Projektová činnosť

Medzinárodné

Experiment ALICE na LHC v CERN: Štúdium silno interagujúcej hmoty v extrémnych podmienkach
ALICE experiment at the CERN LHC: The study of strongly interacting matter under extreme conditions
Program: CERN/MŠ
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Králik Ivan CSc.
Anotácia: Projekt sa zaoberá štúdiom silno interagujúcej hmoty pri extrémnych podmienkach v zrážkach p-p, p-Pb a Pb-Pb pri energiách urýchľovača LHC v CERN. Nosným programom experimentu ALICE je štúdium vlastností kvarkovo-gluónovej plazmy.
Web stránka projektu: http://osf.saske.sk/sk/?id=vyskum&sub=experimenty_ALICE
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2020
ALICE KE – Experiment ALICE na LHC v CERN: štúdium vlastností silne interagujúcej hmoty pri extrémnych hustotách energie
ALICE experiment at the CERN LHC: a study of strong interacting matter properties at high energy densities.
Program: CERN/MŠ
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Králik Ivan CSc.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
ALICE KE – Experiment ALICE na LHC v CERN: štúdium vlastností silne interagujúcej hmoty pri extrémnych hustotách energie
ALICE experiment at the CERN LHC: a study of strong interacting matter properties at high energy densities.
Program: CERN/MŠ
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šándor Ladislav CSc.
Web stránka projektu: http://aliceinfo.cern.ch
Doba trvania: 1.1.1998 – 31.12.2012
Návrh výskumu na určenie operačných ohraničení end-cap kalorimetrov experimentu ATLAS pri vysokej svietivosti na LHC.
A proposal for R&D to establish the limitations on the operation of the ATLAS end-cap calorimeters at high LHC luminosities.
Program: INTAS
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Bruncko Dušan CSc.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2008

Národné

Návrh a testovanie radiačne odolnej rýchlej elektroniky na báze SiGe technológie pracujúcej v širokom rozpätí teplôt pre experimenty na urýchľovačoch protibežných zväzkov s vysokou svietivosťou
Design and tests of the radiation hard fast electronics based on SiGe technology working in broad range of temperatures for experiments at very high luminosity colliders
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bán Jaroslav CSc.
Anotácia: Cieľom projektu je vyvinutie radiačne odolnej rýchlej elektroniky na báze dostupnej SiGe technológie pracujúcej v rozpätí teplôt od izbovej až po kryogénne teploty, ktorá môže byt použitá napríklad v detektoroch na urýchlovačoch protibežných zväzkov s vysokou svietivosťou, partikulárne pre scenár zvýšenia svietivosti urýchľovača LHC na hodnoty 10^35 cm^-2s^-1. Vývojový cyklus obsahuje návrh a výrobu predzosilňovača, meranie a porovnanie teplotných závislostí s počítačovým modelom a overenie radiacnej odolnosti SiGe technológie v toku rýchlych neutrónov.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010