National

UNPROMAT – Novel nano/micro-structured metallic materials prepared by unconventional processing routes
Nové nano/mikroštruktúrované kovové materiály pripravené nekonvenčnými spôsobmi spracovania
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Škorvánek Ivan CSc.
Duration: 1.7.2020 – 30.6.2024
The development of translationally relevant regenerative and reparative strategies after spinal cord trauma
Vývoj translačne relevantných regeneračných a reparatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy
Program: SRDA
Project leader: MUDr. Musatov Andrey DrSc.
Duration: 1.7.2020 – 30.6.2024
Kozmické žiarenie v heliosfére s terminačnou rázovou vlnou a heliosférickou obálkou
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Bobík Pavol PhD.
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2023
Magnetic frustration and superconductivity in 2D and 3D borides
Magnetická frustrácia a supravodivosť v 2D a 3D boridoch
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Pristáš Gabriel PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2023
Magnetizačné procesy kompozitov s magnetickými časticami s modifikovaným povrchom
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Kováč Jozef CSc.
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2023
New Insight into the Role of Hydrophobic Interactions in Formation and Stability of Proteins Aggregates. Link to Oxidative Stress.
Nový pohľad na vplyv hydrofóbnych interakcií na tvorbu a stabilitu proteínových agregátov. Prepojenie na oxidačný stres.
Program: VEGA
Project leader: MUDr. Musatov Andrey DrSc.
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2023
Štruktúra a dynamika magnetických kvapalín v elektrickom poli
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Rajňák Michal PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2023
Research of non-trivial superconductivity on selected materials.
Štúdium netriviálnej supravodivosti vybraných materiálov.
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Kačmarčík Jozef PhD.
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2023
Teoretické štúdium multifunkčných kvantových nízko-rozmerných magnetických materiálov
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Vargová Hana PhD.
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2023
MIKROKELVIN – MICROKELVIN – Quantum matters at very low temperatures
MIKROKELVIN – Kvantové materiály pri ultra-nízkych teplotách
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Project leader: RNDr. Skyba Peter DrSc.
Duration: 1.1.2020 – 30.6.2023
ECODISC – Electron correlations in disordered superconductors
Elektrónové korelácie v neusporiadaných supravodičoch
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Szabó Pavol CSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2019 – 30.6.2023
NANOELEN – Nanofluids in Electrical Engineering
Nanokvapaliny v elektrotechnike
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Rajňák Michal PhD.
Annotation:
Duration: 1.7.2019 – 30.6.2023
MULTIHIT – Multi-target inhibitors of poly/peptides associated with Alzheimer´s disease
Multifunkčné inhibítory poly/peptidov spojených s Alzheimerovou chorobou
Program: SRDA
Project leader: doc. RNDr. Gažová Zuzana CSc.
Duration: 1.7.2019 – 1.6.2023
Aplikácia matematickej fyziky v rôzne škálovateľných systémoch
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Pinčák Richard PhD.
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2022
Functionalization of magnetic nanoparticles for cancer cell detection
Funkcionalizácia magnetických nanočastíc na detekciu rakovinových buniek
Program: VEGA
Project leader: Ing. Koneracká Martina CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2022
Ising superconductors and topologigal phases of the matter
Isingove supravodiče a topologické fázy hmoty
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Szabó Pavol CSc.
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2022
Rapidly quenched metallic alloys and composites for magnetic and magnetocaloric applications
Rýchlochladené kovové zliatiny a kompozity pre magnetické a magnetokalorické aplikácie
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Škorvánek Ivan CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2022
Samousporiadanie polymérnych a nepolymérnych materiálov v kvapalnom stave na mezoškálach
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Sedlák Marián DrSc.
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2022
Tear fluid and saliva in preventive, predictive and personalized medicine
Slzná tekutina a sliny v preventívnej, prediktívnej a personalizovanej medicíne
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Tomašovičová Natália CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2022
Štúdium termodynamických vlastností frustrovaných magnetických systémov exaktne riešiteľnými modelmi
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Jurčišinová Eva PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2022
FRUSTKOM – Frustrated metallic magnetic systems
Frustrované kovové magnetické systémy
Program: SRDA
Project leader: doc. RNDr. Gabáni Slavomír PhD.
Annotation:
Project webpage: http://extremeconditions.saske.sk/projects/
Duration: 1.8.2018 – 30.6.2022
BMREBCO – Development of REBCO superconductors for biomedical applications
Vývoj REBCO supravodičov pre biomedicínske aplikácie
Program: SRDA
Project leader: Ing. Diko Pavel DrSc., akademik US Slovenska
Annotation:
Duration: 1.8.2018 – 30.6.2022
Deformation of metastable amorphous and crystalline materials
Deformácia metastabilných amorfných a kryštalických materiálov
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Csach Kornel CSc.
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2021
Detection of space plasma and energetic particles on board of space probes.
Detekcia kozmickej plazmy a energetických častíc na palube vesmírnych sond.
Program: VEGA
Project leader: Ing. Baláž Ján PhD., akademik IAA
Annotation:
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2021
ATLAS_UEF – ATLAS experiment on LHC at CERN: deep-inelastic precesses and new physics at TeV energies
Experiment ATLAS na LHC v CERN: hlboko-nepružné javy a nová fyzika pri TeV energiách
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Stríženec Pavol CSc.
Project webpage: http://osf.saske.sk/sk/?id=vyskum&sub=experimenty_ATLAS
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2021
Classical to quantum crossover in mechanical resonators
Klasicko-kvantový prechod v mechanických rezonátoroch
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Človečko Marcel PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2021
Kozmické energetické častice zo slnečných erupcií – mnohobodové pozorovanie od Slnka až po Lomnický Štít
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Mackovjak Šimon PhD.
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2021
ARES – Alloyed REBCO bulk superconductors
Legované REBCO masívne supravodiče
Program: VEGA
Project leader: Ing. Diko Pavel DrSc., akademik US Slovenska
Annotation:
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2021
Supramolecular complexes of proteins – conformational transitions, stability and aggregation
Nadmolekulárne komplexy proteínov – konformačné prechody, stabilita a agregácia
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Fedunová Diana PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2021
Novel statistical and correlation methods in analysis of parametric models of surfaces and their distributions.
Nové metódy v štatistickej a korelačnej analýze parametrických modelov povrchov a ich distribúcií
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Marek Jozef PhD.
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2021
Orthorhombic multiferroic materials with strong magneto – electric coupling: effect of substitution in octahedral sites on magnetism and multiferroicity
Ortorombické multiferoické materiály so silnou magneto – elektrickou väzbou: vplyv substitúcie v oktaedrických polohách na magnetizmus a multiferoicitu
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Mihalik Marián CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2021
Investigation of nuclear matter properties in heavy quark production on nuclear targets
Skúmanie vlastností jadrovej matérie v produkcii ťažkých kvarkov na jadrových terčíkoch
Program: VEGA
Project leader: doc. RNDr. Nemčík Ján CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2021
Systematic study of influence of local and nonlcal interactions on coexistence of quantum phases with different order parameters
Systematické štúdium vplyvu lokálnych a nelokálnych interakcií na koexistenciu kvantových fáz s rôznymi parametrami usporiadania
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Farkašovský Pavol DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2021
Influence of chemical composition on unique physical properties of modern functional materials
Vplyv chemického zloženia na význačné fyzikálne vlastnosti moderných funkčných materiálov.
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Kováč Jozef CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2021
EXSES – Exotic quantum states of low-dimensional spin and electron systems
Exotické kvantové stavy nízkorozmerných spinových a elektrónových systémov
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Vargová Hana PhD.
Annotation:
Duration: 1.7.2017 – 30.6.2021