Laboratórium materiálovej fyziky

Laboratórium materiálovej fyziky (LMF) patrí k popredným pracoviskám vo svete v oblasti prípravy a štúdia vlastností REBCO masívnych monokryštalických supravodičov (MMS). Spolupracuje v tejto oblasti s University of Cambridge, SIT Tokyo, SJTU Shanghai a výrobcom MMS firmou CAN Superconductors s.r.o. a s firmou CRYOSOFT s.r.o.

V oblasti štúdia štruktúry mikrodrôtov pre senzoriku spolupracuje LMF  s firmou RVmagnetics a.s.

LMF Rozvíja experimentálne metodiky štúdia štruktúry, mikroštruktúry a fázových transformácií progresívnych materiálov.

Je vybavené unikátnymi experimentálnymi zariadeniami v oblasti RTG difrakčnej analýzy (tri difraktometre RIGAKU s možnosťou merania pri nízkych a vysokých teplotách a kontrolovanej atmosfére, SAXS analýza, mikrofokus, textúrna analýza), skenovacej elektrónovej mikroskopie a mikroanalýzy (EDS, WDS, EBSD) a zariadeniami pre komplexnú termickú analýzu materiálov (DTA, DSC, TG, hmotnostná spektroskopia).

Ak máte záujem dozvedieť sa niečo viac, neváhajte a navštívte našu stránku.

 

Kontakt:

Ing. Pavel Diko, DrSc. vedúci LMF

Laboratórium materiálovej fyziky, Ústav experimentálnej fyziky SAV

Watsonova 47, 04001 Košice

Email: dikos@saske.sk