Projektová činnosť

Národné

Silne korelované elektrónové systémy na báze oxidov 3d kovov a lantanidov
Strongly correlated electron systems based on oxides of 3d metals and lanthanides
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mihalik Marián CSc.
Anotácia: Renesancia záujmu o štúdium oxidov mangánu je ovplyvnená hlavne možným aplikačným potenciálom javov ako sú magnetokalorický, magnetoelektrický, výmennej predmagnetizácie (EB) a javu kolosálnejmagnetorezistencie. Hlavnými cieľmi nášho projektu sú štúdie magnetických vlastností, tepelnej kapacity, rezistivity, magnetorezistivity a dielektrických vlastnosti dierami – dopovaných manganitov R1-xA´xMnO3 sperovskitovou štruktúrou a perspektívnych multiferoelektrických RMnO3 materiálov (R je kov vzácnej zeminy) pripravených vo forme nanočastíc, keramík a monokryštálov. V projekte sa zameriame na materiály na báze mangánu s čiastočnou substitúciou 3d kovu (Fe, Ni, Co) za Mn a A´ bude jednomocný katión (K, Ag). Mösbauerova spektroskopia a NMR merania poskytnú detaily týkajúce sa mikroskopickej podstaty magnetického stavu vo vybraných materiáloch. Budeme študovať vplyv externých parametrov ako je vysoký tlak a magnetické pole na magnetické, transportné a dielektrické vlastnosti pripravených materiálov.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015