Publikačná činnosť

Kuchárová, Veronika

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2020:
  • HUANG, Simin – ZHU, Yanhan – QIAN, Jun – WAN, Yan – YIN, Yiqian – ZHOU, Ligang – DIKO, PavelKUCHÁROVÁ, VeronikaZMORAYOVÁ, Katarína – KIM, Young-June – YAO, Xin**. Wetting and spreading of Ca-Y-Ba-Cu-O solution on Y2O3 and CaSZ crucible in growing Y1-xCaxBa2Cu3O7-delta single crystal. In Journal of the American Ceramic Society, 2020, vol. 103, no. 9, p. 4859-4866. (2019: 3.502 – IF, Q1 – JCR, 0.902 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2020 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0002-7820. Typ: ADCA