Projekty

Projekty Agentúry pre podporu výskumu a vývoja APVV

 

   APVV-0605-14     Pavol Szabó   Prechod supravodič – izolant
 

Projekty Slovenskej vedeckej grantovej agentúry VEGA pre fyziku

 

   2/0149/16     Jozef Kačmarčík Vplyv teploty, magnetického poľa, vysokého tlaku a rozmeru na základný stav zlúčenín s neobvyklým chovaním
   2/0157/15     Peter Skyba 3He ako topologický izolátor.
   2/0032/16     Slavomír Gabáni Vplyv extrémnych podmienok na silno korelované elektrónové systémy.
   0/0409/16     P. Samuely / T. Samuely Štúdium supravodivých nanoštruktúr a nanovrstiev.
 

Medzinárodné projekty

 

    APVV-SK-HU-2013-0039    Pavol Szabó Príprava a charakterizácia grafénu s kontrolovateľnou korugáciou povrchu.
  COST Action MP 1201   V. Moschalkov / P. Samuely Nanoscale Superconductivity: Novel Functionalities through Optimized Confinement of Condensate and Fields(NanoSC -COST).
   Bilaterálny projekt medzi GPI RAS Moscow a IEP SAS Košice    N.Sluchanko/ K. Flachbart Transportné, teplotné a magnetické vlastnosti vzácnozeminných zlúčenín.
   Bilaterálny projekt medzi
Inst. Problems of Mater. Sci., Kiev a IEP SAS Košice
   V. Paderno / K. Flachbart Výskum vzácnozeminných boridov a kompozitov na nich založených.
   Bilaterálny projekt medzi
Lancaster University a IEP SAS Košice
   G. Pickett / P. Skyba Kvázičasticová a spinová dynamika v supratekutých fázach 3He pri ultranízkych teplotách.
  Bilaterálny projekt medzi Comisión Nacional de Energía Atómica, Bariloche, Argentina a ÚEF SAV Košice Yanina Fasano / Z. Vargaeštoková Spektroskopické vlastnosti silno korelovaných elektrónových systémov s konkurenčnými usporiadaniami.