Ukončené

Medzinárodné

NANOConVEX CIG – – Nanokvapaliny pre zariadenia na prenos tepla prúdením NANOConVEX CIG
Nanofluids for convective heat transfer devices NANOConVEX CIG
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Timko Milan CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.5.2020 – 30.4.2021
Nanoradiomag – Vývoj a príprava rádionuklidmi značených magnetických nanočastíc dispergovaných vo vodnom prostredí.
Development and production of water-dispersible radionuclide labeled magnetic nanoparticles
Program: EUREKA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Koneracká Martina CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.3.2021
MAGBBRIS – Nové magnetické biomateriály pre obnovu mozgu a zobrazovanie po mozgovej príhode
New MAGnetic Biomaterials for Brain Repair and Imaging after Stroke
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Kopčanský Peter CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.3.2018 – 28.2.2021
Atmosferická alektrina a sekundárne kozmické žiarenie
Atmospheric electricity and secondary cosmic radiation
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Langer Ronald
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2020
AMAZON – Dynamické štúdium amyloidnej agregácie proteínov pomocou magnetických zeolitových nanočastíc
Dynamical study of formation/destruction of protein amyloid aggregatess targeted by magnetic zeolite nanocomposites
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Kopčanský Peter CSc.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2020
Experiment ALICE na LHC v CERN: Štúdium silno interagujúcej hmoty v extrémnych podmienkach
ALICE experiment at the CERN LHC: The study of strongly interacting matter under extreme conditions
Program: CERN/MŠ
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Králik Ivan CSc.
Anotácia:
Web stránka projektu: http://osf.saske.sk/sk/?id=vyskum&sub=experimenty_ALICE
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2020
Experiment ATLAS na LHC v CERN: hlboko-nepružné javy a nová fyzika pri TeV energiách
ATLAS experiment on LHC in CERN: deep-inelastic events and new physics at TeV energies
Program: CERN/MŠ
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Bruncko Dušan CSc.
Web stránka projektu: http://www.saske.sk/UEF/OSF/ATLAS/atlas_1.html
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2020
JEM-EUSO – JEM-EUSO, Kozmické Observatórium Extrémneho Vesmíru na palube Japonského Experimentálneho Modulu
JEM-EUSO, Extreme Universe Space Observatory Onboard Japan Experiment Module
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bobík Pavol PhD.
Anotácia:
Web stránka projektu: http://jem-euso.roma2.infn.it
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2020
MGFS – Kovové geometricky frustrované systémy
Metallic geometrically frustrated systems
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gabáni Slavomír PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2020
Kozmické žiarenie pozorované na dvoch vysokohorských observatóriách: Moussala a Lomnický štít
Cosmic rays as observed at two high mountain observatories: BEO Moussala and Lomnicky Stit
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Langer Ronald
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2020
– – Štúdium amyloidnej agregácie proteínov in vitro a v mozgomiešnom moku
Study of the protein amyloid aggregation in vitro and in cerebrospinal fluid
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gažová Zuzana CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 13.7.2015 – 31.12.2020
SPACE:LAB – place to attract, educate and involve young generation in space science and engineering
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mackovjak Šimon PhD.
Doba trvania: 1.12.2018 – 30.11.2020
JUICE-PEP-ACM – Slovenský príspevok k misii ESA-JUICE: Vývoj anti-koincidenčného modulu ACM pre časticový komplex PEP
Slovak contribution to ESA-JUICE mission: Development of Anti-Coincidence Module ACM for Particle Environment Package PEP
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Baláž Ján PhD., akademik IAA
Anotácia:
Doba trvania: 15.11.2018 – 30.10.2020
NANOUPTAKE – Prekonanie bariiér pre komerčné využitie nanokvapalín (NANOUPTAKE)
Overcoming Barriers to Nanofluids Market Uptake ( NANOUPTAKE)
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Timko Milan CSc.
Anotácia:
Web stránka projektu: http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15119
Doba trvania: 19.4.2016 – 18.4.2020
CHINMEDAMY – Identifikácia a mechanizmus účinku malých molekúl využívaných v tradičnej čínskej medicíne na liečbu Alzheimerovej choroby
Discovery and Mechanism of Small Molecule Compounds from Traditional Chinese Medicine for treatment of Alzheimer \’s Disease
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gažová Zuzana CSc.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2019
Mikrokontaktová spektroskopia supravodičov na báze železa
Point-contact and tunneling spectroscopy of emergent iron-based superconductors
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Samuely Peter DrSc., akademik US Slovenska
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2019
BIOSAP – Nanoštrukturované bio-hybridné materiály generované samousporiadajúcimi procesmi
Design of nanostructured bio-hybrid materials through self-assembly process
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tomašovičová Natália CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2019
Príprava a magnetické vlastnosti Co/CoO core-shell nanočastíc
Research on preparation and magnetic properties of Co/CoO core-shell nanoparticles
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan CSc.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2019
MMP REBCO – RE211 nanorozmerové piningové centrá v REBCO masívnych supravodičoch vytvorené MPP procesom
RE211 nanosize pining centers in REBCO bulks formed by modified precursor powder process
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Diko Pavel DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2019
Supravodivosť tenkých filmov boridov
Superconductivity of boride thin films
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Flachbart Karol DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2019
Synthesis and comparison of properties of Fe3O4 and (La,Sr)MnO3 nanoparticles and magnetic fluids based on them
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Timko Milan CSc.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2019
SOOSA – Štúdium usporiadania, orientácie a samozbaľovania v biopolyméroch a kvapalných kryštáloch
Study of orientation ordering and self-assembly in biopolymer and liquid crystal
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr., Ing. Šipošová Katarína PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2019
Teoretické a experimentálne štúdium orientačných, magneto-optických a dielektrických vlastností kompozitov kvapalných kryštálov dopovaných magneticckými časticami.
Theoretical and experimental studies of orientational, magneto-optical and dielectric properties of composite liquid crystals filled with magnetic particles.
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tomašovičová Natália CSc.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2019
NGP-NET – Neglobulárne proteíny – od sekvencie ku štruktúre, funkcii a aplikácii v molekulárnej fyziopatológii
Non-globular proteins – from sequence to structure, function and application in molecular physiopathology
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gažová Zuzana CSc.
Anotácia:
Web stránka projektu: http://www.cost.eu/COST_Actions/bmbs/BM1405
Doba trvania: 27.7.2015 – 25.3.2019
CEMENT – Zvýšenie supravodivej Tc v 2D tenkých filmoch vplyvom tlaku
Enhancement of superconducting Tc in 2D thin films under pressure
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pristáš Gabriel PhD.
Doba trvania: 3.2.2019 – 5.3.2019
Účinok malých molekúl a nanočastíc na amyloidnú agregáciu poly/peptidov
Effect of small molecules and nanoparticles on amyloid aggregation of poly/peptides
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gažová Zuzana CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 11.1.2016 – 31.12.2018
RADIOMAG – Multifunkcionalizované nanočastice pre magnetickú hypertermiu a nepriamu radiačnú
Multifunctional Nanoparticles for Magnetic Hyperthermia and Indirect Radiation Therapy
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Kopčanský Peter CSc.
Anotácia:
Web stránka projektu: http://www.cost-radiomag.eu/
Doba trvania: 13.11.2014 – 12.11.2018
One pixel – Štúdia vykonateľnosti pre pozorovania ionosférických narušení jednopixelovým UV detektorom
Feasibility study to observe ionospheric disturbances by one pixel UV detector
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bobík Pavol PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.6.2016 – 30.4.2018
Amyloidná agregácia proteínov na hybridných povrchoch
Amyloid aggregation of proteins in hybrid interfaces
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gažová Zuzana CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 11.1.2016 – 31.12.2017
Magnetické vlastnosti tetraboridov
Magnetic properties of tetraborides
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Flachbart Karol DrSc., akademik US Slovenska
Doba trvania: 0.0.0000 – 31.12.2017
UEFSIT – Memorandum o porozumení pre akademické výmeny a spoluprácu medzi Ústavom experimentálnej fyziky SAV a Shibaura Institute of Technology , Japonsko
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING FOR ACADEMIC EXCHANGES AND COOPERATION BETWEEN THE INSTITUTE OF EXPERIMENTAL PHYSICS, SLOVAKIA AND SHIBAURA INSTITUTE OF TECHNOLOGY, JAPAN
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Diko Pavel DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia:
Doba trvania: 11.7.2014 – 31.12.2017
Radiačné polia v blízkosti Zeme: možné súvislosti s kozmickým žiarením meraným na zemskom povrchu
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Kudela Karel DrSc.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2017
Spektroskopické, transportné a termodynamické vlastnosti silno korelovaných elektrónových systémov s konkurenčnými parametrami usporiadania
Spectroscopic, transport and thermodynamic properties of strongly-correlated electronic systems with competing orders
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vargaeštoková Zuzana PhD.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2017
Štúdium nových magnetických materiálov
Comprehensive studies of novel magnetic materials
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zentková Mária CSc.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2017
ChinherbAD – Využitie multitargetových nízkomolekulových látok z tradičných čínskych bylín pri liečbe Alzheimerovej choroby
The multitarget low molecular compounds from traditional Chinese herbs in treatment of Alzheimer´s disease
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gažová Zuzana CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2017
Relaxácia a fotoindukované javy v chalkogenidových sklách
Relaxation and photoinduced phenomena in chalcogenide glasses
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Flachbart Karol DrSc., akademik US Slovenska
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2016
Cryodef – Fyzikálne mechanizmy nízkoteplotnej plastickej deformácie a porušovania nových vysokopevných multikomponentých amorfných a vysokoentropických zliatin
Physical Mechanisms of the Low Temperature Plastic Deformation and Failure of New High Strength Multicomponent Amorphous and High-Entropy Alloys
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Csach Kornel CSc.
Doba trvania: 1.4.2015 – 31.12.2016
Hierarchia fázových prechodov v kooperatívnych systémoch so spinovou interakciou: Zameranie na emergentné časové škálovanie pre čítacie hlavy
Hierarchi of phase transitions in cooperative systems with spin-interactions: Towards emergent time-scales for read-heads
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mihalik Marián CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2016
MAGKOMBIO – Magnetické nanokompozity pre biomedicínu
Magnetic nanocomposites for biomedical application
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zentková Mária CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2016
MAPACON – Magnetické vlastnosti anizotrópnych kompozitnych systémov
Magnetic properties of anisotropic composite nanosystems
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tomašovičová Natália CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2016
Mechanické vlastnosti a prejavy porušenia vysokopevných nanokryštalických kovov pripravených metódou viacnásobnej plastickej deformácie pri teplotách 300 a 77 K.
Mechanical properties and failure pecurarities of the high-strength nanocrystalline metals, processed by the method of severe plastic deformation at temperatures 300 and 77 K
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Csach Kornel CSc.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2016
Grafénové vlny – Príprava a charakterizácia grafénu s kontrolovateľnou korugáciou povrchu
Elaboration and characterization of graphene layers with controlled nanoscale rippling
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Szabó Pavol CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2016
NanoSC –COST – Supravodivosť na nanoškále: Nové funkcionality prostredníctvom optimalizovaného ohraničenia kondenzátu a polí
Nanoscale Superconductivity: Novel Functionalities through Optimized Confinement of Condensate and Fields
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Samuely Peter DrSc., akademik US Slovenska
Web stránka projektu: http://www.kuleuven.be/inpac/cost/
Doba trvania: 19.10.2012 – 18.10.2016
MACOSYS – Magneticky aktívne anizotrópne kompozitne systémy
Magnetically active anisotropic composite systems
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Kopčanský Peter CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.9.2013 – 31.8.2016

Národné

Interakcie relativistických jadier; eta-mezónové jadrá a spinová fyzika
Interactions of relativistic nuclei, eta-meson nuclei and spin physics
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mušinský Ján PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2020
QuTeMaD – Kvantové technológie. materiály a zariadenia
Quantum Technologies, Materials and Devices
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Samuely Peter DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2017 – 31.12.2020
Makroskopicky anizotrópne kompozity na báze kvapalnych kryštálov a magnetických nanočastíc
Macroscopic anisotropic composites based on liquid crystals and magnetic nanoparticles
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tomašovičová Natália CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
MODEX – Modifikované (nano)textilné materiály pre zdravotnícke technológie
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Kopčanský Peter CSc.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
MVISION – Nanočastice v anizotrópnych systémoch
Nanoparticles in anisotropic systems
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Kopčanský Peter CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2016 – 31.12.2020
NANOSEG – Nanosegregácia v mäkkých látkach polymérneho a nepolymérneho charakteru
Nanosegregation in soft matter of polymeric and nonpolymeric nature
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Sedlák Marián DrSc.
Doba trvania: 1.7.2017 – 31.12.2020
Oxidačný stres a fosfolipidovo-proteínové interakcie: funkčné a štrukturálne dôsledky
Functional and Structural Insights into the Phospholipid-Protein Interaction during Oxidative Stress
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Musatov Andrey DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
Samousporiadanie poly/peptidov do amyloidných agregátov – mechanizmus, inhibícia a cytotoxicita
Self-assembly of poly/peptides into amyloid aggregates – mechanism, inhibition and cytotoxicity
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gažová Zuzana CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
Štúdium univerzálnych vlastností difúznych procesov v turbulentných prostrediach
Study of universal properties of diffusion proceses in turbulent environments
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jurčišin Marián PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
Úloha povrchových stavov v hexaboride samária a iných zmiešanovalenčných systémoch vykazujúcich prechod kov-izolátor
The role of surface states in samarium hexaboride and other valence-fluctuating systems exhibiting metal-insulator transition
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Baťková Marianna PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
DIAGNAD – Výskum a vývoj látok pre diagnostiku Alzheimerovej choroby
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gažová Zuzana CSc.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
MICROMANIP – Obrazová analýza mikroskopických častíc pri automatizácii optických manipulačných techník aplikovateľných v mikro/nanorobotike.
Image analysis of microscopic particles in the automation of optical manipulation techniques applicable in mikro/nanorobotics.
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Tomori Zoltán CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2016 – 30.6.2020
Analýza meraní z experimentov EUSO-SPB, Mini-EUSO a siete pozemných UV detektorov
Analysis of EUSO-SPB, Mini-EUSO and ground UV detectors experiments measurement
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bobík Pavol PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2019
ANGSTROM – Atomárna štruktúra a unikátne vlastnosti intermetalík, amorfných, nanokryštalických a komplexných kovových zliatin
Atomic structure and exceptional properties of intermetallics, amorphous, nanocrystalline and complex metallic alloys
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan CSc.
Doba trvania: 1.7.2016 – 31.12.2019
MACOMA – Dizajn štruktúry a funkčných vlastností magneticky mäkkých kompozitných materiálov na báze 3-d prechodných kovov
Design of the structure and the functional properties of soft magnetic 3-d transitions metals based composites
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Baťková Marianna PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2016 – 31.12.2019
Interakcia magnetických kvapalín s elektromagnetickým poľom
Interaction of magnetic fluids with electromagnetic field
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Timko Milan CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019
Komplementárne štúdium supravodivosti vybraných materiálov
Complementary study of superconductivity of selected materials
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kačmarčík Jozef PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019
Magnetizačné a relaxačné procesy v magnetických časticiach a kompozitoch.
Magnetization and relaxation processes in magnetic particles and composites.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kováč Jozef CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019
Magnetoelektrický a magnetokalorický jav v exaktne riešiteľných mriežkovo-štatistických modeloch
Magnetoelectric and magnetocaloric effect in exactly solvable lattice-statistical models
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vargová Hana PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019
Mezoškálové javy a štruktúry v mäkkých látkach polymérneho a nepolymérneho charakteru,
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Sedlák Marián DrSc.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2019
Supramolekulárne komplexy biomakromolekúl
Supramolecular complexes of biomacromolecules
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Valušová Eva PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019
Vplyv extrémnych podmienok na silne korelované elektrónové systémy.
Influence of extreme conditions on strongly correlated electron systems
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gabáni Slavomír PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2016 – 31.12.2019
Vývoj nových postupov pre rekonštrukciu a analýzu dát z protón-protónových zrážok na urýchľovači LHC
Development of new procedures for the reconstruction and analysis of the data from the proton-proton collisions at the LHC
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Stríženec Pavol CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019
GONanoplatform – Grafénová nanoplatforma na detekciu rakoviny
Graphene-based nanoplatform for detection of cancer
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Koneracká Martina CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2015 – 30.6.2019
PSI – Prechod supravodič – izolant
Superconductor – insulator transition
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Szabó Pavol CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2015 – 30.6.2019
NANOSIMKA – Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme
Effects of nanoencapsulated simvastatin on cardiovascular system in experimental metabolic syndrome
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Závišová Vlasta PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2015 – 30.6.2019
LDQSS – Komplexné štúdium efektov v nízko-rozmerných kvantových spinových systémoch
Complex study of effects in low-dimensional quantum spin systems
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vargová Hana PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2018
RGBD_Algorithms – Prirodzené užívateľské rozhranie na báze algoritmov spracovania RGB-D obrazu s využitím v biomedicíne
Natural User Interface based on RGB-D Image Processing Algorithms and their Application in Biomedicine
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Tomori Zoltán CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018
Rýchlochladené amorfné a Heuslerove zilatiny s význačnými vlastnosťami. Príprava a charakterizácia.
Rapidly quenched amorphous and Heusler alloys with unique properties. Production and characterization.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kováč Jozef CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018
Rýchlochladené magneticky mäkké a magneticky tvrdé kompozitné materiály pre aplikácie v energetike a senzorike.
Rapidly quenched soft and hard magnetic composites for energy and sensor applications.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan CSc.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018
Satelitné detektory pre kozmofyzikálny výskum
Satellite detectors for space physics research
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Baláž Ján PhD., akademik IAA
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018
SUMAC – Supravodivá a magnetokalorická keramika
Superconducting and magnetocaloric ceramics
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Diko Pavel DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia:
Web stránka projektu: WWW.saske.sk
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018
Štúdium magnetických vlastností vybraných multiferoických materiálov na báze oxidov 3d kovov
Magnetic properties of selected 3d metal-oxides based multiferroics
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zentková Mária CSc.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018
Štúdium supravodivých nanoštruktúr a nanovrstiev
Study of superconducting nanostructures and nanolayers
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Samuely Peter DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2018
Vplyv extrémnych podmienok (magnetické pole, tlak, teplota) na neobvyklé chovanie základného stavu a fázové prechody v korelovaných látkach
Effect of extreme environment (magnetic field, pressure, temperature) on the anomalous behavior of the ground state and phase transitions in strongly correlated materials.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mihálik Matúš PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018
ANMAGEL – Anizotropia magneticko – elektrickej väzby v manganitoch vzácnych zemín
Anisotropy of magnetoelectric coupling in rare-earth
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mihalik Marián CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2017
Mechanické vlastnosti a stabilita amorfných zliatin a nanorozmerných sústav
Mechanical properties and stability of amorphous alloys and nanosized systems
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Csach Kornel CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2017
Supratekuté hélium-3 ako topologický izolátor
Superfluid helium-3 as topological insulator
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Skyba Peter DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2017
Štúdium stability a agregácie natívne rozbalených proteínov
Study of the intrinsically disordered protein stability and aggregation
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Fedunová Diana PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2017
Variabilita kozmického žiarenia meraného na zemskom povrchu
Variability of cosmic ray flux measured on Earth\’s surface
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Kudela Karel DrSc.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2017
Vlastnosti jadrovej matérie vytvorenej v interakciách s jadrovými terčíkmi pri vysokých energiách
Properties of nuclear matter created in interactions with nuclear targets at high energies
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Nemčík Ján CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2017
CRSPSW – Nízkoenergetické kozmické žiarenie, supratermálne častice a kozmické počasie
Low energy cosmic rays, suprathermal particles and space weather
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Kudela Karel DrSc.
Doba trvania: 1.7.2016 – 27.12.2017
SUPRABULK – Masívne supravodiče
Bulk Superconductors
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Diko Pavel DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia:
Doba trvania: 1.10.2013 – 30.9.2017
Citlivosť kvapalných kryštálov s nanočasticami na vonkajšie magnetické pole
Sensitivity of liquid crystals containing nanoparticles to external magnetic field
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Kopčanský Peter CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2016
Funkčná a štruktúrna integrita proteínov v dvojvrstvových micelách – aplikácia na mitochondriálne a amyloidogénne proteíny
Functionality and Structural Integrity of Proteins in Bicelles – Implications for Mitochondrial and Amyloidogenic Proteins
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Musatov Andrey DrSc.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2016
Inhibitors of protein amyloid aggregation
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gažová Zuzana CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2016
KOLJA – Kolektívne javy vo viazaných elektrónových a spinových systémoch
Collective phenomena in coupled electron and spin systems
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Farkašovský Pavol DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.10.2013 – 31.12.2016
Spontánne a vyvolané cielené samousporiadanie polymérnych a nepolymérnych materiálov v kvapalnom stave
Spontaneously occurring and induced target-oriented self-assembly of polymeric and nonpolymeric materials in liquid state
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Sedlák Marián DrSc.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2016
Štúdium vlastností turbulentných prostredí s narušenými symetriami
(Study of properties of turbulent environments with symmetry breaking
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jurčišin Marián PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2016
Tenké vrstvy a tenkovrstvové štruktúry pre senzorické a memristívne aplikácie
Thin films and thin film structures for sensoric and memristive applications
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Baťková Marianna PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2016
Vývoj a implementácia algoritmov a metód na štúdium vláknitých objektov použitím spracovania obrazu a matematického modelovania
Development and implementation of algorithms and methods for the study of fiber like objects using image processing and mathematical modeling
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Demjén Erna PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2016