Ocenenia


2020

 • 1. cena v Súťaži prác mladých vedeckých pracovníkov SAV pre Mgr. Dmytra Raka, PhD. (Aktuality SAV)
 • Cena SAV za publikácie zaradené v Nature Index (Aktuality SAV)
 • Vedec roka 2019 pre RNDr. P. Skybu, DrSc. – udeľuje CVTI a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (.jpg)
 • Cena SAV za výsledky vedeckovýskumnej práce pre RNDr. M. Jurčišina, PhD. a RNDr. E. Jurčišinovú, PhD. (Aktuality SAV)
 • Cena SAV za výsledky vedeckovýskumnej práce pre mladého pracovníka RNDr. M. Rajňáka, PhD. (Aktuality SAV)
 • Cena SAV za popularizáciu vedy a spoločenské aplikácie vedy pre RNDr. Š. Mackovjaka, PhD. (Aktuality SAV)
 • Cena SAV za špičkovú publikáciu pre RNDr. J. Kačmarčíka, PhD. (Aktuality SAV)
 • Súťaž vedeckých prác mladých fyzikov – udeľuje Slovenská fyzikálna spoločnosť (.pdf)

2019

  • Cena za vedu a techniku v kategórii Vedecko-technický tím pre doc. RNDr. Z. Gažovú, CSc. a jej tím (.jpg)

  • Cena za vedu a techniku v kategórii Popularizátor vedy pre RNDr. M. Zentkovú, CSc. (.pdf)

  • Zlatá medaila pre ÚEF SAV od UPJŠ za rozvoj slovenského vysokého školstva a dlhoročnú spoluprácu v oblasti vedy a vzdelávania (.jpg1, .jpg2)

  • Cena rektora UPJŠ v Košiciach za významný mediálny čin a mediálny ohlas na organizáciu výstavy „Ľudská slza ako umenie“ pre RNDr. N. Tomašovičovú, CSc. a RNDr. K. Zakuťanskú

 • 3. cena v Súťaži vedeckých prác mladých fyzikov udelená Slovenskou fyzikálno spoločnosťou pre RNDr. M. Rajňáka, PhD. (.pdf)