Akreditované študijné odbory


4-1-2 Všeobecná a matematická fyzika

 

Garant : RNDr. Pavol Farkašovský, DrSc.
Stupeň vysokoškolského štúdia : tretí (doktorandský študijný program)
Udeľovaný akademický titul : PhD. – philosophiae doctor
Forma štúdia : denná / externá
Štandardná dĺžka štúdia : 4 roky v dennej / 5 rokov v externej forme


4-1-3 Fyzika kondenzovaných látok a akustika


Garant : prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc.
Stupeň vysokoškolského štúdia: tretí (doktorandský študijný program)
Udeľovaný akademický titul : PhD. – philosophiae doctor
Forma štúdia : denná / externá
Štandardná dĺžka štúdia : 4 roky v dennej / 5 rokov v externej forme


4-1-12 biofyzika


Garant : MUDr. Andrey Musatov, DrSc.
Stupeň vysokoškolského štúdia : tretí (doktorandský študijný program)
Udeľovaný akademický titul : PhD. – philosophiae doctor
Forma štúdia : denná / externá
Štandardná dĺžka štúdia : 4 roky v dennej / 5 rokov v externej forme


5-2-26 Materiály


Garant : Ing. Pavel Diko, DrSc.
Stupeň vysokoškolského štúdia: tretí (doktorandský študijný program)
Udeľovaný akademický titul : PhD. – philosophiae doctor
Forma štúdia : denná / externá
Štandardná dĺžka štúdia : 4 roky v dennej / 5 rokov v externej forme


5.2.48 Fyzikálne inžinierstvo


Garant : doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc.
Stupeň vysokoškolského štúdia: tretí (doktorandský študijný program)
Udeľovaný akademický titul : PhD. – philosophiae doctor
Forma štúdia : denná / externá
Štandardná dĺžka štúdia : 4 roky v dennej / 5 rokov v externej formeLegislatíva


– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  • PhD štúdium realizované na Ústave experimentálnej fyziky SAV sa riadi:

         Smernicou ÚEF SAV pre doktorandské štúdium

         Smernicou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika pre doktorandské štúdium

         Smernicou Technickej Univerzity v Košiciach pre doktorandské štúdium

         

  • Rámcová dohoda o spolupráci v oblasti doktorandského štúdia – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

Biofyzika

Fyzika kondenzovaných látok a akustika

Všeobecná fyzika a matematická fyzika