Národné

UNPROMAT – Nové nano/mikroštruktúrované kovové materiály pripravené nekonvenčnými spôsobmi spracovania
Novel nano/micro-structured metallic materials prepared by unconventional processing routes
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan CSc.
Doba trvania: 1.7.2020 – 30.6.2024
Vývoj translačne relevantných regeneračných a reparatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy
The development of translationally relevant regenerative and reparative strategies after spinal cord trauma
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Musatov Andrey DrSc.
Doba trvania: 1.7.2020 – 30.6.2024
Kozmické žiarenie v heliosfére s terminačnou rázovou vlnou a heliosférickou obálkou
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bobík Pavol PhD.
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2023
Magnetická frustrácia a supravodivosť v 2D a 3D boridoch
Magnetic frustration and superconductivity in 2D and 3D borides
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pristáš Gabriel PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2023
Magnetizačné procesy kompozitov s magnetickými časticami s modifikovaným povrchom
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kováč Jozef CSc.
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2023
Nový pohľad na vplyv hydrofóbnych interakcií na tvorbu a stabilitu proteínových agregátov. Prepojenie na oxidačný stres.
New Insight into the Role of Hydrophobic Interactions in Formation and Stability of Proteins Aggregates. Link to Oxidative Stress.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Musatov Andrey DrSc.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2023
Štruktúra a dynamika magnetických kvapalín v elektrickom poli
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Rajňák Michal PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2023
Štúdium netriviálnej supravodivosti vybraných materiálov.
Research of non-trivial superconductivity on selected materials.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kačmarčík Jozef PhD.
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2023
Teoretické štúdium multifunkčných kvantových nízko-rozmerných magnetických materiálov
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vargová Hana PhD.
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2023
MIKROKELVIN – MIKROKELVIN – Kvantové materiály pri ultra-nízkych teplotách
MICROKELVIN – Quantum matters at very low temperatures
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Skyba Peter DrSc.
Doba trvania: 1.1.2020 – 30.6.2023
ECODISC – Elektrónové korelácie v neusporiadaných supravodičoch
Electron correlations in disordered superconductors
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Szabó Pavol CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2019 – 30.6.2023
NANOELEN – Nanokvapaliny v elektrotechnike
Nanofluids in Electrical Engineering
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Rajňák Michal PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2019 – 30.6.2023
MULTIHIT – Multifunkčné inhibítory poly/peptidov spojených s Alzheimerovou chorobou
Multi-target inhibitors of poly/peptides associated with Alzheimer´s disease
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gažová Zuzana CSc.
Doba trvania: 1.7.2019 – 1.6.2023
Aplikácia matematickej fyziky v rôzne škálovateľných systémoch
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pinčák Richard PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022
Funkcionalizácia magnetických nanočastíc na detekciu rakovinových buniek
Functionalization of magnetic nanoparticles for cancer cell detection
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Koneracká Martina CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022
Isingove supravodiče a topologické fázy hmoty
Ising superconductors and topologigal phases of the matter
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Szabó Pavol CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022
Rýchlochladené kovové zliatiny a kompozity pre magnetické a magnetokalorické aplikácie
Rapidly quenched metallic alloys and composites for magnetic and magnetocaloric applications
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022
Samousporiadanie polymérnych a nepolymérnych materiálov v kvapalnom stave na mezoškálach
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Sedlák Marián DrSc.
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2022
Slzná tekutina a sliny v preventívnej, prediktívnej a personalizovanej medicíne
Tear fluid and saliva in preventive, predictive and personalized medicine
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tomašovičová Natália CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2022
Štúdium termodynamických vlastností frustrovaných magnetických systémov exaktne riešiteľnými modelmi
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jurčišinová Eva PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022
FRUSTKOM – Frustrované kovové magnetické systémy
Frustrated metallic magnetic systems
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gabáni Slavomír PhD.
Anotácia:
Web stránka projektu: http://extremeconditions.saske.sk/projects/
Doba trvania: 1.8.2018 – 30.6.2022
BMREBCO – Vývoj REBCO supravodičov pre biomedicínske aplikácie
Development of REBCO superconductors for biomedical applications
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Diko Pavel DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia:
Doba trvania: 1.8.2018 – 30.6.2022
Deformácia metastabilných amorfných a kryštalických materiálov
Deformation of metastable amorphous and crystalline materials
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Csach Kornel CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
Detekcia kozmickej plazmy a energetických častíc na palube vesmírnych sond.
Detection of space plasma and energetic particles on board of space probes.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Baláž Ján PhD., akademik IAA
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2021
ATLAS_UEF – Experiment ATLAS na LHC v CERN: hlboko-nepružné javy a nová fyzika pri TeV energiách
ATLAS experiment on LHC at CERN: deep-inelastic precesses and new physics at TeV energies
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Stríženec Pavol CSc.
Web stránka projektu: http://osf.saske.sk/sk/?id=vyskum&sub=experimenty_ATLAS
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2021
Klasicko-kvantový prechod v mechanických rezonátoroch
Classical to quantum crossover in mechanical resonators
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Človečko Marcel PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
Kozmické energetické častice zo slnečných erupcií – mnohobodové pozorovanie od Slnka až po Lomnický Štít
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mackovjak Šimon PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
ARES – Legované REBCO masívne supravodiče
Alloyed REBCO bulk superconductors
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Diko Pavel DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2021
Nadmolekulárne komplexy proteínov – konformačné prechody, stabilita a agregácia
Supramolecular complexes of proteins – conformational transitions, stability and aggregation
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Fedunová Diana PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
Nové metódy v štatistickej a korelačnej analýze parametrických modelov povrchov a ich distribúcií
Novel statistical and correlation methods in analysis of parametric models of surfaces and their distributions.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Marek Jozef PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2021
Ortorombické multiferoické materiály so silnou magneto – elektrickou väzbou: vplyv substitúcie v oktaedrických polohách na magnetizmus a multiferoicitu
Orthorhombic multiferroic materials with strong magneto – electric coupling: effect of substitution in octahedral sites on magnetism and multiferroicity
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mihalik Marián CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2021
Skúmanie vlastností jadrovej matérie v produkcii ťažkých kvarkov na jadrových terčíkoch
Investigation of nuclear matter properties in heavy quark production on nuclear targets
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Nemčík Ján CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
Systematické štúdium vplyvu lokálnych a nelokálnych interakcií na koexistenciu kvantových fáz s rôznymi parametrami usporiadania
Systematic study of influence of local and nonlcal interactions on coexistence of quantum phases with different order parameters
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Farkašovský Pavol DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
Vplyv chemického zloženia na význačné fyzikálne vlastnosti moderných funkčných materiálov.
Influence of chemical composition on unique physical properties of modern functional materials
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kováč Jozef CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2021
EXSES – Exotické kvantové stavy nízkorozmerných spinových a elektrónových systémov
Exotic quantum states of low-dimensional spin and electron systems
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vargová Hana PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2017 – 30.6.2021