Projekty


Medzinárodné projekty
 
 • APVV bilaterálny projekt; Slovensko-Taiwan. National Cheng-Chi University & Academia Sinica
  SK-TW-2017-0012 Štúdium usporiadania, orientácie a samozbaľovania v biopolyméroch a kvapalných kryštáloch. Zodpovedný riešiteľ: RNDr., Ing. Katarína Šipošová, PhD. – Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2019
 
 • COST
  083/14 akcia BM1405 – Neglobulárne proteíny- od sekvencie ku štruktúre, funkcii a aplikácii v molekulárnej fyziopatológii   (NGP-NET). Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Zuzana Gažová, CSc. – Doba trvania: 08/2015 – 5/2019
 
 • Bilaterálny projekt medzi Oddelením biofyziky ÚEF SAV a Oddelením farmaceutických vied Katedry farmácie na Východočínskej univerzite vedy a technológií, Shanhai, Čína. SK-CN-2017-0033 Identifikácia a mechanizmus účinku malých molekúl využívaných v tradičnej čínskej medicíne na liečbu Alzheimerovej choroby. Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Zuzana Gažová, CSc. Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2019
 
 • Medziústavná dohoda medzi ÚEF SAV a Národním ústavem duševního zdraví (Česká republika)
  Štúdium amyloidnej agregácie proteínov in vitro a v likvore.
  Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Zuzana Gažová, CSc
  Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2020

Domáce projekty
 
Agentúra na podporu vedy a výskumu (APVV)
 • Obrazová analýza mikroskopických častíc pri automatizácii optických manipulačných techník aplikovateľných v mikro/nanorobotike. Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Tomori Zoltán CSc. – Doba trvania:1.7.2016 – 31.12.2019
 
Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA)
 
 • Automatizácia biofyzikálnych experimentov pomocou svetlom ovládaných mikrorobotov. Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Zoltán Tomori, CSc. – Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2021
 • Nové metódy v štatistickej a korelačnej analýze parametrických modelov povrchov a ich distribúcií Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jozef Marek, PhD. – Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2021
 • Samousporiadanie poly/peptidov do amyloidných agregátov – mechanizmus, inhibícia a cytotoxicita. Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Zuzana Gažová, CSc. Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
 • Oxidačný stres a fosfolipidovo-proteínové interakcie: funkčné a štrukturálne dôsledky. Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Andrey Musatov, DrSc. – Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
 • Supramolekulárne komplexy biomakromolekúl. Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Eva Valušová, PhD. – Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12:2019
 • Nadmolekulárne komplexy proteínov – konformačné prechody, stabilita a agregácia. Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Diana Fedunová, PhD. – Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021                               

Projekty ukončené v 2018

SAV – MOST

 • spoločný výskumný projekt – Slovensko-Taiwan
  JRP 2015/5 Vplyv malých molekúl a nanočastíc na amyloidnú agregáciu poly/peptidov. Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Zuzana Gažová, CSc. – Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2018

VEGA 

 • Prirodzené užívateľské rozhranie na báze algoritmov spracovania RGB-D obrazu s využitím v biomedicíne. Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Zoltán Tomori, CSc. – Doba trvania:  1.1.2016 – 31.12.2018
 • Využitie karbónových nanočastíc v spintronike. Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Michal Pudlák, CSc. – Doba trvania: 1.1.2016-31.12.2018
 

Projekty ukončené v 2017

MAD

 • SK-IT – Medziakademická dohoda o vedeckej spolupráci medzi CNR (Taliansko) a SAV (Slovensko)
  Amyloidná agregácia proteínov na hybridných povrchoch. Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Zuzana Gažová, CSc. – Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2017
VEGA
 • Štúdium stability a agregácie natívne rozbalených proteínov. Zopovedný riešiieľ: RNDr. Diana Fedunová, PhD. – Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2017
 
 • APVV
  SK-CN-2015-0023 Bilaterálny projekt medzi Oddelením biofyziky ÚEF SAV a Oddelením farmaceutických vied, Katedra farmácie, Východočínska univerzita vedy a technológií: Využitie multitargetových nízkomolekulových látok z tradičných čínskych bylín pri liečbe Alzheimerovej choroby. Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Zuzana Gažová, CSc. – Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2017