Ukončené

Medzinárodné

NGP-NET – Neglobulárne proteíny – od sekvencie ku štruktúre, funkcii a aplikácii v molekulárnej fyziopatológii
Non-globular proteins – from sequence to structure, function and application in molecular physiopathology
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gažová Zuzana CSc.
Anotácia:
Web stránka projektu: http://www.cost.eu/COST_Actions/bmbs/BM1405
Doba trvania: 27.7.2015 – 25.3.2019
JEM-EUSO – JEM-EUSO, Kozmické Observatórium Extrémneho Vesmíru na palube Japonského Experimentálneho Modulu
JEM-EUSO, Extreme Universe Space Observatory Onboard Japan Experiment Module
Program: Multilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bobík Pavol PhD
Anotácia:
Web stránka projektu: http://jem-euso.roma2.infn.it
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2018
Účinok malých molekúl a nanočastíc na amyloidnú agregáciu poly/peptidov
Effect of small molecules and nanoparticles on amyloid aggregation of poly/peptides
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gažová Zuzana CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 11.1.2016 – 31.12.2018
RADIOMAG – Multifunkcionalizované nanočastice pre magnetickú hypertermiu a nepriamu radiačnú
Multifunctional Nanoparticles for Magnetic Hyperthermia and Indirect Radiation Therapy
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Kopčanský Peter CSc.
Anotácia:
Web stránka projektu: http://www.cost-radiomag.eu/
Doba trvania: 13.11.2014 – 12.11.2018
One pixel – Štúdia vykonateľnosti pre pozorovania ionosférických narušení jednopixelovým UV detektorom
Feasibility study to observe ionospheric disturbances by one pixel UV detector
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bobík Pavol PhD
Anotácia:
Doba trvania: 1.6.2016 – 30.4.2018
Amyloidná agregácia proteínov na hybridných povrchoch
Amyloid aggregation of proteins in hybrid interfaces
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gažová Zuzana CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 11.1.2016 – 31.12.2017
Magnetické vlastnosti tetraboridov
Magnetic properties of tetraborides
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Flachbart Karol DrSc.
Doba trvania: 0.0.0000 – 31.12.2017
UEFSIT – Memorandum o porozumení pre akademické výmeny a spoluprácu medzi Ústavom experimentálnej fyziky SAV a Shibaura Institute of Technology , Japonsko
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING FOR ACADEMIC EXCHANGES AND COOPERATION BETWEEN THE INSTITUTE OF EXPERIMENTAL PHYSICS, SLOVAKIA AND SHIBAURA INSTITUTE OF TECHNOLOGY, JAPAN
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Diko Pavel DrSc. akademik US
Anotácia:
Doba trvania: 11.7.2014 – 31.12.2017
Radiačné polia v blízkosti Zeme: možné súvislosti s kozmickým žiarením meraným na zemskom povrchu
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Kudela Karel DrSc.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2017
Spektroskopické, transportné a termodynamické vlastnosti silno korelovaných elektrónových systémov s konkurenčnými parametrami usporiadania
Spectroscopic, transport and thermodynamic properties of strongly-correlated electronic systems with competing orders
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vargaeštoková Zuzana PhD.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2017
Štúdium nových magnetických materiálov
Comprehensive studies of novel magnetic materials
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zentková Mária CSc.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2017
ChinherbAD – Využitie multitargetových nízkomolekulových látok z tradičných čínskych bylín pri liečbe Alzheimerovej choroby
The multitarget low molecular compounds from traditional Chinese herbs in treatment of Alzheimer´s disease
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gažová Zuzana CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2017
Relaxácia a fotoindukované javy v chalkogenidových sklách
Relaxation and photoinduced phenomena in chalcogenide glasses
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Flachbart Karol DrSc.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2016
Cryodef – Fyzikálne mechanizmy nízkoteplotnej plastickej deformácie a porušovania nových vysokopevných multikomponentých amorfných a vysokoentropických zliatin
Physical Mechanisms of the Low Temperature Plastic Deformation and Failure of New High Strength Multicomponent Amorphous and High-Entropy Alloys
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Csach Kornel CSc.
Doba trvania: 1.4.2015 – 31.12.2016
Hierarchia fázových prechodov v kooperatívnych systémoch so spinovou interakciou: Zameranie na emergentné časové škálovanie pre čítacie hlavy
Hierarchi of phase transitions in cooperative systems with spin-interactions: Towards emergent time-scales for read-heads
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mihalik Marián CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2016
MAGKOMBIO – Magnetické nanokompozity pre biomedicínu
Magnetic nanocomposites for biomedical application
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zentková Mária CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2016
MAPACON – Magnetické vlastnosti anizotrópnych kompozitnych systémov
Magnetic properties of anisotropic composite nanosystems
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tomašovičová Natália CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2016
Mechanické vlastnosti a prejavy porušenia vysokopevných nanokryštalických kovov pripravených metódou viacnásobnej plastickej deformácie pri teplotách 300 a 77 K.
Mechanical properties and failure pecurarities of the high-strength nanocrystalline metals, processed by the method of severe plastic deformation at temperatures 300 and 77 K
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Csach Kornel CSc.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2016
Grafénové vlny – Príprava a charakterizácia grafénu s kontrolovateľnou korugáciou povrchu
Elaboration and characterization of graphene layers with controlled nanoscale rippling
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Szabó Pavol CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2016
NanoSC –COST – Supravodivosť na nanoškále: Nové funkcionality prostredníctvom optimalizovaného ohraničenia kondenzátu a polí
Nanoscale Superconductivity: Novel Functionalities through Optimized Confinement of Condensate and Fields
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Samuely Peter DrSc.
Web stránka projektu: http://www.kuleuven.be/inpac/cost/
Doba trvania: 19.10.2012 – 18.10.2016
MACOSYS – Magneticky aktívne anizotrópne kompozitne systémy
Magnetically active anisotropic composite systems
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Kopčanský Peter CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.9.2013 – 31.8.2016
Amyloidná agregácia proteínov na hybridných povrchoch
Amyloid aggregation of proteins in hybrid interfaces
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gažová Zuzana CSc.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
ALICE KE – Experiment ALICE na LHC v CERN: štúdium vlastností silne interagujúcej hmoty pri extrémnych hustotách energie
ALICE experiment at the CERN LHC: a study of strong interacting matter properties at high energy densities.
Program: CERN/MŠ
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Králik Ivan CSc.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
ATLASKE – Experiment ATLAS na LHC v CERN: hlboko-nepružné javy a nová fyzika pri TeV energiách
ATLAS experiment on LHC in CERN: deep-inelastic events and new physics at TeV energies
Program: CERN/MŠ
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Bruncko Dušan CSc.
Anotácia:
Web stránka projektu: http://www.saske.sk/UEF/OSF/ATLAS/atlas_1.html
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2015
URAN – Intermetalické zlúčeniny uranu a ich hydridy
Uranium intermetallics and their hydrides
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mihalik Marián CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2015
Nanocolloid – Koloidné aspekty nanovedy pre inovatívne procesy a materiály
Colloidal Aspects of Nanoscience for Innovative Processes and Materials
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Sedlák Marián DrSc.
Web stránka projektu: http://www.cost.eu/domains_actions/cmst/Actions/CM1101
Doba trvania: 19.1.2012 – 31.12.2015
MMVVM – Magnetické a magnetooptické vlastnosti vybraných manganitov.
Magnetic and magnetooptical properties of selected manganites.
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mihálik Matúš PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2015
Magnetické a štruktúrne vlastnosti nových materiálov
Magnetic and structural properties of novel materials
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zentková Mária CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
MAPACON – Magnetické vlastnosti anizotrópnych kompozitnych systémov
Magnetic properties of anisotropic composite nanosystems
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tomašovičová Natália CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2015
BULKS – Masívne supravodiče s optimalizovaným piningom
Bulk Superconductors with optimesed pinning
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Diko Pavel DrSc. akademik US
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2015
Nanoparticles in anisotropic soft matter
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tomašovičová Natália CSc.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
STREAM – Malé zariadenie na získavanie energie na báze magnetostrikčných amorfných a nanokryštalických materiálov
Small energy harvester based on magnetostrictive amorphous and nanocrystalline materials
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2014
Prenos energetických častíc v turbulentnej heliosfére
Energetic particle transport in the turbulent heliosphere
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Stehlík Milan DrSc.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2014
CONICET – Spektroskopické vlastnosti silno korelovaných elektrónových systémov s konkurenčnými usporiadaniami
Spectroscopic properties of strongly correlated systems with competing order
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vargaeštoková Zuzana PhD.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2014
Štúdium amyloidnej agregácie in vitro a v mozgomiešnom moku
Study of the amyloid aggregation in vitro and in cerebrospinal fluid
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gažová Zuzana CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.10.2010 – 31.12.2014
AMYTOX – Štúdium amyloidogénnych proteínov a ich cytotoxicity
Investigation of the amyloidogenic proteins in relationship with their cytotoxic effect
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gažová Zuzana CSc.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2014

Národné

GONanoplatform – Grafénová nanoplatforma na detekciu rakoviny
Graphene-based nanoplatform for detection of cancer
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Koneracká Martina CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2015 – 30.6.2019
PSI – Prechod supravodič – izolant
Superconductor – insulator transition
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Szabó Pavol CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2015 – 30.6.2019
NANOSIMKA – Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme
Effects of nanoencapsulated simvastatin on cardiovascular system in experimental metabolic syndrome
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Závišová Vlasta PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2015 – 30.6.2019
LDQSS – Komplexné štúdium efektov v nízko-rozmerných kvantových spinových systémoch
Complex study of effects in low-dimensional quantum spin systems
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čenčariková Hana PhD
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2018
RGBD_Algorithms – Prirodzené užívateľské rozhranie na báze algoritmov spracovania RGB-D obrazu s využitím v biomedicíne
Natural User Interface based on RGB-D Image Processing Algorithms and their Application in Biomedicine
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Tomori Zoltán CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018
Rýchlochladené amorfné a Heuslerove zilatiny s význačnými vlastnosťami. Príprava a charakterizácia.
Rapidly quenched amorphous and Heusler alloys with unique properties. Production and characterization.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kováč Jozef CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018
Rýchlochladené magneticky mäkké a magneticky tvrdé kompozitné materiály pre aplikácie v energetike a senzorike.
Rapidly quenched soft and hard magnetic composites for energy and sensor applications.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan CSc.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018
Satelitné detektory pre kozmofyzikálny výskum
Satellite detectors for space physics research
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Baláž Ján PhD., akademik IAA
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018
SUMAC – Supravodivá a magnetokalorická keramika
Superconducting and magnetocaloric ceramics
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Diko Pavel DrSc. akademik US
Anotácia:
Web stránka projektu: WWW.saske.sk
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018
Štúdium magnetických vlastností vybraných multiferoických materiálov na báze oxidov 3d kovov
Magnetic properties of selected 3d metal-oxides based multiferroics
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zentková Mária CSc.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018
Štúdium supravodivých nanoštruktúr a nanovrstiev
Study of superconducting nanostructures and nanolayers
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Samuely Peter DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2018
Vplyv extrémnych podmienok (magnetické pole, tlak, teplota) na neobvyklé chovanie základného stavu a fázové prechody v korelovaných látkach
Effect of extreme environment (magnetic field, pressure, temperature) on the anomalous behavior of the ground state and phase transitions in strongly correlated materials.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mihálik Matúš PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018
BMREBCO – Vývoj REBCO supravodičov pre biomedicínske aplikácie
Development of REBCO superconductors for biomedical applications
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Diko Pavel DrSc. akademik US
Anotácia:
Doba trvania: 1.8.2018 – 30.6.2018
ANMAGEL – Anizotropia magneticko – elektrickej väzby v manganitoch vzácnych zemín
Anisotropy of magnetoelectric coupling in rare-earth
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mihalik Marián CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2017
Mechanické vlastnosti a stabilita amorfných zliatin a nanorozmerných sústav
Mechanical properties and stability of amorphous alloys and nanosized systems
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Csach Kornel CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2017
Supratekuté hélium-3 ako topologický izolátor
Superfluid helium-3 as topological insulator
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Skyba Peter DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2017
Štúdium stability a agregácie natívne rozbalených proteínov
Study of the intrinsically disordered protein stability and aggregation
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Fedunová Diana PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2017
Variabilita kozmického žiarenia meraného na zemskom povrchu
Variability of cosmic ray flux measured on Earth\’s surface
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Kudela Karel DrSc.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2017
Vlastnosti jadrovej matérie vytvorenej v interakciách s jadrovými terčíkmi pri vysokých energiách
Properties of nuclear matter created in interactions with nuclear targets at high energies
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Nemčík Ján CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2017
CRSPSW – Nízkoenergetické kozmické žiarenie, supratermálne častice a kozmické počasie
Low energy cosmic rays, suprathermal particles and space weather
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Kudela Karel DrSc.
Doba trvania: 1.7.2016 – 27.12.2017
SUPRABULK – Masívne supravodiče
Bulk Superconductors
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Diko Pavel DrSc. akademik US
Anotácia:
Doba trvania: 1.10.2013 – 30.9.2017
Citlivosť kvapalných kryštálov s nanočasticami na vonkajšie magnetické pole
Sensitivity of liquid crystals containing nanoparticles to external magnetic field
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Kopčanský Peter CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2016
Funkčná a štruktúrna integrita proteínov v dvojvrstvových micelách – aplikácia na mitochondriálne a amyloidogénne proteíny
Functionality and Structural Integrity of Proteins in Bicelles – Implications for Mitochondrial and Amyloidogenic Proteins
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Musatov Andrey DrSc.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2016
Inhibitors of protein amyloid aggregation
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gažová Zuzana CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2016
KOLJA – Kolektívne javy vo viazaných elektrónových a spinových systémoch
Collective phenomena in coupled electron and spin systems
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Farkašovský Pavol DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.10.2013 – 31.12.2016
Spontánne a vyvolané cielené samousporiadanie polymérnych a nepolymérnych materiálov v kvapalnom stave
Spontaneously occurring and induced target-oriented self-assembly of polymeric and nonpolymeric materials in liquid state
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Sedlák Marián DrSc.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2016
Štúdium vlastností turbulentných prostredí s narušenými symetriami
(Study of properties of turbulent environments with symmetry breaking
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jurčišin Marián PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2016
Tenké vrstvy a tenkovrstvové štruktúry pre senzorické a memristívne aplikácie
Thin films and thin film structures for sensoric and memristive applications
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Baťková Marianna PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2016
Vývoj a implementácia algoritmov a metód na štúdium vláknitých objektov použitím spracovania obrazu a matematického modelovania
Development and implementation of algorithms and methods for the study of fiber like objects using image processing and mathematical modeling
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Demjén Erna PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2016
Aplikácia magnetických kvapalín v elektrotechnike
Application of magnetic fluids in electrical engineering
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Timko Milan CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2015
MICRO_NUI – Interaktívny zber a spracovanie obrazov v mikroskopii použitím prirodzeného užívateľského rozhrania
Interactive methods of image acquisition and processing in microscopy using natural user interface
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Tomori Zoltán CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2012 – 31.12.2015
Kvantové fázové prechody. Vplyv chemického a hydrostatického tlaku na vybrané boridy vzácnych zemín.
Quantum phase transitions. Influence of chemical and hydrostatic pressure on selected rare earth borides.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Gabáni Slavomír PhD.
Anotácia:
Web stránka projektu: https://www.e-vega.sav.sk/
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
Modulácia častíc kozmického žiarenia v Heliosfére
Cosmic rays modulation in the Heliosphere
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bobík Pavol PhD
Anotácia:
Doba trvania: 1.5.2013 – 31.12.2015
NANOTAILOR – Nanokryštalické a kvázikryštalické kovové systémy s cielene modifikovanou štruktúrou a morfológiou
Nanocrystalline and quasicrystalline metallic systems with tailored structure and morfology
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan CSc.
Doba trvania: 1.7.2012 – 31.12.2015
NEMESYS – Nekonvenčné kvantové stavy v nanoskopických magnetických systémoch.
Novel quantum states in nanoscopic magnetic systems.
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Gabáni Slavomír PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2012 – 31.12.2015
Progresívne amorfné a nanokryštalické magneticky mäkké zliatiny pre aplikácie v energetike a magnetickom chladení
Progressive amorphous and nanocrystalline soft magnetic alloys for energy and magnetic cooling applications
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Marcin Jozef PhD
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
Silne korelované elektrónové systémy na báze oxidov 3d kovov a lantanidov
Strongly correlated electron systems based on oxides of 3d metals and lanthanides
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mihalik Marián CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
SIMEX – Silno interagujuca hmota v extremnych podmienkach
Strongly interacting matter under extreme conditions
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Nemčík Ján CSc.
Web stránka projektu: http://dcps.sav.sk/olejnik/projects/apvv_0050_11/
Doba trvania: 1.7.2012 – 31.12.2015
Supramolekulárne komplexy proteínov
Supramolecular proteincomplexes
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Antalík Marián DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2015
Supravodiče s nekonvenčným párovaním
Superconductors with non-conventional pairing
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kačmarčík Jozef PhD
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
Supravodivá a magnetokalorická keramika s perovskitovou štruktúrou
Superconducting and magnetocaloric ceramics with perovskite structure
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Diko Pavel DrSc. akademik US
Anotácia:
Doba trvania: 1.10.2013 – 31.12.2015
Štrukturalizačné javy v samousporiadajúcich štruktúrach proteínov ovplyvňované nanočasticami
Structure-forming phenomena in self-assembly structures of proteins influenced by nanoparticles
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Koneracká Martina CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2015
Teoretické štúdium kooperatívnych javov v silne korelovaných elektrónových a spinových systémoch
Theoretical study of cooperative phenomena in strongly correlated electron and spin systems.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Farkašovský Pavol DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
VNKZ – Variácie nízkoenergetického kozmického žiarenia a supratermálnych kozmických častíc: súvislosti s efektami kozmického počasia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Kudela Karel DrSc.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
Vplyv interakcie feromagnetických častíc na báze železa na magnetické vlastnosti kompozitných materiálov
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kováč Jozef CSc.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2015
Vplyv teploty, magnetického poľa, vysokých tlakov a rozmeru na základný stav zlúčenín s neobvyklým chovaním
The influence of temperature, magnetic fields, high pressure and dimension on the ground state of compounds
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Reiffers Marián DrSc.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2015
HECOSTE – Vysokopevné elektrotechnické kompozitné ocele
High strength electrotechnical composite steels
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan CSc.
Doba trvania: 1.7.2012 – 31.12.2015
Vývoj a implementácia postupov pre rekonštrukciu a analýzu dát z protón-protónových zrážok na urýchľovači LHC
Development and implementation of procedures for reconstruction and analysis of data from proton-proton interactions on LHC accelerator
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Stríženec Pavol CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2015
SPACEDET – Vývoj detektorov kozmických energetických častíc pre vedecké satelity a podpora infraštruktúry kozmických technológií na Ústave experimentálnej fyziky SAV.
Development of space energetic particle detectors for scientific satellites and support of the space technology infrastructure at the Institute of Experimental Physics SAS.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Baláž Ján PhD., akademik IAA
Anotácia:
Web stránka projektu: http://space.saske.sk
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
Vývoj nových metód zberu a spracovania dát v distribuovanom experimentálnom prostredí v reálnom čase
Development of novel real time methods of acquisition and data analysis in distributed experimental environment
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Králik Ivan CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
PhysNet – Medzinárodné virtuálne laboratórium fyziky progresívnych materiálov – PhysNet
Program: Štrukturálne fondy EÚ Vzdelávanie
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Juríková Alena CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.9.2013 – 31.10.2015
CFNT MVEP – Centrum fyziky nízkych teplôt a materiálového výskumu v extrémnych podmienkach
Centre of Low Temperature Physics And Material Research at Extreme Conditions
Program: Centrá excelentnosti SAV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Samuely Peter DrSc.
Anotácia:
Web stránka projektu: http://ofnt.saske.sk
Doba trvania: 1.7.2011 – 30.6.2015
Progresívne materiály s konkurenčnými parametrami usporiadania
Progressive materials with competing order parameters.
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Samuely Peter DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2012 – 30.6.2015
NSI – Vývoj a kalibrácia kozmických instrumentov pre nové kozmické misie SPETR-R a RESONANCE – analýza prvých dát
Development & calibration of space instruments for the new space mission SPEKTR-R and RESONANCE – first data analysis
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Kudela Karel DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.1.2015
Andrejev-Majorana excitácie v supratekutom 3He-B
Andreev-Majorana excitations in superfluid 3He-B
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Skyba Peter DrSc.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2014
Dobudovanie infraštruktúry pre výskum nanosystémov s perspektívou využitia v technickej a medicínskej praxi
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Kopčanský Peter CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.10.2012 – 31.12.2014
MESPHON – Magnetoelektrický jav a spin-fonónová väzba v oxidoch prechodných kovov
Magneto-electric effect and spin-phonon coupling in transition metal oxides
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mihalik Marián CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2014
SIVVP – Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie
The Slovak Infrastructure for High Performance Computing
Program: Štrukturálne fondy EÚ Regionálny operačný program
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kožár Tibor CSc.
Doba trvania: 15.1.2010 – 31.12.2014
SEMAMID – Senzory na báze magnetických mikrodrôtov
Sensors based on magnetic microwires
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan CSc.
Doba trvania: 1.5.2011 – 30.12.2014
Hefaistos – Kvantová elektrodynamika umelých nanoštruktúr
Quantum electrodynamics of artificial nanostructures
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kupka Martin CSc.
Doba trvania: 1.5.2011 – 31.10.2014
Progresívne polymérne technológie v biomedicíne: Polymérne mikrokapsule pre imunitnú ochranu transplantovaných pankreatických ostrovčekov v liečbe cukrovky
Advanced polymer technologies in biomedicine: Polymer microcapsules for immunoprotection of transplanted pancreatic islets in diabetes treatment
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Sedlák Marián DrSc.
Doba trvania: 1.5.2011 – 31.10.2014
METAMYLC – Štrukturalizačné javy v systémoch s nanočasticami
Structuralization phenomena in systems with nanoparticles
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Kopčanský Peter CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.5.2011 – 31.10.2014
NANOALIS – Účinok aliskirénu viazaného na nanočastice pri experimentálnej hypertenzii
The effect of aliskiren loaded nanoparticles in experimental hypertension
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Koneracká Martina CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.5.2011 – 31.10.2014