NANOVIR

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Nanočastice pre riešenie diagnosticko-terapeutických problémov s COVID-19 (NANOVIR)

 

EÚ fond Európsky fond regionálneho rozvoja
Výzva Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu účasti slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných výskumných projektoch zameraných na boj proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19
Kód výzvy OPII-VA/DP/2020/9.2-01
Kód projektu v ITMS2014+  313011AUW7
Názov projektu Nanočastice pre riešenie diagnosticko-terapeutických problémov s COVID-19 (NANOVIR)(pdf.plagát projektu)
Subjekt/prijímateľ pomoci Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Partner 1

Partner 2

Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach

Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied

Financovanie projektu COV 1 916 0004,79 EUR
NFP 1 842 367,76EUR
VZ 73 637,03 EUR
Obdobie realizácie projektu 01/2021 – 06/2023
Miesto realizácie projektu SR/ Košický kraj/ Košice I – mestská časť Staré Mesto

SR/ Košický kraj/ Košice I – mestská časť Sever

SR/ Košický kraj/ Košice IV – mestská časť Juh

Doména inteligentnej špecializácie Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie
Hlavné relevantné SK NACE odvetvie Q86 – Zdravotníctvo
Funkčné väzby

 • Produktová línia č. 1: Produkty na báze nanotechnológií, Hlavný trend: Inovatívne
  diagnostické a terapeutické postupy a produkty personalizovanej / precíznej medicíny

 • Produktová línia č. 2: Aplikačné formy liekov a liečivých prípravkov v kontexte ochorení s
  najvyššou mierou morbidity a mortality … Hlavný trend: Inovatívne liečivá, inovatívne
  kozmetické produkty a inovatívne výživové doplnky.

Predmet výskumu

 • Zvýšenie účasti slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných výskumných projektoch zameraných na boj proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 formou podpory medzinárodnej vedeckej spolupráce.
 • Predmetom výskumu je riešenie diagnosticko-terapeutických problémov ochorenia COVID-19 s využitím magnetických nanočastíc.
 • V diagnostickej časti sa projekt sa zaoberá prípravou, vývojom a ladením vlastností magnetických nanočastíc pre efektívnejšiu izoláciu vírusovej RNA z balastu komplexnej klinickej vzorky.
 • V terapeutickej časti je predmetom preskúmať potenciál antivírusovej terapie a perspektívy podávania antivirotík s využitím biokompatibilných systémov na podávanie liečiv s predĺženým účinkom na báze silika nanočastíc.
Výstup do praxe

 • Transfer najnovších vedeckých poznatkov získaných v spolupráci so špičkovými svetovými pracoviskami do praxe.
 • Pripravené a testované nové, účinnejšie a selektívnejšie systémy na diagnostiku COVID-19 (a potenciálne aj iných infekčných chorôb) s efektívnejšou izoláciou vírusového genómu.
 • Vyvinutý postup aj na kontrolu kvality odoberaných sterov s využitím izolácie bunkovej DNA a jej detekcie vo vzorke s PCR dôkazom celulárneho génu.
 • Testované inovatívne systémy s využitím pri podávaní liečiv, ktoré prispejú k cielenejšiemu a efektívnejšiemu dodávaniu liečiv v organizme, čo môže následne prispieť k potrebe nižšej frekvencie podávania liečiv, ich vyššej efektivite čo má priamy efekt na zdravie, ako aj výrazné ekonomické benefity.