation in soft matter of polymeric and nonpolymeric nature
Nanosegregácia v mäkkých látkach polymérneho a nepolymérneho charakteru
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Sedlák Marián DrSc.
Duration: 1.7.2017 – 31.12.2020
Functional and Structural Insights into the Phospholipid-Protein Interaction during Oxidative Stress
Oxidačný stres a fosfolipidovo-proteínové interakcie: funkčné a štrukturálne dôsledky
Program: VEGA
Project leader: MUDr. Musatov Andrey DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2017 – 31.12.2020
Self-assembly of poly/peptides into amyloid aggregates – mechanism, inhibition and cytotoxicity
Samousporiadanie poly/peptidov do amyloidných agregátov – mechanizmus, inhibícia a cytotoxicita
Program: VEGA
Project leader: doc. RNDr. Gažová Zuzana CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2017 – 31.12.2020
Study of universal properties of diffusion proceses in turbulent environments
Štúdium univerzálnych vlastností difúznych procesov v turbulentných prostrediach
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Jurčišin Marián PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2017 – 31.12.2020
The role of surface states in samarium hexaboride and other valence-fluctuating systems exhibiting metal-insulator transition
Úloha povrchových stavov v hexaboride samária a iných zmiešanovalenčných systémoch vykazujúcich prechod kov-izolátor
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Baťková Marianna PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2017 – 31.12.2020