Medzinárodné

LUNA-26 – Vývoj spektrometra ASPECT-L pre lunárnu misiu LUNA-26.
Development of spectrometer ASPECT-L for lunar mission LUNA-26.
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Baláž Ján, PhD.
Anotácia:
Web stránka projektu: http://luna26.cosmos.ru/en/luna-26-orbiter/
Doba trvania: 1.6.2020 – 31.5.2024
NOVÉ KOMPOZITY NANOČASTÍC OXIDU CÉRIA A UHLÍKOVÝCH ENTEROSORBENTOV PRE LIEČBU CHORÔB PO AKÚTNOM OŽIARENÍ
NOVEL COMPOSITES BASED ON CERIUM OXIDE NANOPARTICLES AND CARBON ENTEROSORBENTS FOR ACUTE RADIATION SICKNESS THERAPY
Program: NATO
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Musatov Andrey, DrSc.
Doba trvania: 15.7.2020 – 14.7.2023
EMP – Europská Mikrokelvinová Platforma
European Microkelvin Platform
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Skyba Peter, DrSc.
Web stránka projektu: https://emplatform.eu/
Doba trvania: 1.1.2019 – 30.6.2023
RBS – Výskum masívnych supravodičov
Research on bulk superconductors
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Diko Pavel, DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia:
Doba trvania: 1.5.2018 – 30.4.2023
TMQM – Ladenie frustrovaných kovových kvantových magnetov
Tuning of frustrated metallic quantum magnets
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gabáni Slavomír, PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2022
MultiFunMag – Návrh a príprava multifunkčných magnetických nanočastíc na detekciu nádorových buniek
Design and preparation of multifunctional magnetic nanoparticles for the cancer cell detection
Program: Multilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Závišová Vlasta, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.3.2020 – 31.12.2022
Príprava a štúdium štruktúrnych a magnetických vlastností CoFe2O4/Fe3O4 nanočastíc typu
Preparation and study of structural and magnetic properties of core/shell CoFe2O4/Fe3O4 nanoparticles for advanced magnetic hyperthermia
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2022
SIREN – Space Ionizing Radiation Experts Nursery
Space Ionizing Radiation Experts Nursery
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Langer Ronald
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2022
Stabilita a agregácia globulárnych proteínov v prítomnosti biokompatibilných iónových kvapalín
Stability and aggregation of globular proteins in the presence of biocompatible ionic liquids
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Fedunová Diana, PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2022
Stavy tenzorových stietí Algoritmy a aplikácie
Tenso-Network States Algorithms and Applications
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vargová Hana, PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2022
Zvýšenie Bioaktivity Nanočastíc Oxidu Céria
Enhancement of Bioactivity of Cerium Oxide Nanoparticles
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Musatov Andrey, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2022
TESTIMONIES – Teoretické a experimentálne štúdium nanomateriálov na báze oxyhydridov prechodových kovov pre supravodivosť a fotokatalýzu
Theoretical and Experimental Study of Transition Metal Oxyhydride Nanomaterials for Superconductivity and Photocatalysis
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Flachbart Karol, DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia:
Doba trvania: 1.10.2019 – 30.9.2022
Elastic micro-tools for optical manipulation of biological objects
Elastic micro-tools for optical manipulation of biological objects
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Tomori Zoltán, CSc.
Doba trvania: 1.1.2019 – 30.6.2022
Štúdium nových feromagnetických nanokompozitov
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kováč Jozef, CSc.
Doba trvania: 1.1.2019 – 30.6.2022
Nanocohybri – NANOSCALE COHERENT HYBRID DEVICES FOR SUPERCONDUCTING QUANTUM TECHNOLOGIES
NANOSCALE COHERENT HYBRID DEVICES FOR SUPERCONDUCTING QUANTUM TECHNOLOGIES
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Samuely Peter, DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia:
Doba trvania: 18.10.2017 – 17.4.2022
FMF – Flexibilné magnetické vlákna: Vlastnosti a aplikácie
Flexible Magnetic Filaments: Properties and Applications
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Kopčanský Peter, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.9.2018 – 31.12.2021
CAMBIOMN – Komplementárne analytické metódy na určenie biodistribúcie magnetických nanočastíc
Complementary analytic methods for the determination of the biodistribution of the magnetic nanoparticles
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Koneracká Martina, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2021
MAGBIO – Magnetické nanokompozity pre biomedicínu
Magnetic nanocomposites for biomedicine
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zentková Mária, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 15.2.2019 – 31.12.2021
Multifunctional magnetic materials – research into structure and physical properties
Multifunctional magnetic materials – research into structure and physical properties
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zentková Mária, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 19.2.2019 – 31.12.2021
MAGSAT – Nové magneticky mäkké jadrá pre satelitné zariadenia a magnetometre pracujúce v kozmických podmienkach.
Novel soft magnetic cores tailored for use in space qualified magnetometers and satellite devices
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.9.2018 – 31.12.2021
STM štúdium grafénom pokrytých nanoštruktúr
Investigation of graphene covered superconducting nanostructures by scanning tunneling microscopy
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Szabó Pavol, CSc.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2021
Usporiadanie a samoorganizácia magnetických nanočastíc v kvapalných kryštáloch
Ordering and self-organization of magnetic nanoparticles in liquid crystals
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lacková Veronika, PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2021