Doktorandské semináre

  • Doktorandský seminár – 27.6.2018

F. Andrejka –  Vplyv tepelného spracovania v externom magnetickom poli na mikroštruktúru a magnetické vlastnosti  vybraných  rýchlochladených zliatin (.pptx)

J. Majorošová –  Structural phenomena in complex systems containing nanoparticles (.pptx)

P. Hajdová – Príprava, štruktúra a vlastnosti REBCO masívnych supravodičov (.pptx)

I. Khmara – Magnetické nanočastice pre magnetickú rezonanciu a hypertermiu (.pptx)

M. Kopčík – Štúdium prechodu supravodič-izolant v homogénnych polykryštalických tenkých filmoch v špinavej limite (.pptx)

B. Kunca – Magnetické vlastnosti vybraných rýchlochladených kompozitných materiálov s amorfnou a nanokryštalickou štruktúrou (.pptx)

V. Lysáková – Úloha mitochondriálnych elektrón–transportných proteínov v oxidačnom strese (.pptx)

M. Marcin – Termodynamické štúdium vybraných supravodičov (.pptx)

M. Orendač – Vplyv hydrostatického tlaku a substitúcie na silne korelované systémy (.pptx)

K. Uličná – Malé molekuly ako inhibítory amyloidnej agregácie (.pptx)

T. Tobiaš – Magnetické kvapaliny na báze transformátorových olejov v elektrických a magnetických poliach (.pptx)

M. Vrábel – Hľadanie atmosférických spŕšok v dátach experimentu EUSO-SPB (.pdf)

  • Doktorandský seminár 15.6.2011

Antoňák (ppt)

Capík (pptx)

Volochová (pptx)

Hamráček (ppt)

Kaliňák (pdf)

Kalmanová (pptx)

Kubovčíková (ppt)

Lancz (ppt)

Máťošová (pdf)

Molčan (ppt)

Piovarči (pdf)

Remecký (pdf)

Takačová (pptx)

videoOut2 (avi)

  • Doktorandský seminár – 23.6.2010

Pozvánka (.doc, .pdf)

D. Volochová: Informácia školiteľa (.ppt, .pdf)

S. Piovarči: Návrh zariadenia na priame sledovanie rastu monokryštálov masívnych supravodičov (.pdf)

M. Antoňák: Vplyv tlaku na magnetické vlastnosti manganátov typu  R1-x Ax MnO3 (.ppt, .pdf)

A. Džarová: Magnetozómy (.ppt, .pdf)

J. Girovský: Tunelová a mikrokontaktová spektroskopia supravodičov (.ppt, .pdf)

I. Hamráček: Meranie spektra sonoluminiscencie (.pdf, .jpg)

F. Jendrichovský: Štúdium b jetu a náboja top kvarku ako funkcia Rcut (.pdf)

G. Lancz: Infračervená spektroskopia – nástroj fyzikálno-chemického výskumu (.ppt, .pdf)

R. Remecký: Štúdium správania sa fluktuujúcich polí v stochastických modeloch turbulencie (.pdf)

M. Žonda: Štúdium nábojového a spinového usporiadania v silne korelovaných systémoch (.pdf)

P. Kaliňák: Prvé údaje o produkcii K0-mezónov v p-p interakciách pri energii 7 TeV (.pdf)

  • Doktorandský seminár – 24.6.2009

Pozvánka (.doc, .pdf)

V. Antal: Influence of annealing in argon on microstructural and superconducting properties of Al doped YBCO bulks anomálnej (.pdf)

M. Človečko: Nelineárne javy v supratekutých fázach He3 (.pdf)

M. Čurlík: Mikrokontaktová spektroskopia, tepelné a magnetické vlastnosti vybraných silne korelovaných systémov (.pdf)

A. Džarová: Magnetozómy – bakteriálne magnetické nanočastice (.ppt, .pdf)

I. Hamráček: Experimentálne štúdium sonoluminiscencie (.ppt, .pdf)

G. Lancz: Cielený transport liečiv pomocou magnetických nanočastíc (.ppt, .pdf)

D. Volochová: Magnetosken, meranie zachyteného magnetického poľa a levitačnej sily YBCO supravodičov (.pdf)

V. Závišová: Štúdium niektorých fyzikálnych systémov obsahujúcich jemné magnetické častice (.ppt, .pdf)

M.Žonda: Teoretické štúdium fázových prechodov v silne korelovaných elektrónových systémoch (.pdf)