Mikrokelvin

    

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na  www.opii.gov.sk

Kvantové materiály pri ultra-nízkych teplotách – Mikrokelvin

EÚ fond Európsky fond regionálneho rozvoja
Výzva Podpora výskumných medzinárodných projektov schválených v programe H2020
Kód výzvy OPVaI-VA/DP/2018/1.1.2-01
Kód projektu v ITMS2014+ 313011W856
Názov projektu Kvantové materiály pri ultra-nízkych teplotách                  (.pdf plagát projektu)
Subjekt/prijímateľ pomoci Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied
Partner 1
Financovanie projektu COV   199 992,59 EUR
NFP    199 992,59 EUR
VZ       0,00 EUR
Obdobie realizácie projektu 01/2020 – 06/2023
Miesto realizácie projektu SR / Košický kraj/ Košice I -mestská časť Sever
Doména inteligentnej špecializácie Priemysel pre 21. storočie
Hlavné relevantné SK NACE odvetvie C27 Výroba elektrických zariadení
Funkčné väzby M74 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Predmet výskumu

  • Rozvoj meracích techník a experimentálnych metodík na výskum kvantových materiálov, topologických štruktúr a silno-korelovaných elektrónových systémov.
  • Realizácia a štúdium kvantových bitov (Qubitov) na báze rôznych fyzikálnych systémov ako sú frustrované magnetiká, supratekuté 3He a pod.
  • Nízko-teplotná termometria, definícia teplotnej stupnice v milikelvinovej a submilikelvinovej teplotnej oblasti a v silných magnetických poliach.
Výstupy do praxe

  • Kalibrované odporové teplomery v teplotnej oblasti pod 1 Kelvinom a v silných magnetických poliach.
  • Metodika ultra-citlivej rezistívnej striedavej kalorimetrie.
  • Metodika mikro-kontaktovej spektroskópie pod tlakom.
Dávame do pozornosti…… (špecifiká/unikáty a zaujímavosti projektu)

o    Projekt je komplementárnym projektom k projektu EMP – Európska mikrokelvinová platforma, projekt H2020 podaný vo výzve H2020-INFRAIA-2018-2020, číslo projektu 824109.

Vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt „Kvantové materiály pri ultra-nízkych teplotách (Mikrokelvin)“ s kódom ITMS2014+ 313011W856 spolufinancovaný zo zdrojov  Európskeho fondu regionálneho rozvoja vznikli nasledovné publikácie:

  1. Ladislav Galdun, Pavol Szabo, Victor Vega, Enrique D. Barriga-Castro, Raquel Mendoza-Resendez, Carlos Luna, Jozef Kovac, Ondrej Milkovic, Rastislav Varga, and Victor M. Prida, High Spin Polarization in Co2FeSn Heusler Nanowires for Spintronics, ACS Appl. Nano Mater. 2020, 3, 7438−7445 (podiel: 15%)