Projekty

Aktuálne riešené projekty

 

Projekty Slovenskej vedeckej grantovej agentúry VEGA

 • VEGA – 2/0009/19 Aplikácia matematickej fyziky v rôzne škálovateľných systémoch

Zodpovedný riešiteľ: Richard Pinčák (2019 – 2022)

 

 • VEGA – 2/0058/19 Štúdium termodynamických vlastností frustrovaných magnetických systémov exaktne riešiteľnými modelmi

Zodpovedný riešiteľ: Eva Jurčišinová (2019 – 2022)

 

 • VEGA – 2/0112/18 Systematické štúdium vplyvu lokálnych a nelokálnych interakcií na koexistenciu kvantových fáz s rôznymi parametrami usporiadania

Zodpovedný riešiteľ: Pavol Farkašovský (2018 – 2021)

 

 • VEGA – 2/0007/18 Skúmanie vlastností jadrovej matérie v produkcii ťažkých kvarkov na jadrových terčíkoch

Zodpovedný riešiteľ: Ján Nemčík (2018 – 2021)

 

 • VEGA –  2/0065/17 Štúdium univerzálnych vlastností difúznych procesov v turbulentných prostrediach

Zodpovedný riešiteľ: Marián Jurčišin (1.1.2017 – 31.12.2020)

 

 

Projekty Agentúry pre podporu výskumu a vývoja APVV

 • APVV – 16-0372 Kvantové technológie. materiály a zariadenia

Člen kolektívu do 2018: Martin Kupka  (1.7.2017 – 31.12.2020)

 

 • APVV – 16 – 0186 Exotické kvantové stavy nízkorozmerných spinových a elektrónových systémov

Zodpovedný riešiteľ za ÚEF: Hana Čenčariková (2017 – 2021)

 

 

Ukončené projekty

 

Projekty Slovenskej vedeckej grantovej agentúry VEGA

 • VEGA – 1/0043/16 Magnetoelektrický a magnetokalorický jav v exaktne riešiteľných mriežkovo-štatistických modeloch

Zodpovedný riešiteľ za ÚEF: Hana Čenčariková (2016 – 2019)

 

 • VEGA –  2/0020/14 Vlastnosti jadrovej matérie vytvorenej v interakciách s jadrovými terčíkmi pri vysokých energiách

Zodpovedný riešiteľ: Ján Nemčík (1.1.2014 – 31.12.2017)

 

 • VEGA –  2/0077/13 Teoretické štúdium kooperatívnych javov v silne korelovaných elektrónových a spinových systémoch

Zodpovedný riešiteľ: Pavol Farkašovský (1.1.2013 – 31.12.2015)

 

 • VEGA –  2/0093/13 Štúdium vlastností turbulentných prostredí s narušenými symetriami

Zodpovedný riešiteľ: Marián Jurčišin (1.1.2013 – 31.12.2016)

 

 • VEGA –  2/0045/13 Citlivosť kvapalných kryštálov s nanočasticami na vonkajšie magnetické pole

Zodpovedný riešiteľ: Peter Kopčanský (1.1.2013 – 31.12.2016)

 

 • VEGA – /0092/10 Dynamika produkcie častíc v hadrónových zrážkach pri vysokých energiách

Zodpovedný riešiteľ: Ján Nemčík  (1.1.2010 – 31.12.2013)

 

Projekty Agentúry pre podporu výskumu a vývoja APVV

 • APVV – 14-0605 Prechod supravodič – izolant

Člen kolektívu do 2018: Martin Kupka (1.7.2015 – 30.6.2019)

 

 • DS – 2016 – 0046 Komplexné štúdium efektov v nízko-rozmerných kvantových spinových systémoch

Zodpovedný riešiteľ: Hana Čenčariková (2017 – 2018)

 

 • APVV – 0097-12 Kolektívne javy vo viazaných elektrónových a spinových systémoch

Zodpovedný riešiteľ: Pavol Farkašovský (2013 – 2017)

 

 • APVV – 0515-10 Kvantová elektrodynamika umelých nanoštruktúr

Zodpovedný riešiteľ: Martin Kupka (1.5.2011 – 31.10.2014)

 

 • APVV – 0171-10 Štrukturalizačné javy v systémoch s nanočasticami

Zodpovedný riešiteľ: Peter Kopčanský (1.5.2011 – 31.10.2014)

 

 • APVV – 0050-11 Silno interagujúca hmota v extrémnych podmienkach

Zodpovedný riešiteľ: Štefan Olejník (FÚ SAV Bratislava)

Zodpovedný riešiteľ za ÚEF: Ján Nemčík

 

Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj   

 • ITMS – 6220220033 Dobudovanie centra pre kooperatívne javy a fázové prechody v nanosystémoch s pespektívou využitia v nano- a biotechnológiách

Zodpovedný riešiteľ: Peter Kopčanský (1.4.2010 – 31.3.2013)

 

Centrá excelentnosti SAV

 • Centrum excelentnosti SAV – Nanokvapaliny

Zodpovedný riešiteľ: Peter Kopčanský (1.2.2009 – 31.3.2013)