Zameranie

Centrum informačných a komunikačných technológií SAV v Košiciach ( CITKE ) je osobitné pracovisko SAV, pôsobiace vo východoslovenskom regióne ako iniciátor a koordinátor rozvoja informačných a komunikačných technológií v SAV, rozvíjajúci túto oblasť smerom k budovaniu informačnej spoločnosti a napojenia organizácií SAV v regióne na európsky vedecký priestor.

CITKE je zodpovedné za prevádzku a rozvoj siete SAV v areáli SAV Košice v zmysle Smernice k používaniu počítačovej siete SAV (schválená PSAV 16.3.2004 a účinná od 1.4.2004, www.vs.sav.sk, ďalej len Smernica) k pripojovaniu počítačov do počítačovej siete a správy  areálovej siete. CITKE úzko spolupracuje s uzlami SANETu, vysokými školami a inštitúciami spolupracujúcimi so SAV a podieľa sa na projektoch pre vysoko-výkonnú výpočtovú techniku potrebnú pre organizácie SAV.