Projektová činnosť

Národné

MAGBIO – Magnetické nanokompozity pre biomedicínu
Magnetic nanocomposites for biomedicine
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zentková Mária CSc.
Anotácia: Multidisciplinárny projekt je venovaný príprave a charakterizácii magnetitových a manganitovýchmagnetických nanokompozitov s aplikačným potenciálom pre hypertermiu. Magnetické nanočasticepripravené viacerými spôsobmi budú funkcionalizované metódami povrchovej chémie. Na hotovýchmagnetických kompozitoch bude meraný tepelný ohrev v prítomnosti vonkajšieho magnetického poľa,ktorého frekvencia a amplitúda budú spĺňať Brezovichove kritérium.
Doba trvania: 15.2.2019 – 31.12.2020