Projektová činnosť

Medzinárodné

EMP – Europská Mikrokelvinová Platforma
European Microkelvin Platform
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Skyba Peter DrSc.
Web stránka projektu: https://emplatform.eu/
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022
Nanocohybri – NANOSCALE COHERENT HYBRID DEVICES FOR SUPERCONDUCTING QUANTUM TECHNOLOGIES
NANOSCALE COHERENT HYBRID DEVICES FOR SUPERCONDUCTING QUANTUM TECHNOLOGIES
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Samuely Peter DrSc.
Anotácia: Superconducting technologies are prime candidates to ripen quantum effects into devices and applications. The accumulated knowledge in decades of work in understanding superconductivity allows scientists now to make experiments by design, controlling relevant parameters in devices. A new field is emerging whose final objective is to improve appliances taking advantage of quantum effects, be it for dissipationless transport of current, generation of high magnetic fields, sensors or quantum information. The field will impact crucial areas for societal development, including energy, transport, medicine or computation. Quantum behavior is controlled by using hybrids of superconductors with magnets, insulators, semiconductors or normal metals. Traditionally, the scientific and technical communities working in superconductivity are spread across projects from different calls, whose activities put Europe at the frontier of research. The present Action aims to address the pressing need for a common place to share knowledge and infrastructure and develop new cooperative projects.To this end, we have set-up a program including networking activities with an open, proactive and inclusive approach to other researchers and industry. We will develop the concept of a Virtual Institute to improve availability of infrastructure and knowledge, and focus on contributing to gender balance and the participation of young researchers. The proposal aims to avoid duplication of resources and skills in a subject traditionally dominated by small groups working independently. This will optimize European efforts in this area and uncover our full potential, thus maintaining and developing Europe’s leading position in superconducting quantum technologies.
Doba trvania: 18.10.2017 – 17.10.2021
Spektroskopické, transportné a termodynamické vlastnosti silno korelovaných elektrónových systémov s konkurenčnými parametrami usporiadania
Spectroscopic, transport and thermodynamic properties of strongly-correlated electronic systems with competing orders
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vargaeštoková Zuzana PhD.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2017
Grafénové vlny – Príprava a charakterizácia grafénu s kontrolovateľnou korugáciou povrchu
Elaboration and characterization of graphene layers with controlled nanoscale rippling
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Szabó Pavol CSc.
Anotácia: Rozvoj nových nanotechnologických zariadení na báze grafénu predstavuje veľkú výzvusúčasného aplikačného výskumu. Mimoriadne vlastnosti tohto unikátneho dvojrozmernéhomateriálu, ako je jeho ľahkosť, pevnosť, ohybnosť, elektrické vlastnosti atď. ho predurčujú namnohoraké použitie. Predmetom predkladaného projektu je príprava funkčného grafénovéhomateriálu s kontrolovaným zvlnením na škále nanometrov. Grafénové monoatomárne vrstvybudú uložené na nanoštrukturované podložky a bude skúmaná ich štruktúra a lokálne elektrickévlastnosti. Ďalším cieľom je skúmanie tzv. efektu blízkosti pomocou rastrovacieho tunelovéhomikroskopu (STM) medzi grafénom a supravodivými nanočasticami (cín, indium) uloženýmimedzi podložkou a priľahlým grafénom. Projekt prispeje ku poznaniu vlastností novýchhybridných štruktúr mechanicky namáhaného grafénu/nanočastice a príprave novýchgrafénových materiálov s vlastnosťami zaujímavými pre aplikácie.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2016
NanoSC –COST – Supravodivosť na nanoškále: Nové funkcionality prostredníctvom optimalizovaného ohraničenia kondenzátu a polí
Nanoscale Superconductivity: Novel Functionalities through Optimized Confinement of Condensate and Fields
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Samuely Peter DrSc.
Web stránka projektu: http://www.kuleuven.be/inpac/cost/
Doba trvania: 19.10.2012 – 18.10.2016
CONICET – Spektroskopické vlastnosti silno korelovaných elektrónových systémov s konkurenčnými usporiadaniami
Spectroscopic properties of strongly correlated systems with competing order
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vargaeštoková Zuzana PhD.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2014
Microkelvin – Európska mikrokelvinová spolupráca
European Microkelvin Collaboration
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Skyba Peter DrSc.
Web stránka projektu: www.microkelvin.eu
Doba trvania: 1.4.2009 – 31.3.2013
ESO – Inžiniering supravodivosti
Inžiniering supravodivosti
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Samuely Peter DrSc.
Anotácia: Projekt sa zaoberá dvomi skupinami technologických problémov v aplikovanej supravodivosti: zvyšovaním kritickej prúdovej hustoty vo vysokoteplotných supravodičoch typu YBCO a REBCO pomocou nanoskopických pinningových centier a vývojom supravodivých a hybridných supravodivo-magnetických nanoštruktúr pripravených pomocou AFM, elektrónovej a optickej litografie.
Web stránka projektu: http://ofnt.saske.sk
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2012
NES – Nanoveda a technika v supravodivosti
Nanoscience and Engineering in Superconductivity
Program: European Science Foundation (ESF)
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Samuely Peter DrSc.
Web stránka projektu: http://www.kuleuven.be/inpac/nes/index.html
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2012
REBCO studies – Štúdium prípravy RE-Ba-Cu-O monokryštálov. Vzťahy medzi magnetizmom a supravodivosťou.
Study on single crystal growth in RE-Ba-Cu-O system. Interplay between magnetism and superconductivity.
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Szabó Pavol CSc.
Anotácia: Objasnenie fundamentálnych supravodivých vlastností supravodičov typu RBCO. Experimentálne štúdium anizotropie a symetrie elektrónového párovania v týchto systémoch.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2009
ExtreM – Výskum kondenzovaných látok pri extrémnych experimentálnych podmienkach
Condensed matter research at extreme experimental conditions
Program: 6RP
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Samuely Peter DrSc.
Web stránka projektu: http://home.saske.sk/~extrem/
Doba trvania: 1.3.2006 – 28.2.2009
Strednotplotné supravodiče MgB2 a (Ba,K)BiO3 vo vysokých magnetických poliach
Medium Tc superconductors MgB2 and (Ba,K)BiO3 in high magnetic fields
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Samuely Peter DrSc.
Doba trvania: 1.1.2004 – 31.12.2006
Supravodiče v silných magnetických poliach
Superconductors in high magnetic fields
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Samuely Peter DrSc.
Doba trvania: 1.1.2005 – 31.12.2006
VORTEX – Víry v supravodičoch v extrémnych škálach a podmienkach
VORTEX MATTER IN SUPERCONDUCTORS AT EXTREME SCALE AND CONDITIONS
Program: European Science Foundation (ESF)
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Samuely Peter DrSc.
Doba trvania: 1.1.1999 – 31.12.2004

Národné

QuTeMaD – Kvantové technológie. materiály a zariadenia
Quantum Technologies, Materials and Devices
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Samuely Peter DrSc.
Anotácia: V projekte sa sústredíme na realizáciu konkrétnych zariadení založených na supravodičoch, alebosupravodivých obvodoch pracujúcich v blízkosti kvantovej limity. Jedným z hlavných cieľov projektu je realizáciafunkčného parametrického zosilňovača, ktorý by priniesol reálne zlepšenie v porovnaní so zosilňovačmi na bázeHEMT – tranzistorov s vysokou elektrónovou mobilitou. Pokúsime sa o konštrukciu subkvantovéhoparametrického zosilňovača, ktorý je kľúčovým prvkom pre spracovanie kvantovej informácie zakódovanej vmikrovlnách. Aby sme dosiahli tento cieľ, budeme skúmať nové kvantové materiály, ktoré môžu zlepšiťvlastnosti kvantových zariadení. Preto bude základný výskum nových topologických materiálov ako ajpovrchových a hranových stavov topologických izolantov a supravodičov logickou súčasťou tohto projektu.
Doba trvania: 1.7.2017 – 31.12.2020
Komplementárne štúdium supravodivosti vybraných materiálov
Complementary study of superconductivity of selected materials
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kačmarčík Jozef PhD
Anotácia: Od objavu dvojmedzerovej supravodivosti v MgB2, pred takmer 15 rokmi, sa sústavne pátra po ďalších príkladoch tejto už napohľad výnimočnej charakteristiky. Okrem toho je zaujímavou témou súčasnosti aj štúdium konkurenčných usporiadaní v supravodičoch, kde supravodivosť koexistuje, prípadne súperí napríklad s magnetickým usporiadaním, alebo vlnami nábojovej hustoty. V projekte sa zameriame na štúdium niekoľkých predstaviteľov týchto skupín – potvrdíme, alebo vyvrátime existenciu dvoch energetických medzier v LaRu4As12 a Bi2Pd, budeme skúmať konkurenčné usporiadania v CuxTiSe2 a CeCoIn5 a budeme sa venovať aj štúdiu priestorovo ohraničenej supravodivosti v granulárnom dopovanom diamante. Objasnenie mechanizmu ich supravodivosti môže vniesť svetlo aj do problematiky ďalších supravodivých materiálov. Budeme sa venovať aj rozvoju nových experimentálnych zariadení a metód. Jedná sa o zavedenie rezistívnej kalorimetrie a zvládnutie a ďalší rozvoj lokálnej magnetometrie pomocou rastrovacieho hallovského mikroskopu.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019
PSI – Prechod supravodič – izolant
Superconductor – insulator transition
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Szabó Pavol CSc.
Anotácia: Projekt si kladie za cieľ pochopiť prechod supravodiča do izolačného stavu pod vplyvom neusporiadanosti.Experimentálne aj teoreticky preskúmame otázku, čo spôsobuje pokles supravodivej kritickej teploty vultratenkých supravodivých filmoch a aký je mechanizmus samotného kvantového fázového prechodusupravodič – izolant. Budú pripravené filmy rôzneho zloženia s hrúbkami až do niekoľkých atomárnych vrstiev atiež nanoštruktúry a rezonátory na ich báze, preskúmame transportné, mikrovlnové a optické vlastnosti týchtoobjektov. Pomocou subkelvinovej skenovacej tunelovej mikroskopie získame spektrálne mapy hustotykvázičasticových stavov s atomárnym rozlíšením pri ultranízkych teplotách a vo vysokých magnetických poliach.Preskúmame možnosti prípravy citlivých fotónových detektorov a zosilňovačov na báze ultratenkýchneusporiadaných supravodivých filmov pre spektroskopiu vo fyzike, chémii a biológii.Experimentálne aj teoreticky budeme študovať dynamiku povrchových stavov v ďalšom makroskopickomkvantovom objekte, v supratekutom 3He, ktorý je topologický izolant pri ultranízkych teplotách. Cieľom jeobjasniť dynamiku povrchových excitácií pomocou mechanických rezonátorov a zistiť, či tieto excitácie môžu byťpovažované za dlho hľadané Majoránove fermióny.Experimentálne preskúmame nedávno nastolenú otázku, či je hexaborid samária topologickým izolantom.
Doba trvania: 1.7.2015 – 30.6.2019
Štúdium supravodivých nanoštruktúr a nanovrstiev
Study of superconducting nanostructures and nanolayers
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Samuely Peter DrSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na experimentálne štúdium supravodivosti v materiáloch s obmedzenou dimenziou. Vultratenkých filmoch je zvýšená miera lokalizácie itinerantných elektrónov a Cooperových párov. To má zanásledok znižovnie kritickej teploty prechodu do supravodivého stavu, až materiál prejde do stavu izolátora.Tento prechod je v súčasnosti v centre pozornosti fyziky kondenzovaných látok a bude predmetom nášho štúdia.Rovnako atraktívnou oblasťou sú supravodivé nanoštruktúry, ktoré môžu nájsť uplatnenie v budúcejkryoelektronike a kvantových počítačoch. Supravodivé víry sa v nich správajú odlišne ako v masívnychmateriáloch. V nanokryštáloch s priemerom pod 100 nm možno uväzniť len niekoľko vírov. Teoreticképredpovede ich usporiadania siahajú od supertesných aglomerácií po gigantický vír s viacnásobkom kvantamagnetického toku, v závislosti na symetrii štruktúry. Pokúsime sa pripraviť nanoštruktúry vhodných rozmerov ageometrií a študovať v nich supravodivé víry pomocou skenovacích sondových mikroskopií.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2018
Supravodiče s nekonvenčným párovaním
Superconductors with non-conventional pairing
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kačmarčík Jozef PhD
Anotácia: Od objavu vysokoteplotných supravodičov neutícha intenzívne štúdium nekonvenčných elektrónovýchmechanizmov supravodivosti, ktoré stoja za vysokou teplotou prechodu do supravodivého stavu. V projekte sazameriame na systémy, kde si supravodivosť pomáha, alebo konkuruje s iným konkurenčným usporiadaním – svlnami nábojovej hustoty. Ide o dichalkogenidy prechodových kovov. Po nečakanom objave supravodivosti vMgB2 sa obnovil aj záujem o nekonvenčné podoby inak klasického fonónového mechanizmu párovania. Vprojekte sa budeme venovať výskumu ďalších typov boridov. Objasnenie mechanizmu ich supravodivosti môžepriniesť aj svetlo do problematiky ďalších supravodivých klatrátov – systémov, kde sú kovové ióny„zamrežované“ v klietkach iných iónov. Značná pozornosť bude venovaná rozvoju nových experimentálnychzariadení a metodík. Jedná sa o zavedenie kompaktného chladiaceho stupňa na rýchle chladenie vzoriekpomocou adiabatickej demagnetizácie a implementáciu lokálnych magnetizačných meraní do 3He kryostatu.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
CFNT MVEP – Centrum fyziky nízkych teplôt a materiálového výskumu v extrémnych podmienkach
Centre of Low Temperature Physics And Material Research at Extreme Conditions
Program: Centrá excelentnosti SAV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Samuely Peter DrSc.
Anotácia: Centrum fyziky nízkych teplôt a materiálového výskumu v extrémnych podmienkach Košice, CFNT-MVEP, predstavuje koncept rozvoja špičkovej experimentálnej výskumnej inštitúcie zameranej na fyziku nízkych teplôt a materiálový výskum v extrémnych podmienkach, pričom pod extrémnymi podmienkami sa okrem nízkych teplôt myslia najmä vysoké a veľmi nízke magnetické polia, extrémne vysoké tlaky a teploty, ako aj redukovaná dimenzia – príprava nanomateriálov a štúdium vlastností materiálov na nanoskopickej úrovni. Cieľom aktivity je mobilizovať spoločný výskum pracovísk zúčastnených v projekte a zamerať ho na oblasť materiálov a technológií s perspektívou aplikácií a technologického transferu. Fyzikálny a materiálový výskum schopný konkurencie so svetom vyžaduje modernú experimentálnu techniku. CFNT-MVEP disponuje špičkovou vedeckou infraštruktúrou získanou zo štrukturálnych fondov EU a pod., ale za svoju najväčšiu pridanú hodnotu považuje schopnosť rozvíjať vlastné unikátne metódy, prístroje a technológie. Centrum patrí k tuctu svetových laboratórií schopných experimentovať v mikrokelvinovej oblasti, ale vlastní aj ďalšie unikátne zariadenia na prípravu a charakterizáciu materiálov v silných magnetických poliach a pri vysokých tlakoch a teplotách. V predkladanom projekte sa zameriame na rozvoj ďalších unikátnych prístrojov a technológií a synergické prepojenie našich laboratórií, ktoré tvoria pilier materiálového výskumu v Košiciach.
Web stránka projektu: http://ofnt.saske.sk
Doba trvania: 1.7.2011 – 30.6.2015
Progresívne materiály s konkurenčnými parametrami usporiadania
Progressive materials with competing order parameters.
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Samuely Peter DrSc.
Anotácia: Zmenou rovnováhy navzájom si konkurujúcich usporiadaní pri zmene chemického zloženia, tlaku, resp. magnetického poľa je možné indikovať fázové prechody medzi rôznymi základnými stavmi v materiáli. Vzájomné pôsobenie medzi konkurenčnými usporiadaniami môže viesť ku materiálom s neočakávanými vlastnosťami. Napr. tento efekt môže stáť za tzv. vysokoteplotnou supravodivosťou.V projekte sa sústredíme na fundamentálny výskum troch tried supravodivých materiálov, kde sa zmienené konkurenčné usporiadania môžu vyskytovať. Pôjde o železné pniktidy, supravodiče na báze dopovaných polovičov a dichalkogenidy.Projekt predstavuje fyzikálne naplnenie unikátnej experimentálnej bázy vytvorenej pomocou projektu výskumno-vývojového centra excelentnosti APVV – Centrum kryofyziky a kryonanoelektroniky Košice-Bratislava a tiež pomocou ďalších európskych a národných projektov.
Doba trvania: 1.7.2012 – 30.6.2015
Extrem II – Extrem II – Dobudovanie Centra pokročilých fyzikálnych štúdii materiálov v extrémnych podmienkach
Extrem II – Center of advanced physical studies for materials in extreme conditions
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Skyba Peter DrSc.
Doba trvania: 28.8.2010 – 31.1.2014
EDUFYCE – Edukačné fyzikálne centrum ÚEF SAV
Program: Štrukturálne fondy EÚ Vzdelávanie
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zentková Mária CSc.
Web stránka projektu: edufyce.saske.sk
Doba trvania: 1.9.2010 – 30.8.2013
Magnetizmus a supravodivosť. Experimentálne štúdium v extrémnych podmienkach.
Magnetism and superconductivity. Experimental study at extreme conditions.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kačmarčík Jozef PhD
Anotácia: Pri nízkych teplotách, po potlačení teplotných fluktuácií, tuhé látky často prechádzajú do magneticky usporiadaného alebo supravodivého stavu. Magnetizmus a supravodivosť sú chápané ako antagonistické javy, aj keď dnes poznáme už aj prípady feromagnetických supravodičov. Vzájomné ovplyvňovanie magnetických a supravodivých interakcií patrí medzi najaktuálnejšie výskumné témy. V predkladanom projekte budeme študovať vybrané magnetické a supravodivé materiály v extrémnych experimentálnych podmienkach: veľmi nízkych teplotách, vysokých magnetických poliach, vysokých tlakoch a s priestorovým rozlíšením až na atomárnu úroveň s cieľom objasniť ich fundamentálne fyzikálne vlastnosti. Značná pozornosť bude venovaná rozvoju nových experimentálnych zariadení a metodík. Jedná sa o zavedenie relaxačnej kalorimetrie pri milikelvinových teplách, konštrukciu vysokotlakovej komôrky do 100 kbar pre meranie transportných vlastností pod vysokým tlakom a zavedenie techniky merania lokálnej magnetizácie pomocou hallovských sond.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2012
MVTS NES – MVTS Nanoveda a inžiniering v supravodičoch
MVTS Nanoscience and Engineering in Superconductivity
Program: Podpora MVTS z prostriedkov SAV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Samuely Peter DrSc.
Doba trvania: 1.5.2007 – 30.4.2012
Exceptional – Výnimočné supravodiče
Exceptional superconductors
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Samuely Peter DrSc.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2011
Hodina vedy
The hour of sciences
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Szabó Pavol CSc.
Web stránka projektu: www.hodinavedy.sk
Doba trvania: 1.7.2008 – 31.7.2011
CKK – Centrum kryofyziky a kryonanoelektroniky
Centre of Cryophysics and Cryonanoelectronics
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Samuely Peter DrSc.
Web stránka projektu: ofnt.saske.sk
Doba trvania: 1.7.2008 – 30.6.2011
EXTREM I – Extrem – Centrum pokročilých fyzikálnych štúdií materiálov v extrémnych podmienkach
Extrem – Center of advanced physical studies for materials in extreme conditions
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Skyba Peter DrSc.
Doba trvania: 19.5.2009 – 30.4.2011
CFvNT – Centrum fyziky veľmi nízkych teplôt
Centre of Very Low Temperature Physics
Program: Centrá excelentnosti SAV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Samuely Peter DrSc.
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2010
Superextrem – Supravodiče a silnokorelované systémy v extrémnych podmienkach
Superconductors and Strongly Correlated Systems at Extreme Conditions
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Samuely Peter DrSc.
Web stránka projektu: ofnt.saske.sk
Doba trvania: 1.6.2008 – 31.12.2010
Štúdium silne korelovaných elektrónových systémov pri nízkych teplotách
Study of strongly correlated electron systems at low temperatures
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Flachbart Karol DrSc.
Anotácia: Predložený projekt je zameraný na riešenie otvorených problémov vo fyzike silne korelovaných elektrónových systémov. Pozornosť v rámci projektu je venovaná experimentálnemu štúdiu vlastností vybraných supravodičov metódou tunelovej mikrokontaktovej spektroskopie, vzájomnému pôsobeniu výmennej RKKY interakcie, a dipól – dipólovej a kryštálovopoľnej interakcie v fcc a bcc štruktúrach na báze boridov vzácnych zemín, vplyvu legovania/dopovania na stav a vlastnosti ťažkofermiónového polovodiča SmB6, ako aj skúmaniu prechodu polovodič – kov v tomto systéme. Značná pozornosť je venovaná tiež konštrukcii nových experimen-tálnych zariadení a rozvoju nových experimentálnych metodík.
Web stránka projektu:
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
Prospect – Perspektívne supravodiče
Prospective superconductors
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Samuely Peter DrSc.
Doba trvania: 1.10.2006 – 30.9.2009
ExtreM – ExtreM – Extrémne experimentálne podmienky ako nevyhnutná požiadavka pre súčasný výskum tuhých látok
ExtreM – Extreme experimental conditions as a necessary demand for the state of art condensed Matter research
Program: Podpora MVTS z prostriedkov SAV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Samuely Peter DrSc.
Doba trvania: 1.3.2006 – 28.2.2009
Supravodiče pre budúce technológie
Superconductors for future technologies
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Samuely Peter DrSc.
Anotácia: Objasnenie problémov prípravy a fundamentálnych fyzikálnych vlastností dvojmedzerových supravodičov na báze MgB2 s dôrazom na vplyv efektu dvoch energetických medzier. Výskum vplyvu chemickej substitúcie, ožarovania a technológie na extrinzické a intrinzické parametre supravodičov. Objasnenie vplyvu elektrónových a fonónových spektier, ako aj ich vzájomnej interakcie na supravodivosť.Príprava tenkých vrstiev, mikroštruktúr, optimalizácia bariér a príprava jednočasticových tunelových boxov pre supravodivé qubity. Fyzikálna charakterizácia qubitov pri veľmi nízkych teplotách. Prvá experimentálna realizácia prvkov pre budúce kvantové počítače na Slovensku.Objasnenie mechanizmu dekoherencie precesujúcich excitácií v supratekotom héliu-3, v homogénne a perzistentne precesujúcej doméne. Modelovanie qubitov.
Doba trvania: 1.1.2005 – 31.12.2007
CFvNT – Centrum fyziky veľmi nízkych teplôt
Centre of Very Low Temperature Physics
Program: Centrá excelentnosti SAV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Samuely Peter DrSc.
Anotácia: Oddelenie nízkych teplôt ÚEF SAV spolu s Ústavom fyzikálnych vied PF UPJŠ patrí do klubu cca 20 laboratórií vo svete, ktoré sú schopné experimentálne pokryť oblasť fyziky veľmi nízkych teplôt. Laboratórium úzko spolupracuje s poprednými svetovými pracoviskami. Fyzika nízkych a veľmi nízkych teplôt je revolučnou oblasťou, kde sa tvoria nové fyzikálne koncepcie. Umožňuje študovať kvantové materiály, silno korelované systémy ako sú supravodiče, supratekuté hélium-3 (najkomplikovanejší makroskopického kvantový objekt), moderné magnetické materiály, ťažko fermiónové systémy. Konštituujúce pracoviská centra dosiahli rad medzinárodných úspechov na tomto poli. Predmetom centra bude štúdium fundamentálnych a aplikačných vlastností uvedených materiálov najmä s ohľadom na ich nanoštruktúru a nízkorozmernosť. Zriadenie centra umožní koordináciu oboch konštituujúcich unikátnych vedeckých pracovísk a sprístupnenie ich experimentálnych zariadení pokrývajúcich rozsah teplôt od mikrokelvinovej oblasti až po izbové teploty ďalším záujemcom z vysokých škôl, akademických a rezortných vedeckovýskumných ústavov, z priemyslu, ako aj záujemcom zo zahraničia. Centrum bude vyvíjať unikátne prístroje v špeciálnej elektronike, nízkoteplotnej a vákuovej technike, bude pôsobiť ako konzultant pre prax.
Doba trvania: 1.11.2002 – 31.10.2006
Nanoštruktúry v supravodičoch
Nanostructures in superconductors
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Samuely Peter DrSc.
Anotácia: Objasnenie fundamentálnych vlastností matérie supravodivých vírov, nami objaveného fázového prechodu v modelovom izotropnom supravodiči (Ba,K)BiO3 a anizotropie v novom supravodiči MgB2, kde sme spoluobjavili nový jav – dvojmedzerovú spravodivosť. Potvrdenie, alebo vyvrátenie existencie intrinzických josephsonovských spojov vo vrstevnatom supravodiči na báze NbSe2. Charakterizácia supravodivého parametra usporiadania v dvojvrstvách a multivrstvách supravodič-magnetikum v závislosti na hrúbke a výmennej interakcii magnetickej vrstvy. Objasnenie kvantovej turbulencie v supratukutom héliu-3 a jej analógie s kozmologickými defektami
Doba trvania: 2.8.2002 – 2.8.2005